Започналото през октомври 2008 г. влошаване на стопанската конюнктура в страната продължава вече трети пореден месец , показват данните от бизнес анкетите на НСИ. През декември общият показател на бизнес климата пада с още 18.8 пункта.
Достигнатото равнище на показателя е вече с 11.7 пункта под дългосрочната средна стойност за последните 10 години, но е с 35.2 пункта над дългосрочния минимум, отбелязан през февруари 1997 година. Влошаването на конюнктурата рефлектира в понижаването на оценките и очакванията на мениджърите във всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.
Съставният показател “бизнес климат в промишлеността” през декември 2008 г. се понижава с 10.3 пункта спрямо ноемврийското си равнище, като достига ниво с 2.4 пункта под дългосрочната средна. По данни от последната анкета негативизмът в оценките за настоящото бизнес състояние на предприятията и особено в предвижданията за бизнес състоянието през следващите шест месеца се засилва. Прогнозният балансов показател намалява до 5.3% при 27.6% дългосрочна средна стойност за последните 10 години. Нарастващ песимизъм има и в оценките на мениджърите за настоящата и очакваната производствена дейност.

По мнение на промишлените предприемачи през декември осигуреността на производството с поръчки се е влошила поради намаленото търсене както от страната, така и от чужбина. Несигурната икономическа среда и свитият вътрешен и външен пазар са факторите, посочвани най-често от предприятията като затрудняващи дейността им. През декември се увеличава също и делът на тези, които имат финансови проблеми.
Относно продажните цени преобладаващите очаквания в промишлеността са за запазване на равнището им.
През декември 2008 г. съставният показател “бизнес климат в строителството” се влошава с 12.6 пункта спрямо предходния месец и достига равнище с 9.1 пункта под десетгодишната си средна стойност. Понижението се дължи на песимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес ситуацията в предприятията. Подобни са оценките и очакванията и за строителната активност, с което е свързано и прогнозираното намаление на броя на заетите в отрасъла. През декември осигуреността на производството с поръчки намалява, а броят на клиентите със закъснения в плащанията нараства.
Във връзка с факторите, затрудняващи дейността, в сравнение с предходния месец по-малко предприятия посочват, че имат проблеми с конкуренцията в бранша, финансите, цените на материалите и недостига на работна сила, докато затрудненията с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене се увеличават.
По отношение на продажните цени делът на стопанските ръководители в строителството, които не предвиждат промени, е 70.6%; същевременно се увеличава делът на тези, които очакват намаление на цените през следващите три месеца. В резултат на това през декември балансът на очакванията за продажните цени пада с 22.3 пункта, като достига отрицателна стойност (-0.2%).
Започналото влошаване на стопанската конюнктура в търговията на дребно продължава и през декември 2008 г. - съставният показател “бизнес климат” е с 16.6 пункта под равнището си от предходния месец и за първи път от две години и половина е под дългосрочната средна за отрасъла. Това понижение се дължи на изместване на мненията на стопанските ръководители за настоящото бизнес състояние на предприятията от “добро” към “задоволително (нормално за сезона)” и на засиления песимизъм в очакванията за следващите шест месеца (балансовият показател за предвижданията достига равнище, което е с 20.2 пункта под дългосрочната средна стойност).
Настоящото търсене се оценява като понижено и същевременно има намаляване на положителните очаквания за обема на продажбите и този на поръчките към доставчиците през следващите три месеца за сметка на увеличаване на негативните прогнози.
През декември се засилва отрицателното влияние на факторите, затруднявали в най-голяма степен дейността на търговските предприятия, като на първо място вече е недостатъчното търсене, следвано от конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда.
Настоящото движение на цените в търговията на дребно се оценява в посока намаление, като през следващите три месеца преобладаваща част от търговските предприемачи не очаква повишения.
През декември 2008 г. съставният показател “бизнес климат в сектора на услугите” пада рязко от 44.3% през предходния месец на 0.3%, което е с 40.5 пункта под дългосрочната средна на показателя. Неблагоприятната оценка на икономическата конюнктура се дължи на по-песимистичните мнения на мениджърите както за настоящата, така и за бъдещата бизнес ситуация в предприятията. Изместване на оценките в сравнение с ноември от положителните към неутралните и негативните отговори (като преобладаващи през декември са неутралните – „запазване на състоянието”) се наблюдава също и по отношение на настъпилите промени в търсенето на услуги през последните три месеца и очакваните изменения през следващите три месеца. Персоналът в предприятията отбелязва известно увеличение, като предвижданията са той да бъде намален.
Конкуренцията в бранша, макар и по-слаба в сравнение с предходния месец, продължава да затруднява в най-голяма степен предприятията от сектора на услугите. Същевременно през декември се усеща по-силно негативното въздействие на факторите “несигурна икономическа среда”, “слабости в икономическото законодателство”, “финансови проблеми” и “недостатъчно търсене”. /БЛИЦ