Специална мярка ще предоставя извънредно временно подпомагане на българските производители от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съобщава БГНЕС.

Мярката е в отговор на икономическите последици от COVID-кризата, а парламентът разписа тя да залегне в Закона за подпомагане на земеделските производители.

От наличните средства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. ще бъдат подпомогнати както земеделските стопани, така и малките и средни предприятия, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти. Целта е да се осигури непрекъснатост на тяхната дейност.

Европейският регламент, в който са залегнали условията за получаване на тази помощ, предвижда тя да стигне до най-засегнатите от кризата, избрани по обективни и недискриминационни условия за допустимост.

Помощта е под формата на еднократно плащане, което ще се извършва до 30 юни 2021 г. въз основа на заявления за подпомагане, одобрени от компетентния орган до 31 декември 2020 г. Максималният размер на помощта не трябва да надвишава 7 000 евро за земеделски стопанин и 50 000 евро - за малко или средно предприятие.

От Министерството на земеделието вече увериха, че наредбата, определяща реда и начина за прилагане на мярката, ще бъде изработена в съкратени срокове, за да заработи възможно най-бързо.