От утре фирмите, които са засегнати от кризата, но запазят работните места на служителите си, могат да кандидатстват по мярката 60/40 за получаване на помощ от държавата.

Първо работодателят трябва да представи заявление по образец, което се издава от Агенция по заетостта. Това може да стане както по електронен път, така и в Бюрото по труда, обслужваща територията по месторабота на работниците и служителите за които ще се иска компенсация.

Към заявлението се прилагат:


1 Заповед на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда; С този член се дава право на работодателя при обявено извънредно положение със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение.

2. Декларация, че работодателят ще запази заетостта на лицата, за които е получил компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите, и че няма да прекрати трудови договорите на работници и служители, за който им се изплащат компенсации;

3, Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации по реда на това Постановление. Списъкът съдържа данни за лицата – трите имена, ЕГН или ЛН, ЛНЧ, Служебен номер от НАП;

4. Ддекларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната.

Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда”, разглежда представените документи в срок до 7 работни дни от подаване на заявлението и извършва проверка за съответствие с критериите за изплащане на компенсации. Проверката се извършва въз основа на информация от НАП и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Комисията решава дали данните съответстват на обявеното от работодателя и дали той може да поучи компенсация.

Директорът на дирекция „Бюро по труда” изпраща в Агенцията по заетостта списък на работодателите, които отговарят на критериите за изплащане на компенсации

Агенцията по заетостта изпраща по електронен път на Националния осигурителен институт обобщена информация, я Бюрото по труда уведомява работодателите за решението на Комисията в срок до 2 работни дни от датата на решението.

След което Националният осигурителен институт изплаща на работодателите компенсациите.

Цялата информация ще се публикува на сайта на Агенцията по заетостта и на таблата в „Бюрата по труд“