За първи път от почти една година и половина лихвите по кредити паднаха, показват данните на БНБ за фервуари 2009 г. Намаление на лихвените нива има при фирмените заеми в левове и евро и по жилищните ипотечни кредити в двете валути. Този спад е само на месечна база - през февруари спрямо януари. На годишна база лихвите през миналия месец остават по-високи спрямо февруари миналата година, съобщава Дневник.
При новоотпусканите заеми за бизнеса през миналия месец средният лихвен процент по заемите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.43 процентни пункта - от 11.99% до 11.56%, а по тези, договорени в евро, намалява с 0.16 пр.п. до 9.38%. При заемите над 1 млн. евро в левове спадът на лихвените нива е с 1.48 пр.п. до 8.34%. Увеличение има само при евровите кредити над 1 млн. евро - с 0.87. пр.п. до 8.89%.
Средният лихвен процент по жилищните заеми за домакинствата в левове и в евро намалява за един месец съответно с 0.54 пр.п. до 9.95% и с 0.36 пр.п. до 8.23%. Спадът в лихвените нива по този тип заеми се отразява и върху нивото на годишния процент на разходите (ГПР), който включва лихвата и всички разходи като такси и комисиони, свързани с обслужването на кредитите. През февруари спрямо януари ГПР по ипотеките в левове намалява с 0.62 пр.п. до 10.63%, а по тези в евро - с 0.29 пр.п. до 8.98%.
Цената на потребителските заеми обаче продължава да расте, въпреки че на месечна база увеличението е минимално - с 0.08 пр.п. до 12.5%. На годишна то е с 2.32 пр.п. Наблюдаваното понижение в лихвите през февруари може да се обясни с чуствителното намаление на пазарните индекси, които участват в образуването на лихвата за крайния клиент - Euribor, "Софибор" и в редки случаи ОЛП (лихва за крайния клиент = пазарен индекс/базов лихвен процент + надбавка).
Ако през есента на миналата година и шестмесечният, и тримесечният Euribor имаха стойности над 5%, то през март тази година те са на нива под 2%. При ОЛП също има намаление от над 5% до под 4%. През февруари се забелязаха някои нови линии, прилагани от банките в ценообразуването на кредитите. Единият нов метод е замяна на пазарните индекси като съставка на лихвата основно при жилищните заеми с базов лихвен процент.
Той се определя от ръководството на съответната банка в зависимост от пазарните условия и различните индекси като цена на привлечен ресурс, рискова премия и други. Друг вариант е увеличаването на надбавките като част от лихвата. За да се говори за намаляване на лихвите като тенденция, ще трябва да се изчака поне още три или четири месеца. /БЛИЦ