През четвъртото тримесечие на 2008 година средната месечна работна заплата е нараснала с 20.2% спрямо същото тримесечие на предходната година и достига до 548 лева. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на декември 2008 година намаляват с 2.4% спрямо края на септември 2008 година и достигат до 2.44 млн. броя.
По-съществено намаление се отчита в икономическите дейности “Строителство” (7.2%), “Хотели и ресторанти” (13.8%) и “Селско, ловно, горско и рибно стопанство” (12.3%), което се дължи предимно на сезонни фактори.

Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се отчита в икономическите дейности “Финансово посредничество”, “Държавно управление; задължително обществено осигуряване” и “Здравеопазване и социални дейности”. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Преработваща промишленост” (25%) и „Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството” (18%). В края на декември 2008 година в сравнение със същия месец на предходната година броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 2.1%, предимно поради отчетения съществен растеж на наетите в икономическите дейности “Финансово посредничество “ (12.4%) и „Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството” (13.5%).

Икономическите дейности, където е отчетено най-високо нарастване на средната месечна работна заплата, са “Държавно управление; задължително обществено осигуряване”, “Здравеопазване и социални дейности”, “Образование” и “Финансово посредничество”. Намаление на трудовото възнаграждение на наетите през четвъртото тримесечие на 2008 година е отчетено в икономическите дейности “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги” и „Селско, ловно, горско и рибно стопанство”.

Средната месечна работна заплата е нараснала с 20.2% през четвъртото тримесечие на 2008 година спрямо същото тримесечие на предходната година. Най-високо увеличение на средната месечна работна заплата се наблюдава в секторите образование (38%) и здравеопазване и социални дейности (30.3%), а най-ниско е нарастването на заплата в добивната промишленост (10.6%) и сектора “Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството” (10.8%).

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение за четвъртото тримесечие на 2008 година са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности :

„Финансово посредничество” - 1245 лева
„Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода” - 990 лева
„Добивна промишленост” – 875 лева

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности :
„Хотели и ресторанти” - 336 лева
„Селско, ловно, горско и рибно стопанство” - 392 лева
„Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за
домакинството” - 399 лева. /БЛИЦ