3509 са одобрените проекти по програма САПАРД, като общата им инвестиционна стойност е 2,8 млрд. лева, а одобрената субсидия по тях е над 1,4 млрд. лева. Изпълнените проекти към 6 октомври 2008г. са 2 029, а изплатената субсидия по тях – 688 128 641 лева, от които 516 143 745 лева са европейско финансиране и 171 984 896 лева- българско съфинансиране.
За този резултат от изпълнението на програмата от стартирането й през 2001 година до настоящия момент, бяха информирани днес участниците в 15-то редовно заседание на Комитета по наблюдение на програма САПАРД, който се провежда два пъти годишно.

Изплатената субсидия е посочена с приспадане на възстановените дългове, но са включени и оторизираните проекти, заявени към Националния фонд за плащане от дата 29 септември 2008г., която е в размер на 3 179 017 лв. Общият актуален размер на субсидията на всички изпълняващи се и платени проекти към 6 октомври 2008г., която стопаните ще получат по програмата е 1 006 597 438 лева.
318, 47 млн. лева са оставащите за изплащане средства за субсидии, (вкючително и националното съфинансиране) по изпълнени и изпълняващи се проекти, в това число и вече оторизираните за плащане от Националния фонд.
Огромна е свършената работа от екипа на Агенция САПАРД и на Министерство на земеделието и храните през последните месеци както по отношение на извършените проверки по прилагането на програмата, така и по отношение на укрепване на административния капацитет, подчерта от своя страна вицепремиера Меглена Плугчиева, гост на заседанието. Тя изрази категорично становище, че не бива да се слага негативен отпечатък върху програмата предвид единствено на установени пропуски и нарушения, а е необходимо ясно да се разграничат те от свършеното и от резултатите. Тя подчерта, че ефектът от последните промени, настъпили в прилагането на програмата и изпълнението на плана за действие от тази година е изключително позитивен. На членовете на комитета за наблюдение беше представена подробна информация за изпълнението на точките от плана за действие по отношение на изготвяне на актуализирани правилници за работа на агенция САПАРД, извършване на повторни и допълнителни проверки на проектите във всеки един момент – преди, след одобрение, както и на последващия одит, както и пълното ангажиране на административния капацитет.
Днес се очакват резултатите и от одитния доклад на Ernst & Young, информира Националният ръководител на програма САПАРД – заместник-министъра на финансите - Димитър Ивановски, като той също отбеляза положителните резултати от последните месеци на съвместна работа между институциите, ангажирани с прилагането на програмата. /БЛИЦ