Правителството запази 500 000 щатски долара минималния размер на чуждестранната инвестиция за получаване на разрешение за постоянно пребиваване в страната ни. Правителството одобри промените в Закона за чужденците, свързани с европейските изисквания относно пребиваването за гражданите на трети страни, както и за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, съобщиха от правителствената информационна служба.
Промяната е продиктувана от развитието на икономиката в местен и глобален план. Тя е съпроводена с премахване на изискването инвеститорът да е пребивавал на територията на България поне 6 месеца и един ден през предходната година. 
Съществено внимание се обръща на процедурата по доброволно напускане–чужденецът изпълнява задължението си да напусне страната в срока, определен в заповедта за отнемане на правото на пребиваване или за принудително отвеждане до границата. Срокът е от седем до 30 дни. Той може да бъде удължен по молба на съответното лице при отчитане на конкретните обстоятелства, съществуващите семейни и социални връзки на чужденеца, продължителността на неговото пребиваване в страната и др. Уредени са хипотезите за случаите на съществуваща опасност от укриване или заплаха за националната сигурност и обществен ред.
Предлага се намаляване на срока за налагане на забрана за влизане в страната от 10 на 5 г. Запазва се възможността забраната да важи и за повече от пет години, когато лицето представлява сериозна заплаха за обществения ред и сигурност. Заповедта за настаняване в специален дом може да се обжалва пред административен съд. Освен това, съдът служебно ще следи и ще се произнася в закрито заседание с определение за продължаване, замяна или прекратяване на настаняването в специалния дом.
В законопроекта се предлага промяна в дефиницията на понятието “чужденец” с цел синхронизиране на възприетата от действащото законодателство терминология. Терминът обхваща всички лица, които не са български граждани. /БЛИЦ