За първи път от 2012 г. насам “Български спортен тотализатор” е с положителен баланс - печалба от 7,6 млн. лв. за 2020 г.

Това показва проверка в Търговския регистър, където е публикуван годишният финансов отчет на Държавно предприятие “Български спортен тотализатор”.

След големия обществен интерес, създал се към спортния тотализатор, проверихме актуалната информация за финансовото състояние на държавния хазартен оператор.

В годишния финансов отчет на предприятието към 31 декември 2020 година ясно се вижда значителна положителна промяна, настъпила именно през този последен отчетен период.

От одитирания отчет на предприятието и доклада за дейността, както и от публични документи, достъпни за гражданите в Търговския регистър, се забелязва сериозна разлика в резултатите спрямо предишни отчетни периоди.

Освен че ДП “Български спортен тотализатор” е с положителен баланс за първи път от 8 години, документите показват и други многозначителни факти: печалбата за 2020 г. от 7,6 млн. лв. контрастира значително на фона на загубите от предходните години и чистата загуба от 7,1 млн. лв. само за 2019 г. Подобрението е от цели 14,7 млн. лв.

Забелязва се голям ръст на приходите през последната година - с цели 43,4%. Изразено в числа, се равнява на сумата от над 251 млн. лв. за 2020 г. спрямо 175 млн. лв. за 2019 г.

“В резултат на увеличението на дейността и приходите през 2020 г. с 43,4% съпътстващите ги разходи нарастват с по-бавен темп - съответно с 37,2%. Съгласно действащата нормативна уредба предприятието има задължение да разпределя като печалби към участниците в хазартни игри не по-малко от 50%”, пише в отчета. Основен разход е изплащането на печалби на участниците в игрите на Спорт Тото - 128 млн. лв. за 2020 г., спрямо 89 млн. лв. за 2019 г. Тоест 44% повече изплатени печалби.

През 2020 г. се наблюдава рекорд за най-голяма внесена сума към Министерството на младежта и спорта от съществуването на спортния тотализатор до днес - 31 млн. лв.

Общата сума на внесените средства към Министерството на младежта и спорта и НАП е 67 млн. лв. спрямо 52 млн. лв. за 2019 г., като и тук отново се наблюдава значително повишение.

Повишеният ръст на приходите води до увеличение на платените такси - над 36 млн. лв., към Националната агенция за приходите. През 2019 г. към спортното министерство са внесени около 27,4 млн. лв., а към НАП - около 25,3 млн. лв.

През отчетния период собственият капитал на спортния тотализатор нараства от минус 4,3 млн. лв. до плюс 50,5 милиона лева. Дружеството вече не е декапитализирано.

Тотализаторът завършва 2020 г. с наличност на парични средства в размер на 22,6 млн. лв. - 3,5 пъти повече от 2019 г., което е най-високото ниво за последните 6 години и гарантира бързото и навременно изплащане на печалбите на всички участници в игрите, организирани от предприятието.

Като причини за по-доброто финансово състояние са посочени не само повишените приходи, но и подобреното управление на разходите. През 2020 г. предприятието успява да намали цените по договорите с основните доставчици на услуги и същите бележат спад от 13,4%, достигайки нива от 2016 г. За 2020 г. те са 11,8 млн. лв. и представляват едва 4,7% спрямо приходите. За разлика от 2019 г., когато са 13,4 млн. лв. и представляват почти 8%.

Общо активите на ДП “Български спортен тотализатор” са се увеличили от 60,5 млн. лв. на 138,2 милиона лева. Финансовите показатели в официалния одитиран документ недвусмислено показват сериозната стабилност и добрата ликвидност на ДП “Български спортен тотализатор”.

В сравнение с отчетните периоди преди 2020 година се наблюдават много добра оптимизация на разходите и сериозен ръст на печалбите, което е признак за добър растеж и добро управление.

Факсимилета от годишния финансов отчет на “Български спортен тотализатор” за 2020 г., публикуван в Търговския регистър: