Европейската комисия изпрати по два отделни повода предупредителни писма на България във връзка с неправилното прилагане на правото на ЕО в областта на околната среда, съобщиха от пресслужбата на Комисията. Първият случай е във връзка с Рамковата директива за отпадъците и пропускът на България да изгради адекватна система за управление на битовите отпадъци в София.
Във втория случай на България е изпратено първо писмено предупреждение относно изискваните съгласно Директивата за дивите птици оценки на въздействието върху околната среда.
Комисарят за околната среда Ставрос Димас отбеляза: „Българските граждани имат право на чисти градски пространства и властите трябва да спомогнат бързо да се намери подходящо решение на управлението на битовите отпадъци в София. България трябва да направи всичко по силите си да защити естествените местообитания, птиците, фауната и флората. Страната трябва да се гордее с богатото си биологично разнообразие, като то не може да бъде пренебрегвано или изложено на риск.“


България ще получи последно писмено предупреждение във връзка с неправилното прилагане на Рамковата директива на ЕО за отпадъците. Директивата задължава държавите-членки да насърчават предотвратяването, рециклирането и обработката на отпадъците за повторна употреба и забранява изоставянето, изхвърлянето или неконтролираното обезвреждане на отпадъци.

През октомври 2007 г. Комисията изпрати първо писмено предупреждение поради недостатъчните мерки за изграждане на цялостна система от инсталации за управление на битовите отпадъци в София. След като се запозна подробно с отговора на българските власти, Комисията все още смята, че ситуацията е незадоволителна, и реши да издаде последно писмено предупреждение. Заключението от анализа на Комисията е, че остава неясно как българското правителство ще управлява устойчиво цялото количество битови отпадъци на територията на община София, след като няма конкретен срок за договаряне на нова цялостна система.

Във втория случай Комисията изпраща на България първо писмено предупреждение за неправилно прилагане на Директивата за дивите птици.

По-рано тази година Комисията получи оплакване, че продължаващите строителни работи във важни птичи райони (IBA) в Калиакра — разположени в североизточната част на страната — водят до влошаване на редица местообитания на видове птици и смущават видове диви птици, защитени от правото на ЕО. Предоставената на Комисията информация показва, че е възможно редица проекти за изграждане на големи обекти за вятърни турбини да са получили разрешение, без да е отчетено тяхното въздействие върху околната среда. Комисията е обезпокоена също, че други проекти за изграждане на спортни, туристически и пътни инфраструктури могат взети заедно да окажат въздействия върху околната среда, които не са били правилно оценени. /БЛИЦ