Глобата за неподдържане на язовирите в добро техническо състояние да бъде от 1000 до 10 хиляди лева, предлага правителството. То одобри предложения за промени в Закона за водите, чиито цели са да бъдат въведени ясни правила за собствеността на водоемите и да бъде осигурена тяхната безопасност.
Създава се Координационен съвет на водите, в който влизат девет министри &ndash; на министерството на околната среда и водите, на земеделското министерство, на регионалното ведомство, на министерството на икономиката, финансовото министерство, здравното ведомство, министерството на вътрешните работи, министерството на транспорта и министерството на образованието.<br /> <br /> Съветът ще координира дейности, свързани с плановете за управление на речните басейни. Регионалният министър ще поддържа единен регистър за всички съоръжения във водния сектор и ще одобрява програмите за проучване, проектиране и изграждане на всички ВиК системи. До три месеца от влизането на Закона в сила общините трябва да уведомят областните управители за избрания от тях оператор, който ще стопанисва, поддържа и експлоатира язовирите публична &ndash; общинска собственост. За язовирите, които нямат оператор решение ще взима МС по предложение на земеделския министър.<br /> <br /> За контрола на техническото състояние и безопасността на всички язовири ще отговаря енергийният министър. Той може да забрани ползването на язовири или достъпа до тях, ако не са спазени изискванията за безопасност.<br /> <br /> <br />