Във връзка със Заповед на министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов, Областният управител на Софийска област г-н Илиан Тодоров спешно изпрати указания до кметовете на 22-те общини от областта, както и до комисар Пламен Зашев (директор на РД ПБЗН-София), и до директорите на „Басейнови дирекции“ за следното:

1. Да бъде извършен преглед на общински планове за действие при извънредни ситуации и за защита при бедствия, като се уточни състава на органите за управление и силите за действие.
2. Да се уточни и приведе в готовност техника за провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи, за изграждане на диги (багери, булдозери, камиони и др.), да се подготвят чували и да се уточнят местата за тяхното напълване с пясък.
4. Да бъдат приведени в готовност доброволните формирования за включване в неотложни аварийно-възстановителни работи.
5. Да бъде създадена организация за въвеждане, при необходимост на Общинските планове за действие при бедствия, в частта си „Действие при наводнения”.
6. Събиране, систематизиране и своевременно предоставяне в Областната администрация на следната информация за състоянието на водните ресурси, разположени на територията на общините:
• състояние на язовирите по поречия - критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях,
• състояние на реките по поречия – данни за критични нива и аварийни ситуации;
• данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;
• засегнати населени места от вредното въздействие на водите;
• друга относима информация, свързана със състоянието на водите.
При възникване на опасност от наводнение, населението от застрашените райони да бъде оповестено, а при необходимост - и евакуирано в съответствие с областните и общинските планове за защита при бедствия.
Към момента от общините в областта не е постъпила информация за наводнения или други бедствия, причинени от падналите валежи. Във връзка с прогнозираните и продължаващи валежи, в общините се вземат допълнителни превантивни мерки за недопускане или намаляване последиците от наводнение. Създадена е организация за наблюдение на критичните места по речните корита и язовирите.
По данни на управителя на НЕК „Мрежови експлоатационен район“, в момента няма електрозахранване в община Своге – с. Лесков дол и с. Осеговлаг; в общ. Елин Пелин – с. Потоп, като са изпратени екипи за отстраняване на авариите. Възстановено е прекъснатото през изминалата нощ захранване в с. Долни окол, община Самоков, в община Елин Пелин и община Сливница.