Кънчо Стойчев, собственик на имение в санданското село Зорница, получи благословията от членовете на постоянната комисия по общинска собственост да почне процедура по изготвяне на подробен устройствен план за нов имот в с. Зорница, който социологът също ще застрои.

Освен това водещата комисия по общинска собственост даде съгласие община Сандански да промени предназначението и на още един имот с площ от 2.5 дка, което е общинско пасище и мера.

По думите на председателя на комисията Калин Терзийски социологът ще отстъпи от неговия имот 2.5 дка, за да бъде обособен път до гробищата в селото, тъй като сега той стои в неговия имот. За сметка на това община Сандански ще му предостави общински имот със същата площ, която той ще придобие за сметка на отстъпения частен имот.

Водещата комисия обаче гласува против искането на собственик на имот в с. Поленица да прекрати съсобствеността си с община Сандански и след това да придобие 182 кв.м срещу 2930 лв.

По думите на съветника Антон Цанев, практиката, наложена през годините, е, собственик на имот, който има съсобственост с община Сандански, след като има откупено право за строеж, купува земята, върху която е построена сградата, и след това предявява претенции да прекрати съсобствеността с общината и купува на безценица общинския имот, пише struma.bg.

Делба на имот в с. Плоски с обща площ от 13.444 дка между община Сандански и 18 наследници бе гласувана единодушно. С делбата на имота община Сандански придобива 2.5 дка., а останалите съсобственици 9.444 дка.

С гласовете на 4-мата съветници Калин Терзийски, Тодор Чачев, Антон Цанев и д-р Ивайло Динчев не бе гласувано да се прекрати съсобственост на общината с частен имот в село Поленица, където квадратен метър се продава на цена от 150 лв.

Комисията гласува против да бъде прегласувано решението за възстановяване на земя от общинския поземлен фонд, което бе върнато от областния управител. Следващата стъпка е областният управител да вкара в Административен съд решението на Общинския съвет, с което отказва да възстанови земеделска земя на Апостол Маджиров от с. Враня.

Положително бе гласуването за избор на членове на новата постоянна комисия по туризъм, маркетинг и природни ресурси, като и искането за преместване на тото пунктът пред градинката пред сградата на Районен съд – Сандански на главната търговска улица „Македония“.

Отказаха да бъде възстановена земя от общинския поземлен фонд на наследниците на Георги Григоров в с. Левуново. Заседанията на постоянните комисии продължават в сряда с комисията по здравеопазване.