Правителството увеличи значително броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища на България за учебната 2009/2010 г. Тази есен в държавните и частните университети ще могат да влязат 66 178 студенти, което е с около 5726 повече от миналата година.
Увеличението е резултат от приетите изменения и допълнения в Закона за висшето образование за поетапно попълване на капацитета на висшите училища, определен от Националната агенция за оценяване и акредитация. Промяната в приема е съобразена и с изискването броят на обучаваните студенти по професионални направления да не надвишава конкретно определения за това капацитет. Съблюдаването на т. нар. вътрешен баланс е причината някои висши училища да не достигат общия лимит за висшето училище за учебната 2009/2010 г. съгласно ЗВО.

Увеличени са местата за чуждоезиково обучение и за усвояване на модерни технологии. С 18 на сто е увеличен броят на местата за обучение в образователно и научна степен „доктор”.

Правителството утвърди и таксите за обучение на студенти и докторанти. Размерът им е съобразен с изискването да не надхвърлят 30% от нормативите за издръжка на един студент и да не надвишават двукратния размер на средната работна заплата в страната (548 лв. по предварителни данни на НСИ за четвъртото тримесечие на 2008 г.). Студенти, докторанти и специализанти – граждани на държави-членки на Европейския съюз и на европейското икономическо пространство, заплащат такси за обучението си при условията и реда, определени за българските граждани. Размерът на таксите за чуждестранните студенти и специализанти е определен в евро, като са приети предложенията на държавните висши училища.

Ръстът на таксите за обучение на студенти и докторанти за учебната 2009/2010 година, спрямо размера на таксите за обучение за учебната 2008/2009 година е 8,35 на сто. Средното увеличение на таксите за редовна форма на обучение е 42 лв., а за задочна форма – 34 лв.

Най-голямо е увеличението на таксите за професионалните направления по изкуствата – 94 лв. (12,52%) за редовно обучение и 58 лв. (8,68%) за задочно. В професионални направения Медицина, Дентална медицина и Фармация увеличението е със 76 лв. (9,04%) за редовно и 19 лв. (3,24%) за задочно обучение. За останалите направления увеличението е в порядъка от 35 до 45 лв. (средно 13 %), а в професионални направления Растениевъдство, Животновъдство, Ветеринарна медицина и Растителна защита се наблюдава намаление на предложените такси за редовно обучение с 13 лв. (-2,13%).

Таксите за кандидатстване са различни и са съобразени с предложенията на държавните висши училища. Предвижда се след приключване на кандидат-студентската кампания ВУЗ-овете да представят в МОН информация за извършените разходи за един кандидат-студент за провеждането на кандидатстудентската кампания през 2009 г. съответно за първи и за всеки следващ изпит. Размерът на таксите за кандидатстване през следващата учебна година (2010/2011) ще се определя въз основа на получената информация. /БЛИЦ