Увеличават отсъствията на децата в детските градини и подготвителните групи, а причината е пандемията от коронавирус съобщава БНТ.

Съгласно Насоките за работа на детските градини през учебната 2020/21 г. в условията на пандемия детските градини са отворени за посещение от всички деца. В настоящата ситуация обаче е препоръчително децата, за които предучилищното образование не е задължително и има възможност да се грижи възрастен, да си останат вкъщи.

Това важи особено за децата, които живеят в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина се налага използването на обществен транспорт.

По тази причина родителят може да подаде декларация, че желае детето му да остане вкъщи за съответен период в рамките на извънредната епидемиологична обстановка. В този случай отсъствията ще бъдат извинявани служебно.

Когато присъствието на децата е невъзможно или не е целесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на детска градина или техните родители/настойници попадат в рискова група за К-19), родителите могат да изберат самостоятелна организация.

В този случай, за да могат децата да бъдат включени в самостоятелна организация на предучилищното образование, родителите подават заявление до директора на детската градина.
Очаква се дните по уважителни причини да бъдат увеличени от 10 на 20.