Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Пенка Костова Богданова от заеманата длъжност „заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура“, и на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, я преназначи на  длъжност „прокурор“ във ВКП, считано от датата на вземане на решението., съобщават от vss.justice.bg.

Прокурор Богданова е освободена от заеманата длъжност по предложение от главния прокурор на Република България, по следните причини:

„ – възникнала липса на възможност и усилия от нейна страна за работа в екип с административния ръководител и с останалите заместници на главния прокурор;

 - възникнала недостатъчна степен на комуникативност от нейна страна в рамките на ръководния екип, което се явява съществена пречка за общото обсъждане и решаване както на текущи, така и на основни задачи от екипа;

- Възможност задълженията на заместниците на главния прокурор във ВКП да бъдат равномерно разпределение и при намаляване на броя на заетите такива щатове от три на два.“