Джигитите, които правят системни нарушения, както и хората с хронични заболявания, които могат да ги направят опасни зад волана, ще бъдат пращани на проверочни. Това е записано в Концепцията за безопасност на движението по пътищата, пише "Монитор".

В групата на джигитите се включват нарушители, при които основните дефицити са свързани с неумение, незнание или нежелание да се спазват правилата за движение по пътищата.

„Така например незнанието на правилата предполага акцентът да бъде поставен върху информираността на водача, докато ако става въпрос за нарушаване на правилата поради нежелание, то допълнителното обучение и проверка трябва да са фокусирани върху правилната мотивация. Подходът към водачи, които не умеят да паркират, следва да е различен от този към водачи, допускащи системни нарушения (напр. превишена скорост, неправилно изпреварване и престрояване, неспазване на светлинната сигнализация и др. под.)“, пише в документа.

В същото време за хората с хронични заболявания се предвижда да се разработи механизъм за обмен на информация между здравната система и МВР, така че да са налице данни за лицата, които следва да бъдат подложени на допълнителен изпит.

„Идеята те да бъдат подложени на допълнителен изпит, вместо само на допълнително медицинско освидетелстване, е по-уместна, доколкото медицинските прегледи към момента са силно формализирани и биха дали само косвена информация за реалните възможности на такива лица да управляват МПС.

За да е ефективен този способ, изпитите не следва да са натоварващи, трябва да могат да се провеждат бързо, а съдържанието им да е ориентирано изрично и само спрямо съответното заболяване или получено увреждане, без на лицата да се налага да преминават през цялостен изпит, аналогичен на този за получаване на СУМПС“, се посочва още в концепцията.

Усъвършенства се и моделът за допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на отнети контролни точки. То вече ще бъде съобразено с конкретното нарушение, за което са били отнети контролни точки като по този начин се цели повишаване на квалификацията и превенция на рисково поведение на пътя.