Министерският съвет прие нов Списък на професионалните болести. Той е изграден на единен етиологичен принцип, т. е. според рисковите фактори на работната среда и трудовия процес, причинили професионална болест. Съдържа клиничните прояви, гратисния период, условията за признаване на професионален характер и примери за типични рискови дейности.
Новият списък, който е значително разширен в сравнение със стария, създава възможност за сравняване на данните за професионалните болести в България с тези на страните-членки на ЕС при въвеждане на кодове на болестите, съобразно Десета ревизия на Международната класификация на болестите (МКБ 10). Клиничните диагнози и синдроми от списъка също са съобразени с МКБ 10.  Целта на новия списък е да подобри експертизата на професионалните болести и процедурата за определяне на характера им. С него се отменя досега действащият Списък на професионалните болести и се изпълняват директивите на ЕС за актуализация в това направление. С друго решение Министерският съвет одобри промени в Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести. Професионалните болести са заболявания, които са настъпили изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или трудовия процес върху организма и са включени в списъка на професионалните болести. За професионална болест може да се признае и заболяване извън този списък, ако се установи, че то е причинено основно и пряко от обичайната трудова дейност и е довело до трайна неработоспособност или смърт. Към професионалната болест се отнасят и нейните усложнения, и късните й последици. С новата наредба се въвеждат критерии за съобщаване при съмнение за професионална болест и се регламентират ангажиментите при изпращане на бързо известие в случаи на съмнение за професионална болест след смърт на лицето. Определят се случаите, при които териториалното поделение на НОИ не започва процедура и не извършва проучване за професионална болест. Прецизира се протоколът за проучване за професионална болест, като се въвежда заключителна част, в която се посочва дали е установен професионален риск за съобщеното професионално заболяване. В проучването се регламентира участието и на органи, оправомощени чрез Закона за здравословни и безопасни условия на труд, които контролират условията на труд в предприятията. Професионалните болести се потвърждават или отхвърлят от териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК), определени и районирани със заповед на министъра на здравеопазването, и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), като в състава им се включва специалист по професионални болести и специалист по трудова медицина, радиобиология или радиационна хигиена.  При съмнение за професионална болест, практикуващите лекари и лекари по дентална медицина изпращат бързо предизвестие до териториалното поделение на НОИ по постоянен адрес на лицето и до осигурителя до 5 работни дни от поставяне на клиничната диагноза. При съмнение, че заболяването не е причинено от последния осигурител или може да е възникнало при повече от един осигурител, бързо известие се праща до всеки от тях. Когато при едно лице се установят едновременно две или повече професионални болести, те се съобщават поотделно с бързи известия и се извършва проучване за всяка една от болестите. В срок от 3 дни след получаване на бързото известие за професионална болест териториалното поделение на НОИ следва да открие досие, като се издава заповед за проучване на случая. /БЛИЦ