Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) съобщават, че са подали сигнал относно нарушенията в сектор енергетика, който е изпратен в деловодството на Главна дирекция "Конкурентоспособност" на Европейската комисия и Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER).

Сигналът е изпратен на 22 юли и до Комисията за защита на конкуренцията - КЗК и подписан от Васил Велев, Радосвет Радев, Цветан Симеонов и Кирил Домусчиев.

Организациите сезират КЗК, за да се разследват "действия на група участници на свободния пазар на електрическа енергия, които считаме, че с поведението си по недопустим начин нарушават принципите на свободно договаряне и конкуренция, залегнали в българското законодателство".
Работодателите предупреждават за хроничен недостиг на ток за бизнеса

Българските предприятия получават най-скъпата електроенергия в цяла Европа, негодува АОРБ
"Съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощности частна собственост на територията на страната, е под прекия или косвен контрол на субекти, които са свързани лица по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон", обясняват те.
"Наличието на свързаност между собствениците на производствени мощности и субекта - търговец на свободния пазар представлява концентрация, която обективно създава условия за манипулиране на пазара", допълват работодателите.

Според тях са "налице и условия за изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия чрез ограничаване на собственото производство и едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на цялото предлагано от държавните дружества - производители количество електроенергия на борсата"
"Пазарното поведение на участници на пазара на електрическа енергия създава съмнения за наличие на картелно споразумение в следната насока: "Гранд Енерджи дистрибюшън", Юропиън трейд оф енерджи",
"Сага комодитис", "ТМ Технолоджи", "Енерджи инвест юръп" - всичките, свързани със субектите - собственици на производствените мощности, са участвали в проведени тръжни сесии на Българска независима енергийна борса през периода от ноември 2018 г. до януари 2019 г., при които са търгувани предлагани от АЕЦ "Козлодуй" количества електроенергия в размер на около 500 МW", пишат работодателските организации.

Те считат, че се "проявява ясна тенденция съществена част от електроенергията, предлагана на свободния пазар, да се закупува от изброените дружества при елиминиране на останалите търговци".

Работодателите обясняват, че "регистрационната система на БНЕБ позволява да се направи проверка и на връзката между оферираните позиции (количество и цена) на сегмент "Ден напред" на гореспоменатите свързани дружества и тези на НЕК за периода 01.12.2018 г.-14.07.2019 г. - имаме основания да предполагаме координираност и произлизащи от това високи равновесни почасови цени".

Според тях, фактите дават "ясни индикации за манипулиране на свободния пазар на електроенергия и прилагане от определени субекти на непазарни търговски практики".
Описаният модел на поведение нарушава функционирането на либерализирания пазар на електроенергия. По този начин се създават условия за постоянен дефицит на електрическа енергия и непазарно формиране на цената й. Този процес пряко и негативно рефлектира върху функционирането на цялата българска икономика, допълват работодателските организации.

АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ призоват КЗК да образува производство по реда на Закона за защита на конкуренцията и да разпореди извършване на проверка на факти и обстоятелства, с оглед установяване налице ли е законова хипотеза на недопустима концентрация и/или картелно споразумение между участници на свободния пазар на електрическа енергия.