Евентуалната реализация на проектаза нова ски зона на Витоша може да доведе до изсичането на 33 490 дървета, 1 650 дка новозастроени площи от територията на природния парк, да обхване 270 дка вододайни зони и 325 дка изсечени гори. Ще бъдат засегнати също 1 380 дка местообитания по Натура 2000, а 166 дка морени ще бъдат застроени с писти и лифтове.
Това показват&nbsp;резултатите от доклада от предварителната оценка за очакваното екологично въздействие от&nbsp;специализирания подробен устройствен план (СПУП) за туристическа и ски зона &bdquo;Алеко&ldquo;, съобщават от дирекцията на природния парк Витоша.<br /> <br /> Предварителната оценка е направена през март тази година от &bdquo;ПИ ДИ ЕМ Сървисис&rdquo; ООД по поръчка на дирекцията.<br /> <br /> При&nbsp;очакваното антропогенно натоварване, ерозията и увреждането на защитени местообитания, заключението на предварителната оценка е, че реализирането на проекта ще причини необратими увреждания върху биологичното разнообразие и ландшафта в района на център &bdquo;Алеко&rdquo;.<br /> <br /> Анализът на предвидените в проекта трасета за някои писти и лифтове, проектирани по границите на резерватите &bdquo;Торфено бранище&rdquo; и &bdquo;Бистришко бранище&rdquo; показва, че изграждането им би имало пряко негативно въздействие и върху самите резервати.<br /> <br /> Инвеститорът &bdquo;Витоша ски&rdquo; АД не е представил в ДПП Витоша проектна документация за Специализирания подробен устройствен план за туристическа и ски зона &bdquo;Алеко&rdquo;, посочват от дирекцията. Поради този факт оценката е извършена на база косвена и непълна информация и оценителите считат, че реалното негативно въздействие от реализацията на плана ще бъде по-значимо, отколкото показват резултатите от анализите.<br /> <br /> През октомври миналата година министърът на околната среда и водите Нона Караджова отмени становището по екологична оценка на директора на РИОСВ-София за съгласуване на специализирания подробен устройствен план на ски зоната.<br /> <br /> По информация от сайта на &bdquo;Витоша ски&ldquo; проектът за зона Алеко се предвижда да заеме 0,68% от площта на природен парк Витоша, като плановете включват подмяна на всички съществуващи лифтове с нови и обособяването на 6 ски писти с обща дължина 19,5 км. Според инвеститора тези писти ще преминават предимно през голи територии.<br /> <br /> /БЛИЦ