Софийски градски съд спря вписването на новите шефове на тото. Решението на магистратите е взето на закрито заседание днес.

Магистратите са констатирали, че е наличие висящо дело по искова молба, подадена от Гошо Петков Гинчев и Христо Георгиев Йовов относно законосъобразността на Заповедта на Министъра на младежта и спорта.
 
"Съгласно чл.2 ал.2 от Устройствения правилник на Д П "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" същото е държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от ТЗ. ДП „Български спортен тотализатор“ е образувано със Закона за хазарта към Министъра на младежта и спорта. По силата на члЛЗа ал.5 от Закона за хазарта органите за управление на Д П "Български спортен тотализатор" се назначават и освобождават от Министъра на младежта и спорта, съгласувано с Министъра на финансите. Поради това същото се подчинява на изискванията на този закон, а също така по отношение на вписването и изменението на обстоятелства - на ТЗ и ЗТРРЮЛНЦ.

От ангажираните от молителя доказателства се установява, че е налице висящ спор относно действителността на решенията на Министъра на младежта и спорта за освобождаването на молителите като членове на УС на ДП „Български спортен тотализатор“.

Същите се легитимират като лица с правен интерес да искат прогласяване на нищожността на Заповед № РД-09- 52/21.01.2022 г. на Министъра на младежта и спорта и за признаване за несъществуващо на заявеното за вписване обстоятелство по Заявление обр. А9 с вх. № 20210805221859. Ако се установят твърдените от молителите факти, което може да стане единствено в спорно исково производство, което е образувано и висящо пред СГС, заповедта би могла да бъде нищожна, а оттам да се приеме, че заявеното за вписване обстоятелство е несъществуващо.

Съгласно практиката на ВКС - Определение № 144/12.02.2014 г. по т. д. № 4654/2013 г., Т. К„ Т-во Т. О. на ВКС, в рамките на производството по чл. 536 от ТЗ законодателят е ограничил дължимата за допускане на спирането преценка до формалното наличие на обвързаност на издаването на охранителния акт с резултата от образуваното дело, с цел максимално охраняване на интереса, неограничен до предмета и до кръга на субектите, ангажирани в спорното правоотношение. Без правно значение е и допустимостта или законосъобразността на предявения иск - по него дължи произнасяне съдебният състав, пред който е висящо делото, като с оглед разпоредбата на чл. 536 от ТЗ, преценката на съда е ограничена до наличието на елементите на фактическия състав - дали е висящо дело относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт или което е предмет на установяване с такъв акт.

Да се преценява характера на договора за управление, наличието на правен интерес от исковото производство за молителите и допустимостта на исковите претенции, излиза извън предмета на произнасяне в рамките на процедурата по чл.536 от ГПК. Поради това са налице предпоставките за спиране на регистърното производство по процесното заявление, тъй като то е все още висящо, а е налице спор относно законосъобразността на решението на Министъра на младежта и спорта, материализирано в посочената по-горе Заповед“, се посочва в мотивите на СГС.

Определението на магистратите не подлежи на обжалване.

Преди дни стана ясно, че депутатът от "Има такъв народ" Александър Тодоров е изборът на спортния министър Радостин Василев за нов изпълнителен директор на Българския спортен тотализатор. 

32-годишният Тодоров е юрист по професия. В момента той е член на парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, както и Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. 

В Управителния съвет на БСТ ще влязат още Росен Иванов и Георгий Султанов. 

Заявление за назначаването на новата управа на тотото бе подадено в петък.