В МОСВ е извършен вътрешен одит за проведените обществени поръчки от средата на 2016 г. до този момент и не са забелязани нарушения. Това заяви служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова на пресконференция.

"Не са констатирани нарушения и от външен одит. По отношение на обществените поръчки направихме преглед какви обществени поръчки имаме, без които обаче МОСВ не може да съществува и са подписани, като поръчки за поддръжка на асансьори, пощенски услуги”, обясни още Костова.

Служебният екоминистър представи екипа си, ресорите на заместник-министрите и основните задачи в управлението. Тя ще има трима зам.-министри.

Зам.-министър Красимир Живков, който е от предишния кабинет на Ивелина Василева, ще отговаря за дирекция за отпадъци и дирекция за опазване на почвите.

Зам.-министър Ренета Колева ще отговаря за дирекция по превантивни дейности, политика по изменение на климата, управление на водите и предприятия за управление на дейностите по опазване на околната среда. Третият зам.-министър Мариела Начева поема ресора на опазване чистотата на въздуха, Националната служба за защита на природата, изпълнителната агенция по МОСВ и дирекция, отговаряща за трите национални парка.

Женета Жикова става началник на кабинета, а Валерия Герова-главен секретар на МОСВ, каквато е била и по времето на Ивелина Василева.

Ще бъдем открити със структурите на МОСВ и обществото и в добро партньорство с всички заинтересовани страни. За мен е важен диалогът. Първи приоритет на служебния кабинет ще бъде председателството на Съвета на ЕС. Задачата е да бъдат сформирани екипи. „Проведе се първата среща от тройката на министрите на околната среда на 8 февруари и бе постигнато единодушно споразумение, че приоритет на председателството ще бъдат екоиновациите. По отношение на екоиновациите Българя е на последно място в ЕС. Нямаме такива политики и толкова много експерти. Беше обсъдена и работна програма”, обясни Костова.

Тя обясни, че сред основните й приоритети ще бъде ОП „Околна среда”. „В момента, в който дойдох в МОСВ обявих, че това ще бъде мой приоритет-финализиране на старата и продължаване на дейностите по новата. Това е една болна тема, трябва да продължава опазването по дейността на качеството на въздуха, да продължат дейностите по управление на отпадъците, ограничаване и спиране на екологичното разнообразие. Всички тези дейности могат да бъдат изпълнени само при наличие на експерти. Това ще бъде задача да бъде направен преглед и анализ на обезпечаването на кадри в МОСВ и прилежащите й структури, както и в общините”, посочи екоминистърът.

Костова обясни, че предстои да се финализира ОП „Околна среда” 2007-2013 г., като за тази цел управляващият орган ще внесе в сертифициращият орган в Министерство на финансите окончателния коригиран сертификат. „За ОП „Околна среда” 2014-2020 г. имаме да преобявим две процедури за доизграждане на мониторингови системи за водните количества и за химически анализ на подземните води. 4 проекта са в процес на оценяване за интегрирани водни цикли-за Пловдив, Елхово, Чирпан и Тутракан”, посочи служебният министър.

Относно сектор отпадъци, Костова подчерта, че в доклада на ЕС за опазване на околната среда имаме положителен напредък за управление на отпадъците, но това, което предстои е намаляване на количеството на депонирани битови отпадъци. „Депонирането трябва да бъде изключително минимизирано”, допълни тя.

По отношение на подобряване на качеството на атмосферния въздух, Ирина Костова изтъкна, че в доклада на ЕС по отношение на политиката за опазване на околната среда е констатирано, че България трябва да предприеме ефективни мерки за подобряване качеството на въздуха. „По данни на мониторинговата система имаме два проблема-на национално ниво проблемът е на надвишаване на нормите на фините прахови частици и на местно ниво имаме превишаване на нормите на серен диоксид на община Гълъбово. Предприемаме действия да бъде надградена съществуващата система за ранно предупреждение, която да обхваща цялата територия на Старозагорска област, която да може да прогнозира наднорменото съдържание на серен диоксид във въздуха”, обясни служебният министър на околната среда.

Костова добави, че всички дейности, които досега се развиват и ще се развиват в бъдеще, колкото и добре да са написани мерките и плановете за управление, те могат да бъдат изпълнени само, ако има експертен състав. Тя алармира, че обезпечеността на кадри за язовири и тецове е много слаба, като почти няма студенти и липсват технически кадри.

Костова обясни, че предстои да се дадат краткосрочни мерки и преглед на място на речните корита за почистване на отпадъци. За речните корита в общините, отговарят кметовете, като общините се справяли, но имало проблеми с липсата на достатъчно финансово обезпечаване на почистване. Зам.-министър Ренета Колева обясни, че се извършва проверка на проходимостта на речните корита. „Прави се проверка дали предписанията са изпълнени. При неизпълнението им се налагат административни наказания за отговорните лица. В населени места няма проблеми с коритата на реките. В момента се изпълняват предписанията и няма идентифицирани проблеми. Няма прогноза за завишаване на количеството на водата в реките”, увери Колева.