Съвместни проверки на българското и румънското МВР не откриха корупционни практики на Дунав мост, съобщиха от МВР.
В съответствие с подписания през юли тази година Съвместен план за действие и сътрудничество между дирекция “Инспекторат”-МВР и Главна дирекция ”Антикорупция” на Министерството на вътрешните работи и административната реформа на Румъния, от 20 до 22 август бе проведена съвместна проверка за изпълнение на служебните задължения от смесените гранични звена, осъществяващи граничен паспортно-визов контрол /ГПВК/ на ГКПП Дунав мост-Гюргево. Целта на операцията беше ограничаване и недопускане на корупционни прояви от смесените гранични звена, извършващи ГПВК, повишаване ефективността от последващия контрол и активизиране на професионалната лоялност на служителите.
Във връзка с предварително споразумение от двете страни бяха изготвени постери и плакати, в които са представени анонимните телефонни линии на двете дирекции за своевременно уведомяване за случаи на корупционни прояви. Уточнен бе начинът на разпространение на материалите в района на всички ГКПП-та по българо-румънската граница.

В хода на извършената проверка не бяха установени корупционни практики от страна на служителите, осъществяващи ГПВК на ГКПП Дунав мост-Гюргево. Констатирани бяха единствено нарушения на вътрешноведомствената нормативна база, регламентираща дейността на служителите от  “Гранична полиция”, по-точно неспазване на заповед на директора на ГДГП за въвеждане на единна пропускателна система и режим на достъп в зоните на ГКПП и определяне на реда за издаване, ползване и отчет на служебните пропуски. Нарушението се изразява в притежаването от служител, осъществяващ ГПВК, на парична сума, надвишаваща максимално регламентираната в посочената заповед.
Съвместните проверки по общата граница, осъществявани от дирекция “Инспекторат”- МВР и дирекция “Антикорупция” на МВР и АР на Р Румъния, ще продължат. /БЛИЦ