„Топлофикация София“ ЕАД  присъедини през 2018 г. към топлопреносната си мрежа нови 111 жилищни и офис сгради с 2922  абонати. Потребителско проучване показва, че централизираното топлоснабдяване е предпочетен начин на отопление, защото е безопасен, енергоефективен, финансово изгоден и отговаря на изискванията за опазване на околната среда. 

Сметките за отопление и топла вода за месец ноември вече са предадени от топлинните счетоводители и от 14 декември са  на разположение на столичани на интернет страницата на дружеството – www.toplo.bg  и в центровете за обслужване на клиенти на „Топлофикация София”. Отоплителен сезон 2018-2019 г. стартира на 7 ноември, така че в този месец има по-малко дни с отопление, за разлика от миналия м. ноември.

По данни на НИМХ през м. ноември 2018 г., средната температурата е  +6 градуса, докато  през същия месец на миналата година средномесечната температура е била +5,9 градуса. По тази причина, въпреки определената от КЕВР по-висока цена на топлинната енергия за новия отоплителен сезон, но поради по-малкия брой дни с отопление, сметките на потребителите за м. ноември 2018 г. са в по-голямата си част съотносими с тези за същия месец на предходната година. Близо 70% от абонатите имат месечни сметки за отопление и топла вода до 50 и до 100 лв.

Припомняме, че изчисленията на месечните сметки за парно се извършват на базата на отчетената реална консумация във всеки отделен имот през предходния отоплителен сезон, отразена в окончателната изравнителна сметка за периода 1.05.2017 - 30.04.2018 г. Всеки клиент може да провери тези данни в индивидуалната си изравнителна сметка, получена от топлинния си счетоводител. Изключение правят абонатите, които имат месечно отчитане на уредите за дялово разпределение. Напомняме, че прогнозните дялове за следващия отоплителен сезон за всеки имот също се определят от топлинния счетоводител и са отразени в индивидуалната изравнителна сметка. 

Клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД могат да се ориентират за характера на потреблението в сградата и  имота си от информационната част, публикувана на гърба на фактурата им.

За допълнителна информация и при възникнали въпроси клиентите на "Топлофикация - София" могат да се свържете с фирмата на www.facebook.com/www.toplo.bg и на телефон 0 700 11 111.