Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд (ВАС) издаде Тълкувателно решение по тълкувателно дело № 6/2008 г. Общото събрание постанови, че решенията на общинската избирателна комисия (ОИК) , с които се отказва предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветници и правомощията на кметове, не подлежат на оспорване.
Делото бе образувано по искане на председателя на ВАС Константин Пенчев поради наличието на противоречива съдебна практика.
Общото събрание констатира, че в Закона за местното самоуправление и местната администрация е предвидена възможност пълномощията на общински съветник или кмет да бъдат прекратени предсрочно с решение на ОИК в изчерпателно изброените в закона случаи. Решението може да бъде оспорено по реда на чл. 104 от Закона за местните избори (ЗМИ). Съгласно този текст, всеки кандидат за съветник или кмет, ръководство на политическа партия, коалиция или инициативен комитет, участвали в изборите, може да обжалва решението на ОИК за определяне на изборния резултат пред административния съд в 7-дневен срок от обявяването му, като решението на съда подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от обявяването му. Общото събрание приема, че от хронологичния прочит на редакцията на текста на чл. 30, ал. 6, изр. 2 и чл. 42, ал. 3, изр. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, следва да се приеме, че само решението на ОИК за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник или правомощията на кмет подлежи на оспорване по реда на чл. 104 от ЗМИ, но не и решението, с което се отказва предсрочно прекратяване пълномощията на тези лица.
Според съда, препращането към нормата на чл. 104 от ЗМИ се отнася само до процедурата за съдебно обжалване, срокове, компетентен съд. Препращането не се отнася до оспорване на решенията на ОИК за отказ за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник или правомощията на кмет. Активно легитимирани лица да обжалват решението по ал. 6 на чл. 30, съответно ал. 3 на чл. 42 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по този ред – „по реда” на чл. 104 от ЗМИ, са само тези, чиято правна сфера е засегната от решението за предсрочно прекратяване на пълномощията - общински съветник или кмет. При отправени сигнали от отделни граждани или партии до ОИК за нарушения по чл. 30, ал. 4 и чл. 41, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията не може да се приеме, че тези лица разполагат с правен интерес от обжалване решението на ОИК като лица от категорията, посочена в чл. 104 от ЗМИ. С подаването на сигнал те не стават автоматично страна в процеса, защото този сигнал не съставлява искане по чл. 24 от АПК за започване на производство по издаване на индивидуален административен акт. Така правен интерес от обжалване ще има само лицето - общински съветник или кмет, при взето положително решение, т.е. за неговото предсрочно прекратяване на пълномощията му. Само с това неблагоприятно за него решение биха се засегнали правата или законните му интереси и само в този случай е налице правен интерес от обжалване. /БЛИЦ