Холограмният стикер с чип, който дели автомобилите на 5 екологични категории, влиза в сила от днес. 150 000 лепенки вече са купени от фирмите, които имат пунктове за Годишни технически прегледи (ГТП) и от понеделник служителите им започват да ги лепят в средата на предните панорамни стъкла на автомобилите, пише "Труд".

Очаква се с “новата услуга” цената на прегледа да се увеличи от 6 до 20 лв., а не само с 3,30 лв., както се опитват да твърдят от автомобилната администрация - бившата ДАИ. Допълнителната цена ще се покрива изцяло за сметка на шофьорите на леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. За тях екостикерът се явява още един допълнителен налог, който държавата им прибира заедно с другите данъци, винетки и такси.

Преди седмица от КПКОНПИ призоваха служебния министър на транспорта с промяна на наредбата незабавно да спре въвеждането на екостикера. Експертите от “Антикорупция” посочиха, че не са против въвеждане на екокатегории, но препоръчаха да се използват вече съществуващите системи за проверки по регистрационния номер. Екостикерът е безсмислен, защото до същата информация има достъп всеки пътен полицай чрез таблета си, както и всяка камера, включително и от общинското улично наблюдение.

В отговора си до КПКОНПИ служебният министър Георги Тодоров обвинява комисията, че не е обсъдила цялата налична информация за въвеждането на екостикерите и затова са стигнали до мотиви, с които обосновават едно неправилно решение. Той подчертава, че държавата няма да харчи пари. Но пропуска да спомене, че печалбата от левчетата на гражданите отива при монополист.

Това е печатницата “Демакс”, семейна фирма на депутата от БСП Петър Кънев, която от години изпълнява почти всички обществени поръчки на бившата ДАИ, на АПИ, МВР и много други държавни и общински институции.

Шефът на автомобилната администрация Бойко Рановски пък обясни, че екостикерът с чип и антена, излъчваща сигнал, е много необходим, защото из градовете колите се движат плътно и камерите не можели да снимат номерата на всички.

Отговорът до КПКОНПИ на служебния министър Георги Тодоров:
ДО
КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И 
ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО 
 
Относно: предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да бъде обсъдена възможността за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В Решение № 18-ДППК от 30 юни 2021 г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Решение/Решението), е предложено на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да бъде обсъдена възможността за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба/Наредбата), в следните насоки:

(а) да отпадне въвеждането на новите „екостикери“ и

(б) да се отчете възможността за използване на вече изградени системи за автоматично разпознаване на регистрационните номера, както и съществуващите решения в областта на информационните технологии, за да се сведат до минимум публичните разходи и разходите на собствениците на МПС, като така се избегне и дублирането на системи. 

В Решението Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Комисията) установява, че:

(а) наредбата е издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

(б) в публикации в средствата за масово осведомяване са изнесени твърдения за слабости в извършените промени в наредбата, което аргументира извършване на анализ на същата;

(в) измененията и допълненията в Наредбата са публикувани в „Държавен вестник“ през м. септември 2020 г., като разпоредбите за новите стикери и удостоверения за техническа изправност относно екологичните категории влизат в сила от 12 юли 2021 г., а текстовете за осигуряване на връзка между информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и контролно-измервателните уреди – от 12 януари 2021 г.;

(г) проектът на Наредба е бил подложен два пъти на обществено обсъждане, получените бележки са обсъдени и отразени в Справки за отразяване на становищата, които са публикувани на Портала за обществени консултации. 

Комисията пресъздава накратко мотивите на съставителя на акта, послужили за издаване на Наредбата. В резултат на анализа си Комисията установява:

(а) риск от неефективно разходване на публичен ресурс (изразходване на повече от необходимите средства за постигане на очаквания резултат);

(б) нецелесъобразност и липса на необходимост от т. нар. „екостикери“ и

(в) допълнително увеличаване на разходите за гражданите и бизнеса.  

 В изпълнение на задължението си по чл. 30, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, изразявам следното становище по предложението на Комисията.

 Първо – видно от изложените мотиви в Решението на Комисията, при неговото приемане са обсъдени публикации в средствата за масово осведомяване и становища от Справките за отразяване на постъпилите становища при общественото обсъждане на проекта на Наредба. Комисията не е извършила съпоставителен анализ на резултатите от общественото обсъждане, от една страна, и становището на издателя на Наредбата, отразено в съответните справки, от друга.

Комисията се позовава на информация от официалната интернет страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, според която „за изработването на „Знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС“ за годишен тираж от 1 500 0000 бр. е зададена единична цена от 6.80 лева“.

Това според Комисията потвърждава идентифицирания риск от разходване на значителен размер публични средства. Няма информация Комисията да е събрала, приобщила и анализирала друга относима информация, включително публично достъпна такава, която би имала съществено значение за преценката на Комисията. Така  например публично достъпната информация, заедно с техническата спецификация за обществената поръчка, публикувана на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в раздел „Профил на купувача“ на адрес:

https://www.rta.government.bg/index.php?page=op1-020120), съдържа информация, разглеждането на която би довело до друго, различно решение на Комисията. Комисията е разгледала въпроса едностранно, не е събрала необходимите факти и доказателства, което е довело до мотиви, обосновали неправилно  решение. 

 Комисията изрично е подчертала в Решението, че проектът на Наредба е преминал два пъти на обществено обсъждане, като становищата от проведените публични консултации са отразени в таблица и публично оповестени. За разпоредбите относно т. нар. „екостикери“ е предвиден достатъчно дълъг отлагателен срок (повече от половин година), който дава възможност на всички заинтересовани лица, включително и държавни органи, да се запознаят с текстовете и да изразят становище или упражнят свои правомощия по закон. Решението на Комисията е прието на 30 юни 2021 г., повече от половин година след обнародването на коментираните текстове и почти дни преди влизане на съответните текстове от Наредбата в сила. Извън становището по препоръките на Комисията по същество, е необходимо да бъде зачетен и принципът на правна предвидимост, особено когато става въпрос за нормативни актове.
   
 Второ – с Решение № 13/30.12.2019 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е открила обществена поръчка с предмет „Отпечатване и доставка на документите, необходими за осъществяване на дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, осигуряване на персонализирането и отчета на документите при периодичните прегледи за техническа изправност на пътните превозни средства и осигуряване на тестовете за теоретичните изпити, провеждани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, тяхното персонализиране и проверка”.

В резултат на процедурата е сключен Договор № РД-32-05 за изпълнение на поръчката. В Техническото задание (част от Документацията за провеждане на процедурата и публично достъпно) и Договора за изпълнение, е заложено изискването изпълнителят да доставя по заявка комплект документи за нуждите на техническите прегледи и да осигури техническа възможност за онлайн регистриране на извършените технически прегледи.

Част от комплекта документи е и стикерът за техническа изправност на пътните превозни средства. Съгласно Договора и Техническото предложение за изпълнение, агенцията извършва заявка за производство на стикери до изпълнителя по договора, всеки технически пункт чрез информационната система (също осигурена и поддържана от изпълнителя) заявява необходимото количество документи за регистриране на техническите прегледи на пътни превозни средства в зависимост от нуждите, за да обезпечи дейността си, като заплаща стойността на комплектите съгласно цените, посочени в техническото задание.

Всички технически пунктове, които имат разрешение да извършват дейност, получават оборудване, компютърна система, свързаност и достъп до информационната система на агенцията, като всичко това се доставя от изпълнителя по договора без техническите пунктове да заплащат за това. Техническите пунктове заплащат само стойността на заявените от тях документи за осъществяване на дейността, като цената на документите за технически преглед се увеличава с 3,30 лв. без ДДС (крайната цена се увеличава от 5,50 лв. на 8,80 лв. без ДДС). Предвид изложеното, за надграждане на информационната система, производството и доставката на стикерите и необходимото оборудване за работа, не се разходва публичен ресурс. 

Трето – в Решението се твърди нецелесъобразност и липса на необходимост от т. нар. „екостикери“. Комисията не дава мотиви за това твърдение. Посочва, че в хода на общественото обсъждане голяма част от участниците в последното били определили „екостикера“ като ненужен и насочвали вниманието към използването на възможностите на вече изградена система за разпознаване на номера. Комисията не е обсъдила становището на министерството, дадено в хода на двете публични консултации. Подценени са мотивите на издателя на наредбата, съгласно които основна причина за лошото състояние на въздуха е вредното въздействие на моторните превозни средства, свързано с емисиите от отработени газове. 

Според последните проучвания Румъния и България са с най-голям брой смъртни случаи в Европейския съюз на 100 хиляди души заради замърсяването на въздуха. Анализ на Световната здравна организация (СЗО) показва, че замърсяването на въздуха причинява смъртта на милиони хора по света всяка година.

Доклад от края на миналата година на Европейската агенция по околната среда изследва засегнатите общности от замърсяването на въздуха, като се поставя и акцент за намаляване на пътния трафик. В голяма част от държавите  членки на Европейския съюз (ЕС) са въведени т. нар. зони с ниски емисии – Италия има най-много зони с ниски емисии (някои от тях постоянни, а други сезонни), в Германия зоните с ниски емисии са над 80, в Холандия и Великобритания (вече извън ЕС) над 15. Държавите предприемат различен подход за ограничаване на замърсяването на въздуха от автомобилния трафик – така например белгийската столица Брюксел е обявила допълнителни 40 км. велопътеки, така че по-малко хора да ползват автомобилен транспорт. 

В Република България най-големият източник на замърсяване на въздуха са автомобилите. Българите карат стари коли, които не отговорят на съвременните екологични изисквания, и ползват предимно бензин с високо октаново число. Към момента Република България е в наказателна процедура за чистотата на атмосферния въздух.

Една от мерките, която страната е предприела за прекратяване на процедурата е повишаване на качеството на техническите прегледи, въвеждане на еко групи за МПС и въвеждане на зони в градовете с ограничен достъп за превозни средства, които замърсяват. Въвеждането на т. нар. „екостикери“ е обсъдено в началото на миналата година на среща с представители на Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка), които са насърчили въвеждането на екостикерите. 

Четвърто – с въвеждането на новите стикери за технически преглед се цели да се повиши качеството на извършваните прегледи на пътни превозни средства и да се  преодолеят съществуващи към момента недобри практики.. 

За постигане на тези цели е предвидено средствата за измерване в техническите пунктове да се свържат с информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и да предават данните от извършените измервания онлайн. По този начин ще се сведе до минимум възможността за манипулиране на резултатите от измерванията, каквато е масовата практика в момента. Повишавайки контрола над измерванията на ППС в техническите пунктове, ще нарасне броят на установените технически неизправни ППС.

Въпреки въведената система за заснемане и електронно разчитане на регистрационните номера на ППС в техническите пунктове е установено, че не са единични случаите на монтиране на регистрационни номера на технически изправни автомобили или разпечатване на регистрационни номера на ППС, които са в чужбина и монтирането им на друго ППС, което трябва да премине на технически преглед. Предвид, че годишно се правят над 2 000 000 технически прегледи, е невъзможно и нецелесъобразно да се разчита само на системите за видеонаблюдение.

„Допълването“ на системите за видеонаблюдение, за да може да се гарантира в пълнота необходимия и ефективен контрол, е възможно или с осигуряване на физическо присъствие на инспектори от агенцията, или чрез въвеждането на стикерите с чип. Контролът чрез физическото присъствие на инспектори не може да бъде определен като ефективен, защото създава предпоставки за плащане на такса „спокойствие“ от тези пунктове на инспектори от агенцията, с цел да не се задълбочават проверките над тези пунктове, а последващ контрол е почти невъзможен, защото няма среда в информационната система, която да удостовери, че на преглед е преминало друго ППС вместо това, което трябва да премине.

За преодоляване на този недостатък се предвижда въвеждането на стикер с чип. По този начин прегледът ще започва след прочитане на данните от стикера. Опитът да се свали стикера и да се монтира на друг автомобил поврежда неговата антена и го прави нечетим.

Ако автомобилът за първи път преминава на преглед, няма нов стикер или същият поради някаква причина е повреден, в техническия пункт ще трябва да бъде заснет номера на рамата на автомобила, защото в противен случай прегледът не може да започне. В автомобилната администрация ще се получава информация за всички автомобили, които са преминали преглед без да е разчетен номера на стикера и по този начин може да се извърши проверка дали заснетият номер на рама съответства на превозното средство, преминало на преглед.

Предвид, че след една година почти всички автомобили ще са преминали технически преглед, в агенцията ще има база данни от снимките на всички номера на рами на ППС (което може да се използва от правоохранителните органи) и броят на ППС без прочетени данни от стикера ще е малък, което ще позволи контролът над системите за видеонаблюдение да се насочи към такива прегледи. Тази мярка ще намали до минимум възможността за извършване на неефективен преглед, ще намали корупционния риск и ще прекрати нерегламентираните практики на някой пунктове.

 Системите за видеонаблюдение могат да се използват от общините за контрол при въвеждане на забрани за влизане на определени категории МПС и това е реализирано като функционалност на системата, но трябва да се отчете факта, че при лоши метеорологични условия (снеговалеж, силен дъжд или мъгла), както и при замърсени номера на МПС, качеството на контрол значително се занижава. Също така в големите градове, където се образуват задръствания, при плътно движение на автомобилите един зад друг е изключително трудно да се заснемат номерата, защото предното или респективно задното превозно средство пречи на видимостта към номера. Този проблем се решава със стикера с чип, който при експериментални условия позволява превозното средство да бъде идентифицирано от 14 метра при скорости над 140 км/ч.

Данните от чипа могат да бъдат ефективно използвани от контролните органи. Ако контролните органи бъдат оборудвани с RFID четци, ще могат от разстояние да „свалят“ идентификационни данни за ППС, което да позволи автоматизиране на административната дейност и намаляване времето за обработка, което ще има и антикорупционен ефект, защото устройството за отдалечено четене автоматично ще отчита МПС с чип и контролният орган не може да си „затвори очите“ и да пропусне неговата проверка.

Контролът на паркирането в големите градове ще може да се автоматизира и да се пресече корупционният риск, например да подмине паркирано МПС без да вземе отношение или срещу определено възнаграждение да не го санкционира.

Предвид изложеното, изразявам становище, че измененията и допълненията в наредбата (обн., ДВ, бр. 80 от 2020 г.) ще доведат до намаляване на корупционния риск; налагане на по-справедливи санкции; повишаване на контрола и като пряк резултат повишаване на техническата изправност на автомобилите, което е предпоставка и за намаляване на пътнотранспортните произшествия, и не на последно място – с тях се въвеждат мерки за намаляване на замърсяванията и подобряване чистотата на атмосферния въздух в големите градове.

С уважение,
Георги Тодоров
Министър на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията