Зам.-кметове в „Централен” и „Тракия”, прокурори и съдии от Пловдив са в списъка на Сметната палата за несъответствия в декларациите им. Сметната палата установи 323 несъответствия в декларациите на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности. Проверени са общо 14 261 лица с ежегодна декларация или уведомление и 743 лица, подали финална и встъпителна декларации до 13 септември 2016 година.

Проверката на имуществените декларации обхваща освен задължените лица и техните съпруг/а и ненавършили пълнолетие деца, съгласно разпоредбата на закона. Публикуваният списък е в два раздела – първият раздел съдържа заключенията за несъответствия при ежегодните декларации и уведомления, а вторият - при встъпителните и финални декларации.

Зам.-кметът в район „Централен” Тошо Пашов не е декларирал данни за съпругата си- придобиване на дялове в новоучредено дружество „ДОН 15” ЕООД с.Калековец

Зам-кметът на район „Тракия” Йордан Илиев не е обявил пред Сметната палата дяловете на съпругата си в новоучредено дружество „ДЖЕЙ ЕНД ДЖИ ФЕМИЛИ „ЕООД Пловдив. Ангел Батаклиев също фигурира в списъка на Сметната палата. Той е обявен като член на контролен орган на БСП. Подал е уведомление и финална декларация през 2016 година, но не е вписал, че съпругата му притежава Пежо 206.

Кметът на община Съединение Атанас Балкански не е обявил пред Сметната палата, че съпругата му има задължение към юридическо лице в размер на 26 000 лв.

Кметът на Перущица Ради Минчев не е декларирал вземане към физическо лице в размер на 40 000 лв.

Съдията от Районен съд- Пловдив Владимир Вълчев не е декларирал за себе си и за съпругата си доходи от наеми или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в общ размер на 2 112 лв.

Галина Радева-следовател в Отдел „Следствен” към Окръжна прокуратура - Пловдив не е декларирала лизингово задължение за придобиване на употребяван лек автомобил Рено Меган

Прокурорът Димитър Панайотов не е обявил за себе си и съпругата солидарно и ипотекарно задължение по договор за ипотечен кредит в размер на 80 000 лв, в полза на трето лице, върху съсобствен апартамент с площ 127,11 кв.м. в Пловдив

Йорданка Рангелова Тилова-Вълчева , прокурор в Районна прокуратура Пловдив не е вписала в декларацията си доходи за себе си и съпруга си от наеми или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в общ размер на 2 112 лв.

Надежда Наскова Дзивкова – Рашкова, съдия в Районен съд- Пловдив не е декларирала за съпруга си придобиване чрез дарение на земеделски земи с обща площ 10,514 дка в Мало Конаре.

Симона Благова Генова, прокурор в Апелативна прокуратура – Плодвив не е вписала доходи от друга стопанска дейност в размер на 2 475 лв.

Надежда Махмудиева – съдия в Окръжен съд Пловдив е подала встъпителна декларация, но е пропуснала дяловете на съпруга си в „Аида консулт” ЕООД.

Огнян Урбалов- прокурор в Апелативна прокуратура е подал финална декларация през 2016 година, но не е вписал колата на съпругата си - Тойота Корола.

Зам.-кметът на Карлово Данка Евстатиева Зидарова- Люртова не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 469 лв., както за себе си и съпруга доходи от наем в размер на 2 654 лв.

Председателят на Общинския съвет в Първомай Дечко Петков не е декларирал данни за съпругата-придобиване чрез доброволна делба на ниви с обща площ 14, 842 дка в с. Драгойна, община Първомай.

Зам.-кметът на Асеновград Димчо Темелков е подал встъпителна декларация за 2016 година, но не е вписал дялове на съпругата си в ДАРК 2015 ЕООД.