Продължителността на живота у нас е по-ниска в сравнение със страните в Европейския съюз, отчетоха изследователи по време на конференция за иновативните подходи към демографската промяна. Продължителността на живота при жените е 76,3 години, а при мъжете - 69,2 години. За сравнение - в 15-те стари членки на ЕС средната продължителност на живота е 82,4 за жените и 76,7 години за мъжете. В същото време броят на бебетата и децата до 19-годишна възраст продължава да намалява от 2000-та година насам.
В присъединилите се през 2004 г. десет държави към ЕС продължителността на живота е 78,7 години за жените и 70,4 за мъжете. Данните съобщи Емилия Войнова, директор на дирекция "Демографска политика и равни възможности" към социалното министерство. По думите й според прогнозите на Евростат населението в ЕС на възраст 15-64 години ще намалее с 48 милиона души в перспектива до 2050 г., а съотношението между хората в трудоспособна възраст към населението над 65-годишна възраст се очаква да намалее от 4:1 към 2:1.
Значителните миграционни процеси, които засягат предимно страните от Западна Европа, не са в състояние да повлияят на трайните тенденции на застаряване на европейското население, каза Войнова. Тя цитира данни на Европейската комисия за социално-икономическите последствия от застаряването на населението. То ще се отрази драматично върху растежа на средния БВП за ЕС, който от 2.4 на сто за периода 2004-2010 г. ще намалее до 1,2 на сто за периода 2030-2050 г.
Застаряването на населението има много добра икономическа измеримост в негативен аспект. Това ще наложи до 2050 г. да се увеличат средствата за социална закрила с 4,5 на сто в рамките на БВП на ЕС. Според прогнозите на Евростат делът на населението над 80 години в ЕС ще се увеличи от 4,1 на сто през 2005 г., до 6,3 през 2025 г., както и до 11,4 през 2050 г.
Демографските предизвикателства са един от трите основни приоритета на ЕС, заедно с глобализацията и развитието на технологиите, посочи Емилия Войнова. Тя допълни, че демографските промени в ЕС се изразяват в трайна тенденция за промяна на възрастовата структура на населението, водеща до увеличаване на относителния дял на възрастните хора в резултат на цялостното застаряване на населението. 
У нас правителството трябва да вземе незабавни мерки за справянето с демографската криза в страната, иначе българският народ реално е застрашен от нулева раждаемост, предупреждават от ведомството на Масларова. /БЛИЦ