На 4 април Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации с номинална стойност на предложеното количество от Министерство на финансите от 500 млн. лева.

Емисията е със срочност десет години и шест месеца (3836 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от 1.50% годишно, съобщават от централната банка.

Държавните ценни книжа са с падеж 6 октомври 2032 година.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти, уточняват от Българска народна банка.

Максималното количество държавни ценни книжа, което един участник може да придобие със състезателни поръчки, е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид още и това, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от тази емисия от 6 април 2022 г. на аукционен принцип.

Това ще е трета емисия за тази година. При двете досега бяха акумулирани средства за около 1 млрд. лева.

Припомняме, че малко по-рано днес лидерът на опозиционната партия ГЕРБ - Бойко Борисов намекна за това, което се опитва да направи ПП до дни.