По-рано днес премиерът Бойко Борисов изненада всички като обяви, че е "време за промяна". Това се случи малко след края на онлайн заседанието на Министерски съвет (МС).

Сега от правителствената информационна служба обявиха решенията, взети на днешното заседание на МС:
 
Над 1.396 млрд. лв. са събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2018 г. 
Събраните средства във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (СЕлС) през 2018 г. възлизат на 1.396 млрд. лв. Това е посочено в отчета на фонда за миналата година, одобрен на днешното заседание на Министерския съвет.

По закон във фонда се събират по 5% от месечните приходи на производителите и вносителите на електроенергия в страната, както и на „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. Средствата от търгове за продажба на квоти емисии парникови газове също постъпват във фонда. От 2018 г. във фонда постъпват и приходи от цената и/или компонентата от цената, чрез която всички крайни клиенти участват в компенсиране на невъзстановяемите разходи на енергийните предприятия или на разходи, произтичащи от наложени им задължения към обществото.

Със събраните средства фондът покрива разходите на „Национална електрическа компания“ ЕАД, произтичащи от функцията й на обществен доставчик. Със средства от фонда се предоставят и премии на топлофикационни централи и когенерации, както и на производителите с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници.

Разходите за издръжка на фонда през 2018 г. възлизат на 442 хил. лв. За покриване на разходите на НЕК, произтичащи от статута й на обществен доставчик, са изплатени близо 987 млн. лв.

Отчетът на фонд СЕлС е приет от управителния му съвет през м. март 2019 г. и одитиран от Сметна палата.
 
Министерският съвет определи заместник-директор за Република България в Черноморската банка за търговия и развитие 
Министерският съвет определи Йоана Захариева-Бояджиева - началник на отдел „Регионални финансови институции“ в Министерството на финансите, за заместник-директор за Република България в Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР).

По този начин ще се осигури представителство на страната ни в управителните органи на ЧБТР, подпомагане дейността на банката и защита интересите на България като акционер.

Черноморската банка за търговия и развитие е независима международна институция с регионален характер. Дейността й е насочена към финансиране и насърчаване на регионални проекти от публичния и частния сектор, както и към поощряване на търговската активност между страните учредителки.
 
Одобрени са промени в списъка  на общинските пътища 
Министерският съвет одобри промени в списъка на общинските пътища, който се допълва с ново пътно трасе на територията на общините Сърница и Доспат. Така дължината на общинските пътища в Сърница се увеличава с 12,5 км, а в Доспат - със 7,7 км. Общинските администрации ще могат при продължаващи инициативи да финансират ремонта на трасето, което осигурява достъп до м. Орлино и до бързо развиващата се туристическа дестинация - язовир Доспат.

Променя се и наименованието на общински път в община Смядово. Така се актуализира информацията за общинската пътна мрежа в страната.
 
Правителството одобри доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие 
Със свое решение правителството одобри доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2020 година.

На база данни от тримесечните отчети за касовото изпълнението на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2020 г. е положително в размер на 1 610,2 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 098,9 млн. лв. и по европейските средства в размер на 511,4 млн. лева.

Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към 30.06.2020 г. са в размер на 21 431,6 млн. лв. или 48,3 % от годишните разчети, като отчитат спад от 3,8 на сто спрямо същия период на предходната година. Приходите се забавят вследствие на негативните ефекти върху постъпленията при всички основни данъци от кризата, породена от разрастването на пандемията с COVID-19. Данъчните постъпления намаляват в номинално изражение с 3,6 на сто спрямо полугодието на 2019 г. Неданъчните приходи имат спад от 18,7 на сто спрямо отчетените за първите шест месеца на 2019 г., а приходите от помощи и дарения нарастват с 36,4 на сто спрямо отчетените към месец юни на предходната година. Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юни възлиза на 17 057,3 млн. лв., което представлява 48,9 % от годишните разчети. Неданъчните приходи са в размер на 2 804,2 млн. лв., което представлява 41,3 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 570,2 млн. лева.
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към края на месец юни 2020 г. възлизат на 19 821,4 млн. лв., което е 41,4 % от годишните разчети. Нелихвените разходи са в размер на 18 769,5 млн. лв., което представлява 41,2 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към 30.06.2020 г. са в размер на 17 375,5 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 379,4 млн. лв., предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 14,5 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 363,4 млн. лв. или 50,1 % от планираните за 2020 година.
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 688,6 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (ЕС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 г.

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2020 г. е 9,89 млрд. лв., в т.ч. 9,84 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,05 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.
 
Над 4 млн. лв. допълнително ще получат общините за осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието 
Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 4 390 257 лв., които ще бъдат разпределени по бюджетите на общините, за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.

2 179 487 лв. ще бъдат предоставени по Национална програма (НП) Осигуряване на съвременна образователна среда”. 722 336 лв. са предвидени за финансиране на 17 общински професионални гимназии и средни училища за модернизиране на материално-техническата им база. Целта е учениците да имат възможност да работят с най-новото техническо оборудване и да придобиват професионални компетентности в реални трудови условия.

По втория модул за „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” 81 общински училища ще получат сумата от 757 818 лв. за оборудване и обзавеждане на стаи за дейности по интереси, осигуряване на консумативи и материали за работа в часовете, осигуряване на книги и игри за работата на децата и учениците. Максималната стойност на всеки проект ще е 10 000 лв.

По модул 3 - „Библиотеките като образователна среда” с 699 333 лв. ще бъдат финансирани проектите на 130 общински училища, като със средствата ще бъдат закупени книги в съответствие с интересите на учениците и ще се изграждат кътове за четене.

483 242 лв. се предоставят по НП „Успяваме заедно“. По модул „Хубаво е в детската градина” с 311 543 лв. за 159 детски градини ще бъдат закупени книги за методическа подкрепа на учителите, книги и играчки за децата, материали за обогатяване на средата, средства за закупуване на материали и консумативи за изпълнение на проектните дейности, възнаграждения на педагогически специалисти.
По модул „Иновативна детска градина” се предоставят 158 200 лв. за финансиране на одобрените проекти на 46 детски градини. Те ще имат възможност да наемат други педагогически специалисти за провеждане на дейности, които са извън професионалните компетентности на учителите в детската градина.

По модул „Обединени за качествено предучилищно образование” с 13 499 лв. ще се създават обединения (клъстери) от институции в системата на предучилищното и училищното образование.

С 493 271 лв. по НП „Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот“ класните ръководители в 176 общински училища ще получават допълнителни възнаграждения за допълнителна работа за привличане на родители в училищния живот и социализация на учениците в училищна среда, както и ежедневното им присъствие в училище, за закупуване на материали и книги, които да подпомагат работата на учителите.

По НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие“ се предоставят допълнително 1 234 257 лв. С 1 110 024 лв. 47 центрове за подкрепа на личностно развитие и 3 астрономически обсерватории ще бъдат оборудвани с нови кабинети за работа по избраните от тях направления - наука, технология, изкуства, спорт, зали за проектиране на изкуствено звездно небе.

По втория модул от програмата 12 ученически общежития ще получат средства в размер на 97 344 лв. за обзавеждане и оборудване на стаи за занимания по интереси.

По модул „Кариерно ориентиране и консултиране на учениците чрез съвместни дейности“ 6 центъра за подкрепа на личностно развитие ще получат 26 889 лв. за организиране на училищни форуми и ученически проучвания и представяне на професии.
 
Правителството одобри допълнителни разходи за визовата система 
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. в размер до 1 046 000 лв. Увеличението е във връзка с поемане на ангажименти за собствено финансиране на дейности в рамките на два проекта по линия на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“.

В обхвата на двата проекта са заложени дейности, пряко свързани с поддръжката и комуникационната свързаност на Националната визова информационна система на Република България (НВИС) - автоматизирана информационна система за съхранение и обработка на данните от заявленията за визи, включително решенията по тях, постъпили в консулските служби на българските задгранични представителства, както и за издаване на визи на ГКПП на българската граница.
 
Министерският съвет одобри „Пътперфект – Т” ЕАД за концесионер на находище „Поп Кралево” 
„Пътперфект-Т ЕАД ще бъде новият концесионер на находище „Поп Кралево", разположено в землището на с. Главан, община Силистра. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки продължаването на концесионния договор с правоприемника на концесионера. От находище „Поп Кралево" се добиват строителни материали - варовици. Концесионният договор за него е сключен за срок от 35 години и е в сила от 26 юли 1999 г.

Законът за подземните богатства дава право договорът да бъде продължен с нов концесионер - правоприемник на досегашния, в случай, че последният отговаря на законовите изисквания и поема всички задължения по договора. Условията на предоставената концесия за добив не се изменят.
 
Отменя се разрешението за търсене на метални полезни изкопаеми в площ „Злогош” 
Пловдивската фирма „Гекон” ООД няма да търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „Злогош”, разположена на територията на областите Кюстендил и Перник. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, отменяйки протоколно решение по т. 30 от протокол № 48 от заседанието на МС, проведено на 5 декември 2018 г. С въпросното протоколно решение е одобрен проект на разрешение от министъра на енергетиката на „Гекон" ООД за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Злогош".
Отмяната е мотивирана с опасност за околната среда, произтичаща от дейностите по търсене и проучване. Съществува вероятност проучвателните дейности да окажат негативно влияние върху подземните води в района, се казва в становище на Министерството на околната среда по случая. До момента не е сключван договор с „Гекон" ООД за проучване на площ „Злогош“.
 
Правителството одобри Меморандум за разбирателство между България и Виетнам 
Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към министъра на икономиката на Република България и Агенция за насърчаване на търговията на Социалистическа република Виетнам (VIETRADE) към Министерството на индустрията и търговията на Социалистическа република Виетнам.

В Меморандума агенциите на двете страни се предвижда да бъдат партньори в областта на развитието на малките и средните предприятия, като предоставят реални възможности за разширяване на бизнес контактите между предприятията от България и Виетнам. Двете страни поемат задължения за обмен на бизнес-информация, свързана с търговията, възможностите за инвестиране, политиката и мерките, предприети от всяко от двете правителства за насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия.

Българската и виетнамската страна ще си сътрудничат при организиране на промоционални прояви в услуга на малките и средните предприятия като размяна на посещения на предприемачи, организиране на участието им в бизнес форуми, конференции, семинари, търговски панаири, изложения, посещения на делегации и други.
 
ИАНМСП се присъединява към Международната мрежа за малки и средни предприятия и към Асоциацията на Европейските организации за насърчаване на търговията 
Правителството одобри присъединяването на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Международната мрежа за малки и средни предприятия и към Асоциацията на Европейските организации за насърчаване на търговията.
Със своето членство ИАНМСП ще има достъп до презентации и контакти, представени в рамките на конференциите на INSME; достъп и участие в уебинари, организирани от INSME Academy; достъп до платформи за разпространение на информация (INSME news, INSME blog и други); възможност за намиране на потенциални партньори и финансиране; участие в съвместни проекти и др.

Основната цел на Асоциация на Европейските организации за насърчаване на търговията, към която се присъединява ИАНМСП, е изграждане на общи позиции на европейските организации за насърчаване на търговията при осъществяване на сътрудничество с ЕК и останалите институции на ЕС.

За своето присъединяване ИАНМСП получи подкрепа от страна на Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара, Българската стартъп асоциация и др.
 
Одобрена е позицията на страната ни за заседание на ЕКОФИН 
Правителството одобри позицията на Република България за участие в Неформалното заседание на министрите на икономиката и финансите на държавите - членки на ЕС (ЕКОФИН), което ще се проведе на 11 и 12 септември.

В рамките на дневния ред е предвидено провеждане на дискусия по възстановяването на Европа и пътят напред, обменяне на идеи за нови собствени ресурси на Европейския съюз, за прилагането на справедливо и ефективно данъчно облагане и за преосмисляне на финансовите пазари в цифровата ера.
 
Учредява се ограничено вещно право на община Банско за прекарване на водопроводни съоръжения
Министерският съвет прие решение за учредяване на възмездно, безсрочно ограничено вещно право - сервитут върху част от поземлени имоти - изключителна държавна собственост, в полза на община Банско. Правото се учредява за на водопрекарване през имоти изключителна държавна собственост за реализиране на съоръжение „Довеждащи водопроводи до напорните резервоари - актуализация“.

Проектът е за изграждане на подобект от строеж на допълнително водоснабдяване на град Банско от местността Караманица. Поземлените имоти са три и се намират в горски територии, находящи се в Национален парк „Пирин” с обща площ 0,312 дка. Проектът се обосновава от необходимостта от обезпечаване на жителите и гостите на града с достатъчна по количество питейна вода.
 
Изменя се Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични 
Министерският съвет прие промяна на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. С промяната се поставят под контрол нови десет вещества чрез включването им в Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ и Списък III - Рискови вещества.

Веществата се включват в списъците на наредбата във връзка с решение на Комисията по наркотичните вещества към ООН, с което се поставят под международен контрол нови вещества чрез включване в списъците на Единната конвенция на ООН по упойващите вещества и Конвенцията за психотропните вещества, както и въз основа на становище на Експертния съвет към Националния съвет по наркотичните вещества.

Очакваният резултат от предлаганите промени е ограничаване риска от злоупотреба с класифицираните като наркотични вещества, както и осигуряване на възможност за ефективни законови действия от страна на правоприлагащите органи, които ще доведат до намаляване на рисковете за обществото, породени от престъпления, свързани с разпространението и злоупотребата с веществата.
 
Кабинетът одобри проектозакон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата 
Министерският съвет одобри проектозакон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, който цели да осигури необходимата бързина и своевременно реализиране на административнонаказателната отговорност за нарушения на правилата за движение по пътищата и по този начин ще позволи по-ефективно използване на ресурсите на Министерството на вътрешните работи за осъществяване на контрола за спазване на правилата за движение по пътищата.

Предвижда се установяването на нарушението и налагането на наказанието да се осъществява в една административна процедура, с издаването на един документ - фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание, като в определени случаи с него ще може да се налага и наказание лишаване от право да се управляват моторни превозни средства, както и да се отнемат контролни точки за отчет на извършените нарушения. Съставеният фиш ще може да бъде обжалван в 14- дневен срок от неговото връчване пред районния съд, в района на който е извършено нарушението. Дава се възможност на нарушителя в 14-дневен срок от връчването на фиша да заплати наложената глоба в размер 70 на сто от предвидената стойност.

Улеснени са процедурите по съобщаване и връчване на издадените административни санкции: присъствено - да се дават на ръка, при съставянето им; с препоръчано писмо с обратна разписка; чрез служители на Министерството на вътрешните работи; при осъществяване на административно обслужване.

Предвидени са достъпни възможности за заплащане на дължими глоби или имуществени санкции на гише, чрез банкова карта, по банков път или по интернет с банкова карта или с друг електронен платежен инструмент.

Предвидена е принудителна административна мярка по отношение на всички административни нарушения, за които е предвидено лишаване от право да се управляват моторни превозни средства - временно отнемане на свидетелството за управление на моторни превозни средства.

Предвижда се също така и промяна на давностните срокове по Закона за административните нарушения и наказания по отношение на изпълнението на наложеното наказание временно лишаване от право да се управляват моторни превозни средства, за да бъде ефективно изпълнението на наложеното наказание.
 
България ще представи на Съда на ЕС своето становище по въпрос относно способите за правна защита 
България ще предостави писмено становище по искане на Съда на ЕС (СЕС) дали трета държава следва да се счита за юридическо лице по смисъла на чл. 263, четвърта алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Позицията на страната ни бе одобрена днес от Министерския съвет.

Въпросът е поставен до всички държави-членки на Съюза във връзка с дело С- 872/19 Р, Боливарската република Венецуела срещу Съвета на Европейския съюз относно ограничителните мерки с оглед на положението във Венецуела.

По същество запитването е за условията за подаване на жалба за отмяна на акт на Европейския съюз, и по-конкретно, доколко трета държава, която е непривилегирован ищец, може да има активна процесуална легитимация да обжалва акт на Съюза пред съдилищата на Европейския съюз.

В позицията на страната ни се достига до заключението, че трета държава по принцип би могла да се счита за юридическо лице по смисъла на чл. 263, четвърта алинея от ДФЕС, но за да може тя да обжалва акт на Съюза, е необходимо да са изпълнени допълнителните условия, предвидени в тази разпоредба, което не е случаят по конкретното дело.

С представянето на отговор на поставения въпрос България има възможност да изложи своето становище и аргументи по важен въпрос относно способите за правна защита, уредени в правото на Европейския съюз. Съдът не се е произнасял по този въпрос към настоящия момент.
 
Две споразумения за осигуряване участието на България в Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19 са предложени на НС за ратифициране 
Със свое решение правителството предложи на Народното събрание да ратифицира Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19 и Споразумението за гаранция при първо поискване между първоначалните гаранти и присъединяващите се впоследствие гаранти и Европейската инвестиционна банка, подписани от българска страна на 9 юли 2020 г. в София и от страна на Европейската инвестиционна банка на 24 август 2020 г. в Люксембург.

Паневропейският гаранционен фонд е част от цялостния пакет от мерки на Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка за минимизиране на икономическите последици на пандемията от COVID-19. Създаването на Фонда, който е в размер на 25 млрд. евро, е одобрено от Европейския съвет на 23 април 2020 г. Крайни бенефициери са основно малки и средни предприятия (65 % от финансирането по Фонда), но също и предприятия със средна капитализация, корпорации и публични предприятия, предоставящи важни услуги и по-специално в областта на здравеопазването, медицинските изследвания и образованието, които не могат да получат финансиране по линия на съществуващите продукти на групата на ЕИБ.

Приносът на участващите държави членки във Фонда се урежда със споразумение за принос, сключено между съответната участваща държава членка и ЕИБ, в което се определя финансовият принос на държавата членка в него, критериите за допустимост, първоначалният избор на продукти, които ще се гарантират по линия на Фонда, нивата на риска, който ще се поема от ЕИБ и ЕИФ, начисляваните такси и лихви във връзка с управлението на Фонда и плащанията по операциите. Размерът на приноса се определя като процент от общия размер на Фонда (25 млрд. евро), съответстващ на дела на държавата членка в капитала на ЕИБ. Делът на България в капитала на ЕИБ е в размер на 0,21 %, и съответно гаранцията, която страната ни ще предостави на Фонда е в размер на 51 251 027,24 евро (100 238 296,60 лева).

Освен споразумението за принос се сключва и Споразумението за гаранция при първо поискване между държавите членки-гаранти и ЕИБ, в което се уреждат въпросите, свързани с обхвата на предоставената от участващите държави членки гаранция и процедурата по плащане в случай на активиране на гаранция по операциите на ЕИБ и ЕИФ, осъществени в рамките на Фонда. Предоставянето на държавната гаранция, във връзка с участието на България във Фонда, в размер на 51 251 027,24 евро е предвидено с чл. 70(a), ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

С подписването и ратифицирането от НС на двете споразумения се осигурява участието на страната ни в Паневропейския гаранционен фонд, което е необходимо условие за включването й в обхвата на допустимите за финансиране по Фонда държави.
 
Създава се Държавна агенция за научни изследвания и иновации 
Правителството одобри постановление, с което създава Държавна агенция за научни изследвания и иновации като специализиран орган към Министерския съвет за разработване и изпълнение на политиката по научни изследвания, иновации и трансфер на технологии в Република България. Същевременно в срок от два месеца правителството трябва да приеме и Устройствен правилник на новата структура.
Очаква се Държавната агенция да обедини и концентрира усилията на българските институции в области като приложни научни изследвания, подкрепа на иновации и иновационната инфраструктура, взаимодействие между наука и реален сектор.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!