На днешното заседание на Министерския съвет премиерът Бойко Борисов обяви важна финансова новина. Малко след това министър-председателят категорични заяви: "Ние няма да се откажем, защото нашата сила е в действията, а останалите могат само да говорят, отсече премиерът. Когато някой ми заговори за корупция му показвам софийското метро".

На заседанието също така стана ясно, че правителството е решило да удължи извънредната епидемична обстановка в България до края на септември месец.

Ето какви решения взеха министрите на днешното заседание:
 
Удължава се срокът на обявената извънредна епидемична обстановка до 30 септември 
Министерският съвет на Република България прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 септември 2020 г. до 30 септември 2020 г.

Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, към 23.08.2020 г. в света са регистрирани 23 243 621 случая на COVID-19, от които 805 740 починали. От тях 2 037 588 случая или 8,76% са заболелите на територията на Европейския съюз (ЕС)/Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, с общ брой починали - 180 642 или 22,42% от всички докладвани смъртни случаи от новия коронавирус.

Нови данни: Смъртоносният размах на К-19 у нас не спира!

В България към 24.08.2020 г. са съобщени 15 287 заболели и 545 починали от COVID-19. Броят на потвърдените лица на седмична база отчита тенденция на нарастване, като от седмицата 29.06-05.07.2020 увеличаването на случаите е почти двукратно спрямо изчисления средноседмичен брой. Съществен спад в броя на заразени е новия коронавирус лица е регистриран през седмиците 10-23.08.2020 г.

Удължаването на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, ще даде възможност да се продължи прилагането на противоепидемичните мерки в обществото, за да не се позволи претоварване на здравната система и системата на общественото здраве преди предстоящия грипен сезон.
 
Министерският съвет прие отчета на Работната програма за 2019 г. на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС 
Министерският съвет прие отчета на Работната програма за 2019 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз, който отразява комуникационните дейности за популяризиране на ЕС у нас и на България зад граница.

По националния план през 2019 г. са осъществени инициативи, свързани с популяризиране на приоритетни теми от дневния ред на ЕС, културното многообразие, етническата толерантност. Организирани са и събития, посветени на европейското изкуство на територията на 28-те областни администрации.

В международен план през 2019 г. са проведени 125 инициативи за утвърждаване на положителния образ на България чрез средствата на културната дипломация. Събитията са реализирани от задграничните ни представителства в 49 страни.
 
Одобрен е годишният доклад за напредъка по изпълнението на актуализираната стратегия за развитие на електронното управление 
Министерският съвет одобри годишен доклад за напредъка по изпълнението на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 и на мерките от Пътната карта за нейното изпълнение.

Докладът разглежда напредъка по изпълнението на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление 2019-2023 г. от нейното приемане на 18 септември 2019 г. до 31 май 2020 г. Отчетен е и напредъкът по изпълнението на мерките, заложени в Пътната карта за изпълнение на Стратегията към 31.05.2020 година.

Представените мерки от Пътната карта са групирани според степента на тяхното изпълнение. Изведени са проблемни проекти, в изпълнение на мерки от Пътната карта, чиято успешна реализация е възпрепятствана поради наличието на редица фактори, свързани с наличната нормативна уредба, процедурни ограничения, социално- икономически въздействия и са формулирани основните трудности пред администрациите, отговорни за изпълнението на проекти.
 
Одобрен е План за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта за периода 2020 - 2021 г. 
Министерският съвет План за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта (2015-2024 г.) за периода 2020 - 2021 г.

Основна част от предвидените дейности в Плана за действие са свързани с влизането в сила от 1 януари 2021 г. на изменения и допълнения в Световния антидопингов кодекс 2021 и международните стандарти към него.

В Плана за действие са заложени дейности по шест от оперативните цели на Стратегията - правно-нормативни промени за контрол и превенция на допинг; по-висока обществена информираност за вредите от употребата на допинг; регулиране на дейността на фитнес-центровете в България; контрол върху съдържанието на продукти, обявявани за хранителни добавки или храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване; международно акредитиране на лабораторията за допингов контрол и научно-изследователска дейност.
 
Одобрено е удължаването на срока на регионалната карта на България за държавните помощи 
Правителството одобри удължаването на срока на прилагане на Картата на регионалните помощи на Република България, одобрена с РМС № 199 от 10.04.2014 г., с още една година и оправомощи министъра на финансите да подаде уведомление до Европейската комисия.
С изменението и допълнението в Насоките за регионална помощ за периода 2014-2020 г. на всяка държава членка се даде възможност да удължи срока на действие на регионалната си карта с още една година, докато ЕК подготви и публикува законодателството, съобразно което ще се подготвят новите карти.

Действащата Карта на регионалните помощи на Република България изтича на 31 декември 2020 г., както и картите на останалите държави членки на ЕС. Удължената карта ще се прилага за периода от 1 януари 2021 до 31 декември 2021 г., след получаване на одобрение и от страна на ЕК.

Целта на Картата е да установи максимално допустимите интензитети при предоставяне на държавна помощ за регионално развитие. Същностните параметри на Регионалната карта не се променят - запазва се статутът на всички региони на страната ни от равнище NUTS-II, като отговарящи на необходимите условия. Запазват се също обхватът на регионите, таваните на интензитета на регионалната държавна помощ за страната ни в размер на 50 % за петте района на планиране и 25 % за Югозападния регион, както и бонусите за малки и средни предприятия и коригираният таван за големи инвестиционни проекти.

Продължаването на срока на Картата на регионалните помощи е от съществено значение за администраторите на държавна помощ, на които ще се даде възможност при нужда да удължат прилагането на действащите мерки за помощ или да разработят нови. Без наличието на одобрена и действаща регионална карта за България, предоставянето на средства за подпомагане на регионалното развитие се поставя под риск.
 
През 2021 г. няма да има нови инвестиционни проекти с финансиране чрез държавни заеми или чрез издаване на държавна гаранция 
Правителството взе решение в проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. да не бъдат включвани нови инвестиционни проекти, финансирани с държавни заеми и/или с издаване на държавни гаранции.

Основанието за това решение е, че няма постъпили от ресорните министерства нови проектни предложения по реда на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане (приета с ПМС № 337 от 2015 г.).
 
Одобрени са допълнителни трансфери по бюджета на МВР 
Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. в размер на 36 000 000 лв. Средствата са за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности по европейски проекти и други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз.
 
Правителството отпусна 23 061 428 лв. за обезщетения в сферата на образованието 
Правителството отпусна 23 061 428 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2020 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците май-юни 2020 г. заради промяна в структурата и състава на образователните институции, прекратяване на трудови правоотношения на друго основание или преструктуриране.

Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на образованието и науката и на планираните разходи за национални програми за развитие на образованието в централния бюджет за 2020 г.

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ има за цел повишаване ефективността на разходите на институциите чрез оптимизиране на вътрешната структура. Чрез нея се предоставят допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала при намаляване на числеността му поради промяна в структурата и състава му, както и обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.
 
Правителството се разпореди с имоти 
Кабинетът даде съгласието си „Холдинг БДЖ” ЕАД да продаде недвижими имоти, находящи се в гр. Приморско, област Бургас. Решението предвижда продажбата да се извърши чрез електронен търг при условията и по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, както и по цена, не по-ниска от определената от независим оценител. По този начин допълнително ще се извърши увеличаване на приходите и понижаване на разходите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, тъй като тези недвижими имоти не са необходими за оперативната дейност на дружеството.

За частна държавна собственост бяха обявени общо 16 сгради, разположени в гр. София, гр. Мездра, гр. Димово, гр. Провадия, с. Ясеновец, с. Борущица, с. Венчан, с. Невша, с. Житница, с. Мадара и с. Първомайци. Правителството даде съгласието си те да бъдат премахнати от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ заради отпадналата необходимост от използването им, както и лошото им конструктивно състояние. В сградите не са разположени обекти на железопътната инфраструктура, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт. През тях не преминават действащи кабели и съоръжения на железопътната инфраструктура, както и нямат функционално и технологично значение за сигурността на железопътните превози.

С три правителствени решение за публична държавна собственост са обявени общо девет имота, разположени на територията на с. Завой, община Тунджа и в гр. Ямбол. Правителството предостави безвъзмездно тяхното управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Това ще позволи реализацията на обект „Модернизация на участък Ямбол-Зимница, при гара Завой“ и на обект „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив-Бургас“, които са част от проекта с национално значение „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас-фаза 2“.

Правителството обяви също така имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на вътрешните работи, за публична държавна собственост. Имотът се намира в гр. София - район „Красна поляна“ и се използва за изпълнение функционалните задължения на дирекция „Български документи за самоличност“ към МВР.

На община Дупница се предоставя правото на управление върху имоти - публична държавна собственост. Имотите се намират в гр. Дупница, пл. „Свобода“ № 1, и представляват два самостоятелни обекта, намиращи се на трети етаж в пететажна административна сграда. Към момента те се използват от общинската администрация, като в тях работят служители, предоставящи социални услуги, и служители от звеното за местни данъци и такси. Досега имотите са били в управление на областния управител на област Кюстендил.
 
Близо 2 млн. лв. ще бъдат вложени в добива на варовици от находище „Козя поляна“ 
„Хидрострой“ АД, гр. Варна, ще добива строителни материали - варовици, от находище „Козя поляна“, община Дългопол. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, определяйки дружеството за концесионер на находището. Концесията се предоставя за срок от 35 години. През този период концесионерът ще вложи над 2 млн. лв. за осигуряване на добивната дейност и необходимите предпроизводствени инвестиции. Очаква се за целия период на договора „Хидрострой“ АД да плати близо 2 млн. лв. концесионни възнаграждения. Според регламента на Закона за подземните богатства, 50% от тази сума постъпва в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е Дългопол.
 
Създава се ликвидационна комисия за закриването на Държавната комисия по хазарта 
Правителството прие постановление за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Държавната комисия по хазарта. С него се изпълнява задължението на Министерския съвет, съгласно последното изменение на Закона за хазарта (ДВ, бр. 69 от 2020 г.) а именно - създаването на ликвидационна комисия и определяне на нейните функции. Предвижда се председател на ликвидационната комисия да бъде главният секретар на Министерството на финансите, а поименният състав на ликвидационната комисия да се определи със заповед на министъра на финансите. Уреждат се функциите на комисията за тримесечния срок на работа, както и основните функции на нейния председател.

С щатните бройки, включени в общата численост на персонала на закритата ДКХ, се извършват компенсирани промени в числеността на Министерството на финансите и НАП - повишава се експертният капацитет на Министерството с 18 допълнителни щатни бройки, а в НАП ще има 34 допълнителни щатни бройки.

Необходимите разходи по ликвидацията, включително за възнагражденията и обезщетенията по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, ще се изплащат чрез бюджета на Националната агенция за приходите за сметка на средствата по утвърдения бюджет на Държавната комисия по хазарта за 2020 г., въз основа на одобрени от председателя на ликвидационната комисия документи.
 
Актуализиран е съставът на Централния епизоотичен съвет към Министерския съвет 
Правителството актуализира състава на Централния епизоотичен съвет към Министерския съвет (МС). Промяната е свързана с избора на нови министри на вътрешните работи, финансите, здравеопазването и икономиката в състава на МС.

Председател на Съвета е заместник министър-председателят Томислав Дончев. Заместник-председател е министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева, а секретар - изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните проф. Паскал Желязков. Членове на съвета са министрите на вътрешните работи, на отбраната, на финансите, на здравеопазването, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на околната среда и водите, на икономиката.

Съветът е създаден за организиране, координиране и финансово осигуряване на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на особено опасни заразни болести, чието разпространение може да причини значителни икономически загуби.
 
Одобрени са 85 860 лв. по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища 
Министерският съвет одобри допълнителни разходи/ трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.

С постановлението се предлага да бъдат осигурени средства за изплащане на стипендии на ученици от училищата по културата и изкуствата към Министерството на културата и на стипендии на учениците от общинските училища, които са придобили право на стипендия през периода април - юли включително на 2020 година.

Средствата са в размер на 85 860 лева, като 84 240 лева, са предназначени за изплащане на стипендии на учениците от училищата по изкуствата и по културата към Министерството на културата. Останалите 1620 лева са предназначени за изплащане на стипендия на двама ученици от общински училища.

Необходимите средства за изплащане на стипендиите, посочени в чл. 1 от проекта на постановление, са в рамките на разчетените за тази дейност, в централния бюджет средства за 2020 г.

Целта на предложения проект на постановление е осигуряването на средства за осъществяване на финансово подпомагане на децата с изявени дарби за разширяване на възможностите им за изява и поощряване на развитието на техните творчески заложби.
 
България подкрепя предложенията на Чехия, Латвия, Белгия и Гърция за назначаване на трима съдии и един генерален адвокат в Съда на ЕС 
Правителството одобри българската позиция за заседанието на КОРЕПЕР II във формат Конференция на представителите на правителствата на държавите членки, на което ще бъде разгледано назначаването на трима съдии и един генерален адвокат в Съда на ЕС (СЕС). То ще се проведе на 2 септември 2020 г. в Брюксел.

България подкрепя предложенията за назначаване на съдии в Съда на ЕС на Чехия - Ян Пасер до 6 октомври 2024 г., на Латвия - Инета Зимеле до 6 октомври 2024 г. и на Белгия - Кун Ленартс до 6 октомври 2027 г., който понастоящем е председател на Съда. Страната ни подкрепя и гръцката кандидатура за назначаването на Атанасиос Рантос за генерален адвокат в СЕС до 6 октомври 2021 г.
 
Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 11/2020 г. 
Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 11 за 2020 г., образувано по искане на омбудсмана на Република България за установяване противоконституционността на чл. 171, т. 1, буква „д“ и т. 2, буква „к“ от Закона за движението по пътищата.

В становището на правителството е застъпена тезата, че оспорените разпоредби не нарушават правото на свободно придвижване по територията на страната и на напускане на нейните предели и правото на личен живот, както и че не е нарушен принципът на правовата държава.
 
Утвърдени са разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2020 г. 
Правителството утвърди разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2020 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 3520,23 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 640 лв. и за командировки на областни управители – 963,20 лв. За командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, както и за командировки на председатели и членове на държавни комисии не са извършени разходи.
 
Правителството удължи срока за включване в системата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование 
Министерският съвет допълни Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. По този начин се регламентира само за 2020 г. допълнителна възможност, която да позволи до 04.09.2020 г. частните детски градини и училища в системата на предучилищното и училищното образование да могат да подадат заявление за включване в системата на държавно финансиране.

В Министерството на образованието и науката са постъпили искания от частни детски градини и училища да бъде удължен този срок. Причините са социално-икономическите последици, свързани с разпространението на COVID-19 в Република България и непрекъснато нарастващите разходи при намалени приходи, както и спадащите доходи на част от родителите. Промяната има за цел да предостави допълнителна възможност на желаещите частни образователни институции, при които икономическите последици от извънредната ситуация с разпространението на COVID-19 са усетени след 31.05.2020 г., поради което не са подали заявление за включване в действащия към момента срок, да го направят допълнително и да се включат в системата на държавното финансиране от 2021 г.

По този начин за включените в системата на държавното финансиране частни училища и детски градини ще се създадат условия родителите да не заплащат средства за дейностите по обучение, възпитание и социализация и ще се намали финансовата им тежест. Също така ще се намалят негативните последствия от форсмажорните обстоятелства, свързани с разпространението на COVID-19, водещи до закриването на действащи частни образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование.

В Наредбата е направено и второ допълнение, с което се допуска възможността само за предстоящата учебна 2020/2021 година с неизразходваните средства от делегирания бюджет на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, включително и такива с целеви характер, да могат да се финансират противоепидемични мерки и дейности за превенция на разпространението на COVID-19, като се закупуват лични предпазни средства, хигиенни материали и консумативи и други предпазни средства за защита от коронавируса.
 
Министерството на правосъдието предлага промени за защита на личните данни на физическите лица, регистрирани по БУЛСТАТ 
Министерството на правосъдието предлага редица промени в Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ), които ще доведат до по-добра защита на личните данни на физическите лица, регистрирани по БУЛСТАТ.

Промяната е обусловена от необходимостта от адаптиране и съобразяване на някои разпоредби в ЗРБ в съответствие с принципите, свързани с обработването на личните данни, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

В момента кодът по БУЛСТАТ на физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, и на другите физически лица - осигурители, е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ), които представляват лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните. Затова се предлага преобразуване на кода по БУЛСТАТ за физическите лица от 10-значен на 9-значен. Въз основа на направено предварително проучване от Агенцията по вписванията се предвижда преминаването от регистрация по код, съвпадащ с ЕГН, към регистрация по друг ЕИК номер да стане автоматизирано в рамките на преходен период от четиринадесет месеца.

Тези изменения ще подобрят правната сигурност в търговския оборот чрез осигуряването на защита на личните данни на физическите лица при тяхното обработване - осигуряване на законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на данните.
 
Правителството одобри промени в Семейния кодекс 
Разширяване на възможностите за доказване на бащинство и за оспорване на припознаване са част от промените в Семейния кодекс, които правителството одобри днес.

Измененията и допълненията са в глава шеста „Произход“ на Семейния кодекс, като те са обусловени от постановени решения на Европейския съд по правата на човека по обединени жалби „Л.Д. и П.К. срещу България“ (№ 7949/11 и № 45522/13) и „Докторов срещу България“ (жалба № 15074/08). Съгласно Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, влезлите в сила решения на ЕСПЧ имат задължителна сила спрямо държавата ответник и тя следва да предприеме индивидуални и общи и мерки, необходими за тяхното изпълнение.

По решението на Съда, постановено по обединените жалби, е установено нарушение на чл. 8 (право на зачитане на личния и семейния живот) от Конвенцията. Става дума за отхвърлянето от българските съдилища като недопустими на исковете, предявени от двамата жалбоподатели за оспорване на извършено спрямо деца, по отношение на които те твърдят биологично бащинство, припознаване и респективно установяване на действителния им произход.

С предложените изменения и допълнения в чл. 66 от Семейния кодекс се разширяват възможностите за оспорване на припознаването. Създава се възможност дирекция „Социално подпомагане“ да оспори припознаването преди да бъде извършено. Измененията предвиждат още припознаването да може да бъде оспорено от всяко лице, което твърди, че е родител на припознатия, чрез иск, предявен в едногодишен срок от узнаването.

Дава се и допълнителна възможност за оспорване на бащинството до изтичането на една година от узнаване на обстоятелствата, обуславящи оспорването, ако те са узнати по- късно по независещи от ищеца причини, но до навършване на пълнолетие на детето, като в тези случаи съдът взема предвид най-добрия интерес на детето.
 
Правителството одобри позицията на България за предстоящото неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство 
Правителството прие позицията на България за неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе в периода 30 август - 1 септември 2020 г. в гр. Кобленц, Германия. Темата избрана от Германско председателство е „Научените уроци от кризата с коронавируса - устойчивост на земеделския и агрохранителния сектор, оценка на храните, земеделието и животните”.

България счита, че от първостепенно значение е гарантиране на качествени и безопасни храни за гражданите на ЕС, което извежда на преден план ролята на земеделските стопани. За да гарантираме тяхната устойчивост се нуждаем от инструменти за предоставяне на подпомагане чрез ресурсите на Общата селскостопанска политика (ОСП). Това може да се постигне с гъвкавост на действащите програми и възможностите за пряко финансово подпомагане. За справяне с бъдещи кризи, пред които може да се изправя веригата на предлагане на храни, от съществено значение са усилията в рамките на Общата организация на пазарите. Те трябва да бъдат насочени към повишаване на ефективността на мерките за превенция, в допълнение към прилагането на компенсаторен механизъм за последствия от кризи.

Страната ни преценява също така, че прилагането на единен подход за етикетиране в Европейския съюз относно обявяването на произхода на храните, е от особена важност за потребителите, за да могат да направят информиран избор при закупуването им. Подкрепяме идеята за създаването на единен етикет за хуманно отношение към животните, но той следва да има доброволен характер. Необходимо е Регламентът за хуманното отношение към животните при транспорта по цялата транспортна верига да се актуализира с оглед залагането на най-новите научни доказателства в тази област.
 
Министерският съвет определи българския представител в инвестиционния комитет на Модернизационния фонд 
Петя Ичева бе определена за представител на Република България в инвестиционния комитет на Модернизационния фонд. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, след като утвърди критериите за избора.

С промените в Закона за ограничаване на изменението на климата, приети на 20 март 2020 г., бе въведен нов модел за функциониране на Европейската схема за търговия с емисии. На 9 юли 2020 г. в Официалния вестник на ЕС беше публикуван Регламентът за установяване на подробни правила за прилагането на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с работата на Модернизационния фонд.

Фондът е предназначен за подкрепа на инвестициите за модернизиране на енергийните системи и повишаване на енергийната ефективност на определени държави членки в периода 2021 - 2030 г. Подкрепяните от фонда инвестиции следва да са в съответствие с целите, заложени в рамките на ЕС за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г., както и с дългосрочните цели, формулирани в Парижкото споразумение.

Предвижда се най-малко 70% от финансовите средства от Модернизационния фонд да бъдат използвани за приоритетни проекти в следните основни области: производство и използване на електроенергия от ВЕИ; подобряване на енергийната ефективност; съхраняване на енергия; модернизиране на енергийните мрежи; подкрепа на справедливия преход в зависими от въглерода региони, така че да се подпомогнат пренасочването, преквалификацията и повишаването на квалификацията на работниците; инвестиции в енергийна ефективност в областта на транспорта, сградите, селското стопанство и отпадъците.

Инвестиционният комитет в рамките на Модернизационния фонд се състои от представители на всяка държава членка - бенефициер, по един представител на Европейската комисия и на Европейската инвестиционна банка, както и трима представители, избрани от останалите държави членки на ЕС за срок от пет години. Комитетът се председателства от представителя на Европейската комисия.

С днешното си решение Министерският съвет задължи министъра на енергетиката да уведоми Европейската комисия за направения избор.
 
Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната 
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г. в размер до 100 000 хил. лв. за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет. Средствата за изпълнение на проекта се осигуряват за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2020 г.
 
Променя се правителственото постановление относно система на Общността за митнически освобождавания 
Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 75 на Министерския съвет от 2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания.

Европейската комисия прие Решение № (ЕС) 2020/491 от 3 април 2020 г. за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. до 31 юли 2020 г. За осигуряване прилагането на решението бяха създадени национални правила.

В последствие, Европейската комисия прие на Решение (ЕС) 2020/1101 за изменение на това решение като удължи срока за прилагане на възможността за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. до 31 октомври 2020 г.

Именно в тази насока е постановлението. То има за цел да отрази в националното ни законодателство удължения срок за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19, както и удължения от Европейската комисия срок за предоставяне на информация на Комисията за тези стоки до 31 декември 2020 г.
 
С до 30 % увеличение на разходите за персонал на Главна дирекция „Охрана“ предвижда Постановление на МС 
С до 30% увеличение на разходите за персонал на Главна дирекция „Охрана“, чиито служители са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително работещи на първа линия, предвижда Постановлението на Министерския съвет, прието днес от кабинета. То има за цел да осигури необходимите средства за изпълнение на одобрените от правителството нови социално-икономически мерки за отговор на епидемичната криза.

С приемането на нормативния акт ще се създадат условия за запазването на висока мотивация на служителите в Главна дирекция „Охрана“, предвид отговорността и специфичната дейност, което е важен фактор за постигане на висока ефективност при изпълнението на възложените функции.
 
Одобрени са 1,6 млн. лв. за ремонт на камбанарията на храм-паметника манастир „Рождество Христово“ – Шипка 
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. в размер на  1 612 000 лв. за спешни аварийни и реставрационни строителни дейности по камбанарията на храм-паметника манастир „Рождество Христово“ – Шипка.     

Това е един от символите на българското освобождение и предстои паметна 120-годишнина от освещаването на храма.
           
Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват по бюджета на Министерския съвет за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.
 
Определен е концесионер на морски плаж „Градина – Централен“ – част 1 
„Солей Дор“ ЕООД е определен за концесионер на морски плаж „Градина – Централен“ – част 1, община Созопол, област Бургас. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 8 лева с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 8 лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 4,50 на сто. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 44 756,96  лв. без ДДС. Предвидените инвестиции, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж за срока на концесията са в размер на 258 084 лв. с включен ДДС.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!