Работно време с променливи граници от 7,30 ч. до 18,30 ч. и със задължително присъствие от 10 ч. до 16 ч. при спазване на 8-часов работен ден, ще имат вече работещите в централната и областните администрации.
Кабинетът прие днес две постановления, с които се изменят Устройственият правилник на областните администрации и устройствените правилници на Министерския съвет и министерствата. <br /> <br /> Целта на промяната е да се повиши ефективността на изпълнението на служебните задължения на служителите чрез постигане на баланс между работата и личния живот.<br /> <br /> По предложение на областния управител на област Пловдив са извършени и промени в числеността на административните звена в рамките на утвърдената обща численост на администрацията. <br /> <br /> Десет щатни бройки от специализираната администрация - дирекция &bdquo;Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост&rdquo; ще бъдат прехвърлени в общата администрация - дирекция &bdquo;Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността&rdquo; с цел да се подобри организацията на работата, свързана с правното осигуряване на дейността на областната администрация.<br /> <br />