100 000 000 лв. се отпускат на Държавен фонд „Земеделие” – Агенция САПАРД за плащане на безвъзмездна финансова помощ по договори с крайни бенефициенти по Програма САПАРД, реши днес Министeрски съвет.
С писмо на Генералния директор на Генерална дирекция **Земеделие и развитие на селските райони** на ЕК - Жан-Люк Демарти на 26 юни 2008 г. бяха спрени плащанията по сключени договори по мерки 1.1. "Инвестиции в земеделски стопанства", 1.2. "Подобряване преработката и маркетинга на селскостопанска и рибна продукция", 2.1. "Развитие и разнообразяване на икономическите дейности, предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи" и по 1.2.1. "Пазари на производителите и тържища по Програма САПАРД".
За целта бе необходимо да се предприемат спешни мерки за осигуряване на финансов ресурс от централния бюджет, който ще се използва от Държавен фонд **Земеделие** за изплащане на договорената субсидия по Програма САПАРД.
Плащанията ще бъдат за проекти, по които са приключили проверките от Агенцията и са оторизирани съответните разходи за плащане, както и за проекти, които са в процес на изпълнение.
Разходването на средствата ще се извърши по целева (специална) сметка на ДФ „Земеделие”, открита в Българска национална банка /БНБ/, при спазване на акредитираните правила и процедури за отчетност по програма САПАРД.