Попълнете търсена ключова дума или фраза

Ето какво реши Министерски съвет днес

https://blitz.bg/politika/eto-kakvo-reshi-ministerski-svet-dnes_news709113.html Blitz.bg

Атанасия Стоянова е предложена за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен

София, България 13 Ноем. 2019, 17:40 1573 прочита 3 коментара

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде Указ за награждаване на Атанасия Стоянова с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен, заради нейните заслуги в областта на образованието и българистиката.


Предложението за награждаване е инициирано от Асоциацията на учителите по български език в Република Молдова и е подкрепено от посолството на Република България в Кишинев и Културно-просветното дружество за връзки с бесарабските и таврийските българи „Родолюбец“.

Професионалната кариера на Атанасия Стоянова е тясно свързана с образованието.

Тя е работила като учител и директор на училище в Молдова, била е експерт и ръководител на Управлението за националните малцинства при Министерството на просветата, както и Генерален директор на Департамента по междуетническите отношения и функциониране на езиците към правителството на страната. В момента е експерт по многоезиково образование във Върховния комисариат по въпросите на националните малцинства към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Атанасия Стоянова активно участва в подготовката на поредица от двустранни протоколи за сътрудничество между министерствата на образованието и науката на България и Молдова, с основен акцент подпомагането на образователното дело на българската общност.

В изпълнение на тази политика към момента, с български стипендии са приети около 2400 студенти, 80 докторанти и 150 специализанти, а няколко хиляди учители, студенти и ученици са провели курсове и практики по български език.

Проф. Христо Баларев е предложен за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде Указ за награждаване на проф. Христо Баларев с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ за неговите заслуги в областта на науката. Предложението за награждаване е инициирано от Българската академия на науките.

Едно от най-ярките постижения на проф. Баларев е разработването на технологии за използване на химическите ресурси на Черно море. Това са технологии за получаване на химикали с реактивна чистота, за синтез на нови материали, за извличане по хидрометалургичен път на полезни компоненти от природни суровини и промишлени отпадни материали.

За постиженията си в областта на науката проф. Баларев многократно е награждаван с престижни български и чуждестранни отличия.

Предлагат се промени в указа за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили и НСО, изискващи висши офицерски звания

Правителсвото предлага на Президента на Република България да издаде Указ за изменение и допълнение на Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания.

Предлаганите промени се отнасят до приложението към т. 1, като се предвижда длъжността „Командир на 68-а бригада „Специални сили“ да се измени на „Командир на Съвместното командване на специалните операции“ с изискване за висше офицерско звание „генерал-майор“.

В Приложението към т. 1 се допълва и длъжността „Началник на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ от 01.01.2020 г. с изискване за висше офицерско звание „бригаден генерал”.

С друго правителствено Решение се предлага на Президента на Република България да издаде указ, с който да освободи бригаден генерал Явор Антонов Матеев от длъжността „Командир на 68-а бригада „Специални сили”, да го назначи на длъжността „Командир на Съвместното командване на специалните операции” и да го удостои с висше офицерско звание „генерал-майор“.

Правителството обяви югоизточния обходен път на Пловдив за обект от национално значение, облекчават се процедурите за изграждане на трасето

Правителството реши да обяви участък от републикански път II-56 Брезово – Пловдив – Път 11-86, от км 90+000 до км 102+820, за обект с национално значение и за национален обект. Така ще се ускорят процедурите по одобряване на инвестиционните проекти и издаване на разрешения за строеж, и ще могат да се използват облекчения в процедурата за отчуждаване на имоти – частна собственост, необходими за уширение на пътя и неговата модернизация.

Бързо разрастващите се в икономическо отношение гр. Пловдив и област Пловдив налагат необходимостта от своевременното развитие и разширяване на пътната мрежа, като особено важно е изграждането на околовръстен път на областния център. Трафикът по път II-86, който частично обхожда града от югозапад, е изключително натоварен и голяма част от транзитните потоци преминават през града по трасето на републикански път 1-8 „София- Пловдив-Хасково“.

Пловдив, като областен административен център, все още няма окончателно завършен околовръстен път и участъкът от републикански път 11-56, от път 1-8, при пътен възел „Скобелева майка” до път II-86 Пловдив – Асеновград – Смолян (югоизточен обход на гр. Пловдив) от км 96+900 до км 104+033 не е изграден. Поради това значителна част от транзитните потоци преминават през града.

Доизграждането на югоизточния обход на Пловдив е от изключително значение за осигуряване на най- кратка комуникационна връзка с контролно-пропускателните пунктове при Рудозем, Златоград и Маказа и облекчаване на транзитния трафик с Гърция и Турция. Югоизточният обход ще осъществява пряка връзка на съседните области – Смолян, Кърджали и Хасково с АМ „Тракия“ и републикански път 1-8 (международен път Е-80), което е от изключителна важност в социален и икономически аспект.

Пловдив е градът в България с най-много и най-големи икономически зони около него, които все повече се разрастват. Нараства и значението на гражданското летище в Крумово, което именно чрез изграждането на югоизточния околовръстен път ще получи пряк достъп до АМ „Тракия“. Структуроопределящо за икономиката на областта и държавата е и предприятие „КЦМ“ АД, които заедно с развиващите се икономически зони „Тракия“ и „Марица“, в които ускорено се изграждат и в момента заводи за автомобилни части, определят Пловдив като център за сериозни инвестиции.

Всичко това допринася за нарастване на товарните и пътнически превози по съществуващата пътната мрежа, която е с почти изчерпана пропускателна способност.

След завършването на югоизточния околовръстен път (Път II -56 „Брезово – Пловдив – Път II-86“, участък от км 90+000 до км 102+820), ще се даде възможност товарните превози да достигат до новоизградения интермодален железопътен терминал край Пловдив. В резултат се очаква многократно увеличение на транспортния поток.

За реализацията на последния сегмент от обхода – участъкът от км 98+000 до км 102+820 е сключено споразумение за сътрудничество между община Пловдив и Агенция „Пътна инфраструктура“. Изготвени са технически проект и парцеларен план, чието процедиране предстои.

Ползите от изграждането на югоизточния околовръстен път на Пловдив надхвърлят рамките на област Пловдив и имат съществено значение за развитието на всички области от Южен централен район.

Променя се методиката за изчисление на таксите по железопътната инфраструктура

С постановление на Министерския съвет се променя Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с ПМС № 92 от 4 май 2012 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2012 г.).

С предложените промени таксата за достъп и използване на железопътната инфраструктура ще съдържа два компонента, към момента съществуващата такса за преминаване и такса за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия.

Същевременно от ценообразуващите елементи по Методиката на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) са извадени преките разходи за контактна мрежа, включени в пакета за минимален достъп. Също така се въвежда и формула за изчисляване на таксата за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия.

По този начин се спазват разпоредбите на Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/909 на Комисията от 12 юни 2015 г. относно реда и условията за изчисляване на преките разходи, направени вследствие на извършването на влаковата услуга.

Одобрени са 24 млн. лв. допълнителни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С Постановлението се одобряват 24 039 032 лева за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на разходи за проведени спасителни и неотложни работи при овладяване на бедствени положения и за възстановяване на инфраструктурни обекти. Сумата се осигурява от резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Съгласно друго правителствено постановление се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. в размер на 7 035 лв. за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2019 г.

Средствата са необходими за възстановяване на извършени разходи по предоставените дейности и услуги на правоимащите лица по чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, посетили курортните комплекси и базите за отдих на Министерството на вътрешните работи и болниците за продължително лечение и рехабилитация – филиали на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи.

Правителството се разпореди с имоти

Министерски съвет разреши продажба на три поземлени имота, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД. Имотът в с. Крушаре, Община Сливен е с обща застроена площ 346 кв. м., а този в гр. Бобошево, Област Кюстендил – 122 кв.м. Третият поземлен имот с право на строеж е в гр. Сливен и е с обща застроена площ 793 кв. м. Продажбата им ще се извърши на търг при начални цени, не по-ниски от пазарните стойности, определени от независими оценители.

На община Дупница се прехвърля собствеността върху имот – частна държавна собственост, намиращ се на ул. „Свети Георги“ № 2А в град Дупница. Имотът е с площ от 12 930 кв. м и представлява терен със сгради в него.

Общината ще го използва за създаването на общински Младежки център за провеждане на безплатни образователни, социални, културни и спортни дейности, както и за реализиране на мерки за превенция на противоправното поведение сред подрастващите.

Заниманията на децата ще се водят безвъзмездно от квалифицирани и правоспособни специалисти в съответните области. Всички необходими за тях материали ще се осигуряват от община Дупница.

Лауринас Йонушаускас ще е почетен консул на Република България в Република Литва

Министерският съвет прие решение за назначаването на литовския гражданин д-р Лауринас Йонушаускас за почетен консул на Република България със седалище в гр. Вилнюс, Република Литва и консулски окръг, обхващащ територията на Република Литва.

Д-р Йонушаускас има дългогодишен опит в областта на бизнеса и държавната администрация. Като дипломат е отговарял за двустранните отношения между Литва и България. Бил е личен дипломатически сътрудник на президента на България Петър Стоянов по време на участието му в Международната конференция за сътрудничвество на страните от Централна и Източна Европа във Вилнюс на 4-6 септември 1997 г.

Понастоящем д-р Йонушаускас е консултант в областта на изкуството и собственик на успешната компания „Arti Cubus”, с широка мрежа от контакти в литовските политически, бизнес и културни среди.

България няма представителство на литовска територия, като посолството ни във Варшава е акредитирано за Република Литва и Република Латвия. Назначаването на д-р Йонушаускас за почетен консул ще допринесе за задълбочаване връзките на България с Литва във всички области от взаимен интерес и ще осигури възможности за оказване на консулско съдействие на българските граждани, пребиваващи в страната.

Правителството одобри финансирането на публична държавна инфраструктура по реда на ЗНИ

Правителството одобри финансирането на публична държавна инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на икономиката по бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат предоставени средства за изграждането на елементи на пътната инфраструктура, публична държавна собственост – „Основен ремонт на път /О.п. Разград-Кубрат/ – жп гара Разград -/Разград-Дянково/ с обща дължина 4.607 км.“. Той се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционния проект „Разширение на производството на основни продукти в „Амилум България“ ЕАД“, гр. Разград на „Амилум България” ЕАД.

Инфраструктурата ще бъде собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“ и ще се ползва от всички преминаващи – в това число и от предприятията в района, техните служители, доставчици и клиенти. Целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества, на настилката с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя.

България и Хърватия ще задълбочат сътрудничеството си в областта на културата

Правителството одобри съществено отклонение от проекта на Програма за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на България и Министерството на културата на Хърватия за периода 2018-2021 г.

С РМС № 516 от 20 юли беше одобрен проект на Програма за сътрудничество в областта на културата между двете ведомства като основа за водене на преговори.

Двустранният документ не беше подписан в периода юли 2018 г. – октомври 2019 г. поради служебна ангажираност и динамика в работните програми на двете страни.

Изменението на разпоредбите относно срока на действие на програмата – от 2018 — 2021 г. на 2019 – 2022 г., както и изменението на наименованието й съставляват съществено отклонение от проекта на договор и, съгласно чл. 11, ал. 2 от Закона за международните договори, е необходимо повторно съгласуване на проекта на програма.

Останалите текстове и условия на програмата остават непроменени.

Настоящият проект е изготвен в изпълнение на член 17 от междуправителствената Спогодба за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката. Документът удовлетворява взаимните интереси на двете страни и съдържа всички необходими текстове за развитие на отношенията между Република България и Република Хърватия в областта на културата.

Предлаганият проект на Програма регламентира възможностите за сътрудничество в областта на театъра, литературата, превода и публикуването на творби на писатели от другата страна, библиотечното и музейно дело, изобразителното изкуство, организирането на художествени изложби и музикални фестивали, киното, музиката и танца, аудиовизията и защитата на авторските права. Уточняват се ангажиментите на двете страни по опазването на културното наследство и сътрудничеството за предотвратяване на незаконната търговия с културни ценности.

Правителството одобри проект на нова Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане

Министерският съвет одобри проект на нова Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане, който да послужи като основа за водене на преговори.

Също така правителството упълномощи министъра на финансите да проведе преговорите и да подпише Спогодбата от името на Република България при условие за последваща ратификация.

Между България и Нидерландия в момента действа Спогодбата, подписана в София на 6 юли 1990 г. в условията на различни икономически отношения между двете държави и при действието на различна правна регламентация в българското законодателство в областта на данъците.
Сключването на нова Спогодба между двете страни се налага и поради.

последните развития в областта на международното данъчно облагане, инициирани от държавите от Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за противодействие на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

Новите насоки в тази област се съдържат в Проекта „Свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби” (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS). BEPS предлага на държавите решения за преодоляване на различията в съществуващите международни данъчни правила, които позволяват на компаниите, чрез използването на схеми за агресивно данъчно планиране, да минимизират данъчните си задължения, прехвърляйки изкуствено корпоративните си печалби към юрисдикции с ниски или нулеви данъчни ставки.

Мерките по Проекта BEPS създават и предпоставки за по-голяма данъчна предвидимост и правна сигурност за компаниите чрез намаляване на споровете между бизнеса и администрациите при прилагането на международните данъчни правила и изисквания.

Данъчните правила, възприети в проекта на Спогодба, са съобразени с действащото българско данъчно законодателство и съвременните принципи и развития в международното данъчно облагане, отразени в актуалния Модел на данъчна спогодба на ОИСР.

България и Сърбия ще развиват сътрудничеството си в областта на младежта и спорта

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на младежта и спорта на Република Сърбия за сътрудничество в областта на младежта и спорта.

Двете страни ще насърчават обмена на опит в институционалното сътрудничество; областта на науката и технологиите, приложени към спорта; спортната медицина; борбата срещу негативните явления в спорта; организирането на спортни мероприятия; обучението на спортни специалисти; програми за подкрепа и насърчаване на спорта за хора с увреждания; областта на жените и спорта; спортната инфраструктура; спортния туризъм и младежкия обмен; обмена на опит в младежките политики, проекти и програми.

Одобрен е проект на програма за сътрудничество с Куба в областта на културата

Правителството одобри проект на Програма между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Република Куба за сътрудничество в областта на културата за периода 2020-2022 г.

Програмата удовлетворява взаимните интереси на двете страни и съдържа необходимите текстове за развитие на двустранните отношения между Република България и Република Куба в областта на културата.

Програмата регламентира възможностите за сътрудничество в областта на музиката, танца, фолклора, филмовото изкуство, литературата, превода, библиотечното и музейно дело, изобразителното изкуство, организирането на художествени изложби и музикални фестивали. Уточняват се и възможностите за сътрудничество между двете страни по отношение на опазването на културното наследство.

Одобрени са резултатите от четвъртата сесия на Междуправителствената българо-туркменистанска комисия за икономическо сътрудничвество

Министерският съвет одобри резултатите и утвърди Протокола от Четвъртата сесия на Междуправителствената българо-туркменистанска комисия за икономическо сътрудничество. Заседанието беше проведено на 11 август в гр. Туркменбаши, Туркменистан.

На сесията бяха обсъдени въпроси в основните области на двустранно сътрудничество: взаимна търговия, строителство, туризъм, селско стопанство, транспорт, информационни технологии и съобщения, енергетика, образование, младеж и спорт, здравеопазване. Бяха набелязани съгласувани мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.

В рамките на сесията Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия от българска страна, съвместно с Търговско-промишлената палата на Туркменистан, организира кръгла маса и двустранни срещи, по време на които представители на бизнес средите на България и Туркменистан обсъдиха възможностите за сътрудничество в области от взаимен интерес и установиха нови бизнес контакти.

Одобрена е българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

Правителството прие позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 18 ноември в Брюксел. Очаква се министрите да продължат дискусията по Регламента за Стратегическите планове от пакета за реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. По време на заседанието ще бъдат дискутирани екологичните и климатични аспекти от предложението.

Европейската комисия ще представи своите проекти на регламенти за преходните правила по отношение на Общата селскостопанска политика. Целта е да се предостави правна сигурност на плащанията за периода до влизането в сила и прилагането на новото законодателство. Важно е да не се допусне застрашаване на осигуряването на ежегодното подпомагане за земеделските стопани в рамките на ОСП.

Съветът на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, формат Бюджет (ЕКОФИН/Бюджет) ще проведе заседание на 15 ноември в Брюксел, Белгия. Участниците в срещата ще подготвят позицията на Съвета за преговорите във връзка със заседанието на Помирителния комитет с Европейския парламент (ЕП) за обсъждане на проектобюджета на ЕС за 2020 година, което ще се проведе същия ден.

То се свиква в рамките на бюджетната процедура на ЕС поради различие в позициите на ЕКОФИН и ЕП. Двете институции ще преговарят за постигане на съвместно споразумение по общия бюджет на ЕС за следващата финансова година.

България ще съдейства активно за постигането на споразумение по проектобюджета за 2020 г., неговото навременно приемане и осигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение на политиките и програмите на Съюза, тъй като ЕС има нужда от стабилен бюджет, който да отговаря на реалните нужди от средства за постигане целите на ЕС и същевременно да има капацитет за справяне с непредвидени обстоятелства

Съвет „Общи въпроси“ ще заседава на 19 ноември в Брюксел. Дискусията ще се фокусира върху укрепването на върховенството на правото в ЕС. Министрите ще обменят мнения с директора на Агенцията за основните права (FRA) Майкъл О‘Флаерти, който ще информира за състоянието на спазването на върховенството на правото в ЕС като цяло.

Ще бъде направен и преглед на стартиралата през 2014 г. инициатива в рамките на СОВ за годишен диалог в областта на върховенството на правото.

СОВ ще започне подготовка за предстоящото заседание на Европейския съвет на 12-13 декември 2019 г. Сред темите в дневния ред са още Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г., изменението на климата и изпълнението на стратегическия дневен ред на ЕС. Финландското председателство ще предостави информация за състоянието на преговорите по Многогодишната финансова рамка. По темата ще бъде изслушана и позицията на Европейския парламент. Ще бъдат обсъдени още политиката на разширяване на ЕС и Процеса на стабилизиране и асоцииране.

Правителството одобри също така резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 14-15 октомври в Люксембург.

Министрите подкрепиха изготвянето на нова по-силна рамка за бъдещата координация на ЕС, както и националните политики в областта на горското стопанство. Съобщението на Комисията относно засилването на действията на ЕС за защита и възстановяване на световните гори беше прието.

Министрите подчертаха необходимостта от насърчаването на вериги на доставки, които не допринасят към обезлесяването, включително чрез схеми за сертификация на продукти. Целта е да се опазят съществуващите гори и да увеличи биоразнообразието им по цял свят.

Във връзка с Пакета за реформата на Общата селскостопанска политика, министрите проведоха обмен на мнения по доклада за напредъка, изготвен от Председателството. Фокусът беше Новия модел на прилагане, въпросът относно опростяването и „зелената архитектура“.

Комисията информира Съвета за актуалното състояние на заболяването Африканска чума по свинете в Европа и нейното разпространение, след което отново отправи призив към всички държави членки за по-голяма бдителност.

Съветът постигна съгласие и по допълването на съществуващия частичен общ подход във връзка с предложението за следващия Европейски фонд за морско дело и рибарство след 2020 г. Към него се добавят елементите, свързани с мониторинг и оценка на фонда.

Утвърдена е промяна в минималните критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане на открита процедура за определяне на концесионер на морски плаж

Министерският съвет утвърди терминологична промяна в минималните критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане на открита процедура за определяне на концесионер на морски плаж. Измененията се правят в приетото на 22. 07.2016 г. решение № 604 на Министерския съвет.

Основната цел на промяната е синхронизация на понятия от Методиката с разпоредбите на новата глава втора „а“ от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), която е в сила от 30.07.2019 г.

Терминологично в методиката понятието „конкурс“ се заменя с понятието „открита процедура“, така че да съответства на понятията в ЗУЧК. Изменението е оправдано и наложително, предвид обстоятелството, че тези критерии се прилагат от определена комисия в условията вече на открита процедура по възлагане на концесия, а не в условията на конкурс.

Минималните критерии за комплексна оценка запазват действието си спрямо всички участници в процеса, свързан с концесионирането на морските плажове.

МС прие промени в концесионния договор за добив на минерална вода в находище „София-Княжево”

Министерски съвет прие предложението, отправено от концесионера „Соф Дринкс“ ООД, за изменение на концесионния договор, сключен на 28 август 2008 г. за добив на минерална вода – изключителна държавна собственост, разкрита от сондаж № 1 хг на находище „София-Княжево“, София, район „Витоша“, Столична община.

С изменението се удължава срока на концесията до 35 години, считано от датата на подписване на концесионния договор – 28 август 2008 г.

Споразумение между МОСВ и Световна банка се удължава до 31.05.2020 г.

Правителството одобри проект за изменение на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 28.09.2016 г. С него се удължава срокът на действие на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги до 31.05.2020 г. Целта е да се осигури ефективно изпълнение на договорените практически дейности по Плана за изграждане на капацитет за изпълнение на Дейност № 3 „Институционална координация и ангажираност“.

На Министерството на околната среда и водите се оказва съдействие за разработване на Национална програма за качество на атмосферния въздух и Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, фини прахови частици и амоняк в атмосферния въздух.

Споразумението се финансира със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г., предоставени чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, като предвиденото изменение на споразумението не засяга общата бюджетна рамка на проекта и не изисква допълнително финансиране.

Правителството одобри промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и предлага на Народното събрание да го приеме.

Предлага се въвеждане в българското законодателство на Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености. Разпоредбите на директивата следва да бъдат въведени в националното законодателство в срок до 31 декември 2019 г. и да влязат в сила от 1 юли 2020 г.

Основна цел на новите правила е противодействие на пренасочването на печалби към юрисдикции с по-благоприятен данъчен режим, както и на практиките за цялостно намаляване на данъчните задължения. Въвежда се механизъм за предоставяне на информация за трансгранични данъчни схеми, при които съществува потенциален риск от избягване на данъчно облагане, от консултанти и данъчно задължени лица на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, както и за автоматичния обмен на информация за тези схеми с компетентните органи на другите държави членки.

Получаването на информация за предоставяните данъчни схеми на ранен етап, още преди започване на тяхното прилагане, ще позволи на държавите-членки да анализират своевременно вредните данъчни практики и да отстранят пропуските или недостатъците в законодателството си.

Изпълнителна агенция по горите ще има още един заместник-изпълнителен директор

Министерският съвет прие нов Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите. Предвижда се още една щатна бройка, освен съществуващата, за длъжността заместник-изпълнителен директор на агенцията. Целта е да се осъществява по-добър контрол върху изпълнението на задачите на служителите в специализираната администрация.

Промяната няма да доведе до увеличаване на общата численост на агенцията, а само ще се извършат структурни промени. Променени са структурата и наименованията на три дирекции в общата администрация. Същият брой административни звена се закриват в специализираната администрация, като техните функции ще се изпълняват от други дирекции.

Целта на преструктурирането е да се постигне подобряване в работата на администрацията, по-ефективен контрол по спазването на установения законов ред за стопанисване, ползване и опазване на горските територии и ловното стопанство.

Правителството прие Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи

Правителството прие Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи.

В наредбата са включени разпоредби, които установяват техническите изисквания и процедурите за разполагане, маркиране, премахване и демонтаж на електронни съобщителни мрежи, както и за преустановяване на достъпа на съответния оператор до ползваната физическа инфраструктура при наличието на основания за това.

Основната цел на новата нормативна уредба е да бъде насърчено и улеснено разполагането на високоскоростни мрежи, включително в сгради. Това ще допринесе за повишаване на разнообразието и качеството на обществените електронни съобщителни услуги в интерес на потребителите.

Министерският съвет одобри позицията на България за четвъртото заседание на Българо-черногорската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество

Министерският съвет одобри на днешното си заседание позицията и състава на българската делегация за четвъртото заседание на българо-черногорската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. Заседанието ще се проведе в София на 18-19 ноември.

В дневния ред са включени за обсъждане въпроси на двустранното икономическо сътрудничество в енергетиката, транспорта, търговията, инвестициите, селското стопанство и др. Предвижда се комисията да набележи мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.

Салдото по консолидираната фискална програма към края септември 2019 г. е положително в размер на 1 264,5 млн. лв.

Министерският съвет одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2019 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси, на база на месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджет.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец септември 2019 г. е положително в размер на 1 264,5 млн. лв. (1,1 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 205,7 млн. лв. и по европейските средства в размер на 58,8 млн. лева.

Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към септември 2019 г. са в размер на 32 797,9 млн. лв. или 74,8 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година приходите, помощите и даренията по КФП нарастват номинално с 3 634,3 млн. лв., в т.ч. данъчните и неданъчните приходи – с 3 224,6 млн. лв. (11,6 %) и постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) – с 409,7 млн. лева.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 26 096,2 млн. лв., което представлява 75,5 % от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 4 660,2 млн. лв. или 71,0 % от предвидените в разчетите за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 12 758,7 млн. лв., което е 77,6 % от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 8 416,5 млн. лв. или 77,7 % от планираните. Приходите от акцизи възлизат на 4 136,7 млн. лв. (77,6 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 172,7 млн. лв. или 72,9 % от годишните разчети.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 927,7 млн. лв. или 79,3 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 7 749,6 млн. лв., което представлява 74,7 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 4 954,9 млн. лв., което представлява 74,8 % от годишните разчети. При неданъчните приходи се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01.07.2018 г., с които бе променен механизма за събиране на приходи по бюджета на фонда.

Поради тази причина приходите по бюджета на фонда към септември 2019 г. са по-високи от постъпленията за същия период на 2018 г.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 746,8 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2019 г. възлизат на 31 533,4 млн. лв., което е 68,1 % от годишните разчети. Номиналното нарастване на разходите спрямо същия период на предходната година се дължи както на извършените разходи по бюджета на Министерството на отбраната по инвестиционен проект за придобиване на нов тип боен самолет за Военновъздушните сили на Република България, така и на по-високия размер на разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати,

възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г., индексирането на пенсиите от юли 2019 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.), увеличение на разходите за субсидии и други.

Нелихвените разходи са в размер на 29 954,3 млн. лв., което представлява 67,9 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към септември 2019 г. са в размер на 25 337,8 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 4 588,7 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 27,8 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 581,6 млн. лв. или 86,9 % от планираните за 2019 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.09.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 997,5 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС – Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз,

Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (ЕС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Размерът на фискалния резерв към 30.09.2019 г. е 10,14 млрд. лв., в т.ч. 10,12 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,02 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

3 Коментара:

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. Вижте нашата политика за бисквитките повече тук.Приемам