По-рано днес премиерът Бойко Борисов потвърди важната икономическа новина, че всички български семейства с деца ще получат детски надбавки. БЛИЦ припомня, че преди това министър-председатвлят издаде важна икономическа новина за всички работещи българи."Отпускаме над 6 млн. лв. за подобряване на водоснабдяването в община Севлиево. Дебитът на реките Зелениковец, Росица, Багарещица и Бяла продължава да намалява заради засушаването, а водоснабдителните системи са амортизирани и по тях се губи вода.

С тези средства ще бъдат направени нужните ремонти по мрежата и така ще се гарантира непрекъснатост на водоснабдяването на населените места в община Севлиево.

Инвестициите във ВиК сектора имат изключително важно значение не само за благоустрояването, но и за цялостното икономическо и социално развитие на населените места. Затова и в бюджета за следващата година един от акцентите ще бъде ВиК инфраструктурата", каза още Борисов пред министрите от кабинета.Ето какви други важни решения бяха взети на днешното заседание на Министерския съвет:

Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители до края на 2020 г.
Правителството прие промени в Постановление №151 на Министерския съвет от 2020г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства на работодатели с цел запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и обявената извънредна епидемична обстановка. Предвид бавното възстановяване на икономиката от наложените принудителни мерки и евентуално продължаващо разпространение на COVID-19 в България срокът за изплащане на компенсации на работодатели за запазване на работните места се удължава от 1 октомври до 31 декември 2020 г.

Средства за запазване на заетостта при облекчените условия, определени за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“, могат да се изплащат и на работници и служители, осигурени в икономическа дейност с код 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“, от Класификацията на икономическите дейности.

Размерът на подкрепата от държавата ще е равна на 60 на сто от осигурителния доход и 60 на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец август 2020г. Прецизира се начинът за определяне на средствата за запазване на заетостта на работниците и служителите чрез изчисляване на среднодневен осигурителен доход. Работодателят, получил средства за запазване на заетостта ще изплаща на работниците и служителите трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за август 2020 г. Регламентира се процедура за установяване и събиране на невъзстановени средства от работодатели по реда на чл.110 от Кодекса за социално осигуряване.

Заявленията за изплащане на средства по Постановлението за периода от 1 юли до 30 септември 2020 г., подадени преди 15 октомври 2020г., ще се разглеждат и финансират по досегашния ред.

Финансовите средства, необходими за реализация на промените ще бъдат осигурени от фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване. 

Близо 92 % от територията на страната са обхванати от кадастъра
Възлагане на нови кадастрална карта и регистри, подобрено качество на услугите и развитие на информационната система са приоритет за 2020 година. До края на 2019 г. са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за 101 787 кв. км, представляващи 91,70 % от територията на страната. Набраната информация обхваща 17,057 млн. недвижими имота. С одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри са всички населени места от 38 общини. Обхванати от кадастъра са областните градове, 131 общински центъра, 837 населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включително Черноморското крайбрежие и планинските курорти.

Това става ясно от приетия от Министерския съвет Отчет за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2019 година. Заедно с него е приета и Програма по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2020 г. В нея като приоритет е определено приключването на дейностите по преобразуване на картата на възстановената собственост, възлагане създаването на нови кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), подобряване на тяхното качество и това на предоставяните кадастрални услуги. Поддържането и развитието на информационната система на кадастъра е също сред целите в Програмата.

През тази година ще продължат дейностите по обявените в края на октомври 2019 г. процедури за възлагане на обществени поръчки за създаването на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на 265 населени места. Ще продължи изработването и одобряването на КККР на землищата на 23 населени места и урбанизираните територии на 329 населени места, попадащи в 16 области.


През 2020 г. Агенцията по геодезия картография и кадастър ще продължи надграждането и развитието на информационно-комуникационната си среда и интеграцията на информационните процеси, което е една от основните предпоставки за успешно реализиране на електронното управление и предоставянето на електронни административни услуги. Административната информационна система КАИС трябва да се развие до среда, която обхваща и контролира всички процеси по достъпа до данните и предоставяне на услугите от всички ресурси.

Предвижда се Агенцията по вписванията да доразвива Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър, обслужваща дейността на службите по вписванията и адаптирането й към промените в нормативната уредба. Ще продължи въвеждането на стари актове в информационната система за попълване на информационния масив.

В подсистемата „Имотен регистър” на Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър е заложено осигуряването на поддръжка, дигитализация на документи, съхранявани в архивите на 113-те служби по вписванията към Агенцията по вписванията, оптимизиране разпределението на работа, повишаване ефективността на служителите и сигурността на информацията.

Агенцията по вписванията през настоящата година ще продължи изпълнението на проект „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“ по Оперативна програма „Добро управление“. Чрез него ще бъдат реализирани минимум 9 нови електронни услуги, както и разработването на проект на Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър и за прекия достъп до обмена на данните между тях и други специализирани информационни системи.

Изготвен е и проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър от междуведомствена работна група към министъра на правосъдието.

България ще предоставя хуманитарна помощ на Ливанската република
Министерският съвет прие решение за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Ливанската република от Българския Червен кръст. Помощта е както следва: семейни палатки за настаняване при бедствия -3 бр.; защитни маски тип KN95 - FFP2 - 6 000 бр.; защитни предпазни ръкавици - 10 000 бр.; дезинфектант за ръце, опаковка по 1 л - 100 бр.; антибактериален гел за ръце, опаковка по 0,500 л - 500 бр.; защитен комплект ЗКЕБИ - 50 бр.; защитен гащеризон за многократна употреба - 20 бр.; защитно облекло за многократна употреба - 20 бр.; защитен водонепроницаем гащеризон с качулка за многократна употреба - 20 бр. 

Общата стойност на хуманитарната помощ е в размер на 34 429,34 лв. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи превозва хуманитарната помощ до гр. Виена, Република Австрия.

С 32 млн. лв. се увеличава капиталът на „Студентски столове и общежития“ ЕАД
Във връзка с утвърденото от Министерството на образованието и науката (МОН) разпределение на отпуснатите от МС средства в размер на 100 млн. лв. за саниране, ремонт и обзавеждане на студентски общежития, правителството одобри решение за увеличаване капитала на „Студентски столове и общежития“ ЕАД.

С 32 млн. лв. ще бъде увеличен капиталът на дружеството към МОН, в което са около 30% от студентските общежития в страната. Останалите 66 млн. лева, осигурени от правителството, ще бъдат разпределени между 13 държавни висши училища, които ще ремонтират общо 21 общежития.

Утвърдените за обновяване и модернизиране сгради, ползвани от студентите, са определени след съгласуване между МОН, Съвета на ректорите и националното представителство на студентските съвети.

България и Хърватия ще задълбочат сътрудничеството си в сферата на туризма
Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на туризма на Република България и Министерството на туризма и спорта на Република Хърватия за разширяване на сътрудничеството в областта на туризма като основа за водене на преговори между двете държави.

Документът отразява готовността на страните да засилят приятелските си отношения и да допринесат за икономическото развитие и растежа на туристическия потенциал.

Страните ще насърчават съвместното си сътрудничество, както за развитието и популяризирането на специални форми на туризъм, като зимен, здравен, спортен и културен туризъм, така и в областта на образованието. Страните ще работят съвместно за по-доброто позициониране на туризма на ниво Европейски съюз и ще продължат активната си дейност в рамките на съществуващата Съвместна работна група.

Одобрена е българската позиция за предстоящи срещи на ресорни министри от държавите членки на ЕС
Правителството одобри позицията на България за среща на министрите на правосъдието на държавите членки на ЕС, която ще се проведе чрез видеоконференция на 9 октомври. По време на заседанието ще бъде проведен дебат по Стратегията на Европейския съюз за по-ефективна борба срещу сексуалното насилие над деца. Стратегията е една от инициативите на Европейската комисия с оглед прилагането на новата стратегия за Съюз на сигурност (2020-2025). Целта на стратегията е да се допълнят и усъвършенстват съществуващите механизми на Съюза за защита на децата в интернет.

Ще бъде проведен и обмен на мнения по темата относно борбата срещу речта на омразата и в частност - срещу антисемитизма. В позицията ни се подчертава, че България има последователна политика за публично изобличаване на всяка една проява на омраза, нетолерантност и дискриминация. Съвместната работа с еврейските общности е от ключово значение за насърчаване на докладването за антисемитски инциденти.

По време на срещата Германското председателство ще изложи актуална информация относно проекта на Заключения относно достъпа до правосъдие и предимствата на дигитализацията, а Комисията и европейският главен прокурор Лаура Кьовеши ще уведомят делегациите за последните дейности по институционализирането на Европейската прокуратура. Освен това Комисията ще представи информация за развитието на преговорите в областта на трансграничния достъп до електронни доказателства за целите на наказателния процес.

На 13 октомври ще се проведе неформалната видеоконференция на министрите по заетостта и социалната политика. В рамките на срещата министрите ще проведат ориентационни дебати по темите за подкрепата за работниците при преструктуриране на предприятията и равнопоставеното участие на жените и мъжете на пазара на труда.

В позицията на България се посочва, че политиките на пазара на труда, осигуряването на достъп до обучение през целия живот и възможности за преквалификация са ключови за подкрепа на работниците при преходите им на пазара на труда, които са следствие от значително преструктуриране на икономиките на ЕС и цифровия и зелени преходи.

В България се работи активно за постигане на добър баланс между работа и личен живот като през периода на кризата, предизвикана от разпространението на Ковид-19, в страната не се наблюдава задълбочаване на разликите в заетостта и безработицата по пол.
На 8 октомври ще се проведе неформална видеоконференция на министрите на вътрешните работи на държавите членки на ЕС. Теми на дискусия ще бъдат новият Пакт по миграцията и убежището и Европейското полицейско партньорство - стратегическия път напред.

Правителството одобри също така резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 21 септември в Брюксел. По време на дискусията бяха обсъдени зелената архитектура, Новият модел на прилагане на политиката и системата на директни плащания. Министрите подкрепиха постигането на съгласие по общия подход на Съвета по пакета законодателни предложения за Общата селскостопанска политика (ОСП) през месец октомври 2020 г.

Много от делегациите на държавите членки отчетоха, че предложенията на Председателството са стъпка в правилната посока. Те включват по-гъвкав и доброволен подход към определянето на таван за директните плащания. По отношение на новия модел на изпълнение, министрите отчетоха постигнатия до момента напредък, но счетоха, че са необходими допълнителни обсъждания по конкретни въпроси. Това са процеса на одобрение на националните стратегически планове и необходимостта от опростена политика. Няколко министри предложиха фокусът да падне върху значението на екологичните интервенции по Втори стълб.

Еко-схемите са нов елемент в реформата на ОСП, който цели да подкрепи и насърчи фермерите да приемат практики, които са благоприятни за климата и околната среда. Те ще бъдат финансирани от директни плащания на годишна база, попадайки по този начин в Първи стълб. Според предложението на ЕК, те следва да са задължителни за държавите членки, но доброволни за фермерите. Комисията предложи заделяне на средства за еко-схемите по Първи стълб. Няколко държави членки очертаха необходимостта от финансова гъвкавост, с цел избягване на риска от загуба на наличните средства за фермерите.

България настоя за постигане на по-амбициозен компромис по въпросите за интервенциите, които водят до икономическа и социална устойчивост на сектора - обвързаната подкрепа и преходната национална помощ. По отношение на директните плащания, за страната ни е от съществено значение преходната национална помощ да се включи в Стратегическия план с необходимата гъвкавост. По този начин ще могат да се променят референтните периоди, като се отчита динамиката на секторите.

Министерският съвет одобри също резултатите от неформалната видеоконференция на министрите на туризма на ЕС относно настоящата ситуация в туристическия сектор в контекста на COVID-19 и мерки за възстановяването му, проведена на 28 септември в рамките на Германското председателство на Съвета на ЕС.

Германското председателство организира неформална видеоконференция на министрите на туризма на ЕС с цел да се обсъди състоянието на сектора на туризма и как да се осигури взаимна координация на необходимите действия и мерки за подпомагане и възстановяване на туризма в Европа.

По отношение на предприетите до момента мерки министрите изтъкнаха, че държавите членки и Европейската комисия са реагирали своевременно с цел предоставяне на подкрепа на икономиката, включително туристическата индустрия като са мобилизирали всички налични инструменти за подкрепа на компаниите и защитаване на работните места. Редица държави членки, включително България посочиха, че европейските финансови инструменти следва да подпомагат целенасочено и сектора на туризма. Някои държави посочиха, че следва да се помисли дори и за удължаване прилагането на Временната рамка за държавна помощ и след декември, тъй като секторът ще се нуждае от целенасочена финансова подкрепа и след края на тази година.

Тезите за сътрудничество и координация между държавите членки за постепенно премахване на ограниченията за пътуване, основани на епидемиологична оценка и спазване на принципите на пропорционалност и недискриминация също бяха подкрепени от редица държави членки. България също изтъкна, че ограничения на свободното движение трябва да бъдат въвеждани изключително и само при извънредни обстоятелства и след провеждане на координирани консултации, тъй като се засяга наред с други икономически дейности и свободния туристопоток, което се отразява изключително негативно на целия сектор на туризма.

Участниците се обединиха около важността за сътрудничество на равнище ЕС с цел постигане на координиран общоевропейски отговор на кризата и възобновяване на туристическия сектор.

За България правата на гражданите са въпрос от изключителна важност след Брекзит
България приема правата на гражданите за въпрос от изключителна важност след Брекзит и отдава специално значение на изпълнението на Споразумението за оттегляне на Великобритания от Европейския съюз. Това е позицията, която страната ще защити на заседанието на Съвета „Общи въпроси“ (СОВ) на 13 октомври в Люксембург. Днес текстът беше одобрен от Министерския съвет.

В позицията се заявяват приоритетите на България за бъдещите отношения ЕС-Великобритания: мобилност, включително безвизово пътуване за краткосрочни визити на основата на реципрочността, както и недискриминация и гаранции за широк обхват на договореностите в областта на социалната сигурност.

Други приоритети са транспортната свързаност, сътрудничество в областта на вътрешната сигурност, признаване на професионалните квалификации и осигуряване на благоприятни условия за електронна търговия.

Освен отношенията EC-Великобритания СОВ ще обсъди Годишния доклад на ЕК за върховенството на правото и подготовката на следващия Европейски съвет на 15-16 октомври 2020 г.

С 15 години се удължава концесионният договор за находище „Гергьовица”
С 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Гергьовица”, разположено на територията на област Пазарджик. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки исканата от концесионера - „Пътища” АД, промяна. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището.

Първоначалният концесионен договор за находище „Гергьовица” влиза в сила от 28 декември 1996 г. и е за срок от 25 години. От него се добиват строителни материали - мрамори.

Откриват се процедури за възлагане на концесия за два морски плажа
С две решения на Министерския съвет се откриват процедури за възлагане на концесия за морските плажове „Офицерски - изток“ и „Сахара 2“ в община Варна. Целта е обезопасяване на двата плажа и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурите се провеждат по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на всяка от двете концесии да е 20 години. 

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за морския плаж „Офицерски - изток“ е 18 001,73 лева без ДДС, а за „Сахара 2“ - 32 431,26 лева без ДДС. Размерът е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Двата морски плажа ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

Правителството реши язовир „Огняново“ да се предостави на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“
Правителството прие решение за предоставяне на имоти - публична държавна собственост, представляващи язовир „Огняново“, за управление на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ). Мотивите за направеното предложение са, че областна администрация не отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена - т.е. не разполага с необходимия експертен състав, който да осъществява техническата експлоатация на язовира и съоръженията към него, така и с финансови средства, за да възлага стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея. Основните приоритети в дейността на ДПУСЯ са насочени към създаването и структурирането на предприятието с цел изпълнение на предмета на дейност, а именно за осигуряване на оперативната надеждност на съществуващите язовири, по отношение на баланса на водните ресурси и на адекватността на съоръженията. 

Министерският съвет прие също така Решение за даване на съгласие за продажба на обособена част от недвижим имот, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация - национален комплекс“ ЕАД, гр. София. Това е лечебно заведение - търговско дружество със 100 % държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Обособената част от лечебното заведение представлява сграда с полумасивна конструкция със застроена площ 1 504 кв. м. Имотът се намира в местността „Кольова нива“ на община Костенец. Имотът е с отпаднала необходимост за лечебното заведение и генерира разходи. Поради това ръководството на лечебното заведение е заявило желание за освобождаване от сградата чрез продажба.

Приет е докладът с изпълнението към 30 септември на Плана за действие за 2020 година с мерките, произтичащи от членството ни в ЕС
Министерският съвет прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2020 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 30 септември 2020 година.

Общо 145 мерки са със срок на изпълнение до края на месец септември, като от тях са изпълнени 90 мерки. Неизпълнените мерки са 55, което представлява 37,9 % неизпълнение. В края на първото тримесечие процентът неизпълнени мерки беше 43,4 %.

Високият процент неизпълнени в срок мерки се дължи на извънредната ситуация в условията на КОВИД 19, но ведомствата трябва да положат усилия за преодоляването на закъсненията, поради опасността от стартиране на нови процедури за нарушение.

От неизпълнените мерки 24 са свързани със стартирали процедури за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В Приложение № 2 към доклада са посочени директивите на Европейския съюз в областта на Вътрешния пазар (Single Market Scoreboard), със срок за въвеждане до края на месец ноември 2020 г. В приложението фигурират 16 директиви, като на 7 от тях срокът за въвеждане е бил 31 май 2020 г. В рамките на последните три месеца са въведени 4 директиви със срок до 31 май 2020 г. и 3 директиви, чиито срок е до 30 ноември 2020 г. Продължават да са налице проблеми от координационен характер при въвеждане на европейските изисквания, което създава сериозен риск от значително забавяне при изпълнение на ангажиментите на страната.

МРРБ ще създаде единен регистър по устройство на територията
Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще създаде единен регистър по устройство на територията. Той ще обединява в себе си всички регистри, водени от министерството, Дирекцията за национален строителен контрол, областните администрации, общинските администрации и администрациите на районите в градовете с районно делене. Това е една от приетите от правителството промени в Закона за устройство на територията, с които се цели подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, както и прецизиране на процеса, свързан с предоставяне на административни услуги по реда на ЗУТ.

В регистъра ще се публикуват разрешения за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и заповеди за премахването им, разрешения за изработване на устройствени планове и техните изменения, актове за одобряването им, както и разрешения за строеж. Регистърът ще съдържа също удостоверения на консултантите, извършващи оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор, технически паспорти на строежите, актове за въвеждане в експлоатация на строежите и заповеди за премахване на незаконни строежи.

Регистърът ще бъде интегриран с порталите за отворени и за пространствени данни. Всички данни в него ще са достъпни по електронен път. Ще се дадат ограничени права за ползване на отделна информация, без възможност за промени от гражданите.

Условията и редът за публикуване на информация в единния регистър и за поддържането й в актуален вид ще бъдат определени с наредба на Министерския съвет. До неговото създаване издадените актове ще се публикуват по досегашния ред.

Приетият от правителството законопроект е изготвен в изпълнение на правителствената политика за облекчаване на административно обслужване. Целта на промените в ЗУТ е чрез обединяване на данните за устройственото планиране на територията, инвестиционното проектиране и строителството да се осигури бърз достъп до тях и по-добро административно обслужване. По тази причина е предвидено административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции и органите на съдебна власт да установяват служебно за нуждите на съответното производство всички обстоятелства, вписани в единния регистър въз основа на съответните идентификационни данни, посочени от заявител, молител или жалбоподател.

Предвижда се още с наредба да бъдат определени общи правила за организацията на административното обслужване по ЗУТ и да се утвърдят образци на документи за всички административни услуги, извършвани по реда и условията на този закон. Целта е намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, като се уеднакви броят и видът на изискващите се документи за една и съща услуга, видът и съдържанието на заявленията за предоставяне на административни услуги и осигуряването на различни възможности за подаване на заявления за извършване на услугите и получаване на готовите документи.

С приемането на законопроекта ще се оптимизират разрешаването на изработване на устройствени планове и техните изменения, одобряването на устройствени планове и техните изменения, одобряването на инвестиционни проекти, издаването на разрешения за строеж, на разрешения за ползване на строежи от първа, втора и трета категория и на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория, регистрирането на технически паспорти за строежи, издаването на удостоверения за търпимост, на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и за поставяне на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи.

Изчерпателно са регламентирани изискванията, при които може да бъде дадено съгласие или основанията за отказ, както и особените правила при издаване на предварително съгласие за геозащитни мерки и дейности или строителство на сгради и съоръжения в свлачищни райони.

Регламентира се също редът за служебно съгласуване на проектите на подробни устройствени планове със заинтересованите централни и териториални администрации, както и със специализираните контролни органи в случаите, когато за съгласуването не се изисква издаване на актове при условията, по реда и сроковете, определени в специален закон.

Предвидено е и писмено съгласие на съответния министър за промяна на предназначението на сграда или част от такава, която е обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти, съоръжения или на части от тях, да се предоставя служебно на главния архитект на община или на компетентен орган.

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. С предложените промени се прецизират изисквания, произтичащи от европейското законодателство в областта на обществените поръчки.

Уеднаквява се подходът при определяне качеството възложител на публичните и частните лечебни заведения чрез отпадане на изискването за вида на собствеността. Така лечебни заведения, които са изцяло частна собственост, но се финансират с повече от 50 на сто от държавния и/или общинския бюджет, или от бюджета на Националната здравноосигурителна каса попадат в кръга на възложителите.

Разширява се обхватът на измененията в договорите и рамковите споразумения, които се квалифицират като съществени. Целта е да се ограничат случаите на допустими отклонения от първоначално сключения договор.

Допълнените текстове уреждат издаването на индивидуалните административни актове на възложителите, като се прецизират реквизитите на решенията, създавани чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.
При възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява са предвидени нови възможности, аналогични на процедурите за възлагане на поръчки на по- висока стойност, като прилагане на т.нар. обърнат ред за възлагане и удължаване на срока за получаване на оферти в определени случаи.

Предвижда се уеднаквяване на подхода за определяне размера на санкциите, които Комисията за защита на конкуренцията налага при установяване на нарушения. Въвеждат се граници от 1 до 3 на сто и от 5 до 10 на сто в зависимост от сериозността на нарушението. 

Приети са изменения и допълнения в Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор
Министерският съвет прие изменения и допълнения в Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор. Чрез промените се осигурява съответствие на разпоредбите от Наредбата със Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

С измененията се предвижда избраните членове на одитни комитети при встъпването си в длъжност да декларират, че не са налице обстоятелствата, обуславящи несъвместимост, както и наличието на частен интерес по въпроси, които одитните комитети обсъждат и решават. По този начин ще се постигне по-висока степен на прозрачност в дейността им и ще се ограничи рискът от възникване на конфликт на интереси при изпълнение на техните правомощия и задължения по служба.

В Наредбата са допълнени редът и условията за провеждане на заседания и вземане на решения при предсрочно прекратяване на мандата на член на одитния комитет. Предвижда се ръководителят на организацията да определя секретар на комитета, който да осигурява административното и техническото обслужване на дейностите.

На одитните комитети са възложени и други важни функции, освен пряко свързаните с дейността на вътрешния одит - наблюдение на процесите на финансово отчитане в организацията, наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол, вкл. процеса по управление на риска и даване на становища за подобряването им, както и комуникация с външния одит.

Целта на направените промени в Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор е да се отстранят несъвършенствата и непълнотите в съществуващата нормативна уредба, да се прецизират разпоредбите с цел практическото им прилагане и да се подобрят действащите процедури. Ще бъде усъвършенстван и процесът по подбора на членовете на одитните комитети.

Предлагат се промени в Устройствения правилник на БАБХ
Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/. Измененията и допълненията предвиждат структурни промени в БАБХ, като ще се създадат дирекции „Лабораторен контрол“ и „Контрол на фуражите и страничните животински продукти“.

С промяната се цели по-ефективна организация на дейността на дирекциите в Централно управление на БАБХ, както и повишаване на контрола и координацията при лабораторния контрол. Също така ще се осъществява по-ефективен контрол от страна на Областните дирекции по безопасност на храните по отношение на здравеопазване на животните и контрола на храните.

МС одобри проектодоговора за застраховка „Обща гражданска отговорност“ на ДП РАО
Министерският съвет одобри на днешното си заседание проекта на нов договор за застраховка „Обща гражданска отговорност“ на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО). Застрахователният договор ще бъде сключен с Гражданското дружество „Български национален застрахователен ядрен пул“ за срок от една година.

Уредбата на застраховката „Обща гражданска отговорност“ се съдържа във Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда, както и в Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Съгласно чл. 129, ал. 2 от него, експлоатиращият ядрената инсталация е единствено отговорен за вредите от ядрена авария, освен ако във Виенската конвенция е определено друго.

На ДП РАО са предоставени за експлоатация съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци на специализираните поделения „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“ и „Извеждане от експлоатация – Козлодуй“. ДП РАО притежава и лицензни за извеждане от експлоатация на блоковете 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“. 

Одобрени са промени в Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето
Правителството прие промени в Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Чрез тях документът се синхронизира с измененията в Закона за закрила на детето, приети с Преходните и Заключителните разпоредби на Закона за социалните услуги, с които бяха отменени част от функциите на председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Отменените функции се отнасят до разработването на наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца, издаването на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години, както и за поддържането в националната информационна система на данни за специализирани институции за деца и за доставчици на социални услуги за деца. Сред отменените правомощия са и извършването на наблюдение и контрол на специализираните институции за отглеждане на деца, относно спазването на правата на детето и даването на задължителни предписания при установяване на нарушения; организирането на проверки за спазване на стандартите за социални услуги за деца и даването на задължителни предписания при установяване на нарушения.

Съгласно приетите промени в Закона за закрила на детето функциите, свързани с контрола и мониторинга на качеството на социалните услуги и лицензирането на доставчиците на социални услуги ще се осъществяват от Агенцията за качеството на социалните услуги.
С промените в Устройствения правилник на ДАЗД се прецизират и функционалните компетентности на главна дирекция „Контрол по правата на детето“ и дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“, съобразно отменените функции на председателя на агенцията.

Правителството одобри позицията на България по преюдициално запитвания пред Съда на Европейския съюз по искане на Великобритания
Правителството одобри днес позицията на България по дело пред Съда на Европейския съюз в Люксембург, образувано по преюдициално запитване на High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative court), Обединеното кралство.
Поставените въпроси са насочени към тълкуване на разпоредби, относно европейската заповед за арест (ЕЗА) и процедурите за предаване между държавите членки, във връзка с ЕЗА, издадена от прокурор от Районна прокуратура - Русе. С нея е поискано за предаване на българския гражданин В. А., от Великобритания в България, за да бъде проведено наказателно преследване за престъплението кражба с взлом.

Правителството одобри позиция на България по преюдициалното запитване пред Съда на Европейския съюз по искане Специализирания наказателен съд
Правителството одобри днес позицията на България по дело пред Съда на Европейския съюз в Люксембург, образувано по преюдициално запитване на Специализирания наказателен съд (СНС).

Преюдициалното запитване е насочено към тълкуване на разпоредби на Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки.

Производството пред СНС се отнася до Европейска заповед за арест, издадена от прокурор от Специализираната прокуратура, с искане за предаване на български гражданин - М.М. на Република България, във връзка с висящо производство срещу него и други 40 лица за участие в организирана престъпна група. Исканото лице е било установено, задържано, а впоследствие предадено на българските съдебни власти от Испания.

Правителството осигурява средства за подобряване на водоснабдяването на населени места в община Севлиево
За обезпечаване непрекъснатост на водоснабдяването на населените места в община Севлиево с постановление на Министерския съвет се осигуряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. в размер до 6 399 384 лева.

Предвид продължаващото засушаване дебитът на откритите речни водохващания на реките Зелениковец, Росица, Багарещица и Бяла е намалял чувствително, а воден ресурс се губи от аварии по довеждащите водопроводи до населения места.

Водните ресурси за задоволяване на нуждите за питейно-битово водоснабдяване в страната са неравномерно разпределени в териториален, сезонен и годишен аспект. Нарушаване на водоснабдяването се причинява и от множеството аварии по остарелите и амортизирани водоснабдителни системи.

България и Албания ще си сътрудничат в областта на опазването на околната среда и водите
Правителството одобри проект на Споразумение между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на туризма и околната среда на Република Албания за сътрудничество в областта на опазването на околната среда и водите.

Споразумението предвижда подпомагане на процеса на европейска интеграция на Република Албания, като кандидат за членство в ЕС, чрез задълбочаване на сътрудничеството между двете страни в конкретни сектори на околната среда, сред които управлението на водите и отпадъците, изменението на климата и опазването на чистотата на въздуха.

Документът регламентира създаването на Работна група и Тематични работни групи, които да бъдат платформа за обмен на опит и добри практики между двете страни в областта на опазването на околната среда и водите, както и за осигуряването на експертна подкрепа за предприсъединителния процес.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!