Анализът на изпълнението на План 2020 („План за развитие на въоръжените сили до 2020 година") показа, че през първия етап набелязаните цели в по-голямата си степен са постигнати. Това заявява министърът на отбраната Красимир Каракачанов в отговор на депутатски въпрос за Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2020 г., предаде репортер на БГНЕС.

Планираните мероприятия по организационното изграждане на въоръжените сили са изпълнени в съответствие със заложените параметри и е постигната относителна стабилност на въоръжените сили във функционално и структурно отношение. Въоръжените сили изпълняват конституционните си задължения, но с редица затруднения и риск за хората, свързани с финансов недостиг, нарастващия некомплект от личен състав и лошото състояние на остарялото въоръжение и бойна техника. Недостигът на финансови средства продължава да оказва акумулиращо негативно влияние върху изпълнението на Целите за способности. Критично е положението с онези от тях, които са с настъпил или наближаващ срок за готовност.

В резултат на финансовия недостиг част от декларираните формирования са сертифицирани с редица ограничения или с натрупано изоставане в плановете, което води до неизпълнение в срок на поетите съюзни ангажименти, добавя Каракачанов. Той е категоричен, че състоянието на основното въоръжение и техника е критично. Основните бойни платформи в Сухопътни войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили се експлоатират с отклонение в параметрите на тактико- техническите изисквания и на предела на техническите им възможности.

Налице е забавяне на процеса на утилизацията на излишните боеприпаси, което води до рискове по тяхното съхранение, невъзможност за своевременно освобождаване на складови площи и отделяне на допълнителни разходи на военните формирования по съхранението. Забавеното реализиране на инвестиционните проекти акумулира негативен ефект по отношение поддържането на съществуващите и изграждането на планираните нови отбранителни способности, както и по отношение извършването на част от планираните структурни промени във въоръжените сили, подчертава Каракачанов. В резултат на извършения преглед на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г.

(План 2020), отчитайки тенденциите в развитието на средата на сигурност, необходимостта от развитие на нови способности в съответствие с пакет Цели за способности 2017, както и извършения анализ и направените изводи от изпълнението на План 2020 през първия му етап, се налага промяна в реорганизирането на част от военните формирования, както и извършване промяна на някои от планираните мероприятия, сроковете за тяхното изпълнение и промяна в числеността на структури от въоръжените сили, отбелязва още министърът.

Той подчертава, че през втория етап, основните дейности в организационното изграждане на въоръжените сили ще бъдат насочени към оптимизиране на организационната структура на формированията от тактическото ниво с цел нарастване на способностите им за изпълнение на задачи в съответствие с поетите ангажименти, новите предизвикателства в стратегическата среда на сигурност и промените в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България по отношение участието в охраната на държавната граница и противодействие на тероризма. Предстоят незначителни промени и на оперативно ниво.

Националният план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на Република България до 2024 г., предвижда осигуряване на заложените в План 2020 приоритетни инвестиционни проекти „Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада", „Придобиване на нов тип боен самолет" и „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб". С осигуряване на тези средства нивото на капиталови разходи ще достигне на ниво около 30 % от планираните финансови средства за отбрана, допълва Каракачанов.

Той отбелязва и че разходите за отбрана, определени в Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на Република България до 2024 г., създават възможности за назначаване на военнослужещи на вакантните длъжности (1300 през 2018 г. и по 800 през 2019 и 2020 г.) през втория етап на действие на План 2020. Реализирането на Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на Република България до 2024 г., както и направените предложения за изменение и допълнение на План 2020, в голяма степен ще осигурят изпълнението на ангажиментите на въоръжените сили, произтичащи от съществуващите способности и ще създадат условия за ефективно и ефикасно планиране изграждането на способности в дългосрочен аспект, отчитайки динамиката на средата на сигурност, националните приоритети, ангажиментите към НАТО и ЕС и ресурсното осигуряване, заявява още министърът.