Министерството на транспорта обжалва пред Софийския градски съд решението на Общото събрание на „Българска телекомуникационна компания" АД (БТК), с което се одобрява учредяването на едно или повече еднолични търговски дружества, в които БТК да прехвърли имотите си.

На извънредно общо събрание на 23 септември беше гласувано прехвърлянето от БТК на недвижима собственост на обща пазарна стойност в размер до 281 566 451 евро чрез непарични вноски в капитала на новоучредените еднолични търговски дружества. В мотивите за обжалване от транспортното министерство посочва, че в стратегията за приватизация на БТК е предвидено държавата да си запази възможността за право на вето при вземане на редица важни стратегически въпроси. Сред тях е разпореждането със значителни активи, както и решения, свързани с осъществяването на сделки между свързани лица. 
В съобщението се отбелязва, че преференциалната акция дава на своя притежател определени права, сред които правото на вето, упражнявано чрез одобряването на някои решения на Общото събрание, включително решенията за преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, както и чрез промяна на правната форма. Решенията за разпореждане с активи от стратегическо значение за дейността на дружеството се приемат само с одобрението на притежателя на преференциалната  /златна/ акция.
Управителният съвет на „БТК" АД е изготвил Доклад за условията и целесъобразността на сделката, но в него липсват каквито и да е данни за бъдещите дружества (дори за техния брой, вид и предмет на дейност) и условията, при които се учредяват, възможностите за контрол на БТК (като едноличен собственик на капитала на дружествата) върху управлението и разпореждането с това имущество, което е на значителна стойност (281 566 451 евро), изтъкват от Министерството на транспорта. В таблицата, в която са изброени имотите като начин на ползване, е посочено „техническо/оперативно", което означава, че имотите са свързани с предоставяната от БТК далекосъобщителна услуга, откъдето възникват и аргументите на акционера - българската държава, че в тези имоти биха могли да се намират съоръжения и техническо оборудване, пряко свързано с предоставянето на тази услуга. Така от общо 100 имота за 70 от тях като начин на ползване са посочени дейности, свързани с далекосъобщителната услуга, противно на доклада на Управителния съвет, допълват от транспортното ведомство. От министерството очакват образуването на съдебното производство и произнасянето на Софийския градски съд по обжалваното решение. /БЛИЦ