На две стъпки – от 1 април и от 1 юли, ще бъдат увеличени пенсиите през 2009 г. Това предвижда одобреният от правителството проект на закон за бюджет на държавното обществено осигуряване.
От 1 април се предвижда преизчисление на пенсиите чрез увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула от 1 на 1.1 на сто. Максималният размер на пенсията от 1 април 2009 г. се повишава от 490 лв. на 700 лв. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 април 2009 г. ще нарасне от 113.49 лв. на 124.84 лв. От 1 юли 2009 г. предвиденото увеличение на пенсиите е 9.7 на сто. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли ще нарасне от 124.84 лв. на 136.95 лв. Предложенията в частта на пенсиите са свързани с политиката по пенсиите за непрекъснато номинално и реално увеличаване доходите на пенсионерите.

В документа се продължава реформата в пенсионното осигуряване чрез заложеното участие на държавата в приходите на фонд "Пенсии" с трансфер (а не с вноски) равен на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица. С тази мярка ще бъдат защитени в по-голяма степен интересите на осигурените лица и работодателите чрез намаляване частта на тяхното участие във вноската за фонд „Пенсии” и се гарантира в дългосрочен план финансовата устойчивост на пенсионната система и повишаване на доходите на осигурените лица и на пенсионерите.

Осигурителните вноски за фонд „Пенсии” са 18% за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. и 13% - за родените след 31.12.1959 г. Запазва се размерът на осигурителната вноска за допълнителното задължително пенсионно осигуряване – 5 на сто и се прилага същото съотношение, както е при фонд "Пенсии" на ДОО. Запазват се и размерите на осигурителните вноски за фонд "Общо заболяване и майчинство" и фонд "Безработица", съответно 3,5 на сто и 1,0 на сто, при съотношение между работодател/осигурено лице 60:40.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 240 лв. на 260 лв., максималният остава 2000 лв.

Минималният и максималният размер на обезщетението за безработица стават съответно 110 лв. и 220 лв.

Запазва се продължителността на отпуска за бременност и раждане от 315 дни (до навършване на 9-месечна възраст на детето). Размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от 10-месечна до 2-годишна възраст се увеличава на 240 лв. месечно.

Разходите за социални обезщетения и помощи за 2009 г. се предвижда да бъдат в размер на 797 790,2 хил. лв., или 10,83 на сто от общите разходи. Към тази група се включват разходите за парични обезщетения при временна неработоспособност поради общо заболяване, гледане болен член от семейството и карантина, нетрудови и трудови злополуки, бременност и раждане, отглеждане на малко дете, безработица, профилактика и рехабилитация и др. Средногодишният брой осигурени лица е 2 883 106, а средногодишният брой пенсионери - 2 197 347.

Консолидираният проектобюджет на държавното обществено осигуряване за 2009 г. се очаква да приключи с недостиг в размер на 721 242,4 хил. лв. За да се балансира проектът на нула, този дефицит следва да се финансира от ЦРБ под формата на допълнителна субсидия за покриване на недостига от средства. /БЛИЦ