Парламентът прие окончателни промени в Закона за хората с увреждания, като според текстовете те ще имат право на индивидуална оценка на потребностите, която е комплексна. Оценката ще изследва функционалните затруднения на човека с увреждане, свързани със здравословното му състояние и наличието на бариери при изпълнение на ежедневните и други дейности. 

Парламентът реши индивидуалната оценка да се изготвя по настоящ адрес от специализиран отдел в дирекциите „Социално подпомагане“. Оценката ще се изготвя по искане на човека с увреждане или упълномощено от него лице - родителя (осиновителя), настойника или попечителя, член на семейството, при когото е настанено дете с увреждан или ръководител на специализирана институция, в която е настанено детето, както и директора на Дирекция „Социално подпомагане“.

Хората с увреждания ще подават заявление-декларация, формуляр за самооценка за затрудненията им в домашни условия и извън тях, медицински документи или експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК.

Документите ще могат да се подават лично в дирекциите „Социално подпомагане“ или по електронен път.