Служебното правителство ще проведе заседание в сряда, 8 септември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА СТОЯН КАРАИВАНОВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ОГЪРЛИЕ.
Внася: министърът на образованието и науката 

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ВНОСА НА ОТПАДЪЦИ С КОД 19 12 12.
Внася: министърът на околната среда и водите

3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИ­РАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪН­ШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г.
Внася: министърът на външните работи

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 360 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВ­ЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ДЪРЖАВ­НОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „ДЪРЖАВНА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ”.
Внася: министърът на икономиката 

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ.
Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 
министърът на регионалното развитие и благоустройството

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРО­ЕЖ В ПОЛЗА НА ОБЩИНА БУРГАС.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗ­МЕНЕНИЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МЕЖДУНА­РОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ, УТВЪРДЕНА С РЕШЕНИЕ № 544 НА МИ­НИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 4 ЮНИ 1996 Г., В СИЛА ОТ 13 ЮЛИ 1996 Г.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБ­ЩО АВИАЦИОННО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГО­ВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБ­ЩО АВИАЦИОННО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГО­ВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И УКРАЙНА, ОТ ДРУГА СТРА­НА.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪР­ЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ДЪРЖАВАТА КАТАР, ОТ ДРУГА СТРАНА.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЕВРО-СРЕДИЗЕМНО­МОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И РЕПУБЛИКА ТУНИС, ОТ ДРУГА СТРАНА.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ПРОФЕСИО­НАЛНА КАРТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪ­ВЕТ ОТ 2017 Г.
Внася: министърът на образованието и науката