Петя Първанова, бивш министър на вътрешните работи в служебното правителство с премиер Марин Райков е определена за председател на Държавната агенция по бежанците. Това съобщиха от пресцентъра на кабинета.
Приети са и предложения за правителството до Президента на Република България за назначаване и освобождаване от длъжност и за удостояване с висши офицерски звания на военнослужещи. <br /> <br /> <u><strong>Ето и всички решения на правителството от днес:</strong></u><br /> <br /> <br /> <br /> <em><strong>Разгледано е изпълнението на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС<br /> </strong></em><br /> Правителството прие доклад за изпълнението към края на м. февруари на Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.<br /> Планът включва 242 мерки, като от 75 със срок на изпълнение до 29 февруари са реализирани 26. Неизпълнението представлява 65,3%, което е характерно за първите месеци на годината поради прехвърлянето на неизпълнени мерки от предходния период. За сравнение, към 31 януари този процент беше 85,2.<br /> От неизпълнените мерки 10 са свързани със започнали процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Други 21 са законопроекти, намиращи се на различен етап на разработване и приемане, като от тях осем са внесени в Народното събрание. За останалите 13 законопроекта отговорните ведомства следва положат допълнителни усилия за ускоряване процеса по тяхното разработване, съгласуване и внасяне в парламента.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Вицепремиерите Кунева и Дончев<br /> ще представляват министерствата<br /> в Съвета на настоятелите на БАН<br /> </strong></em><br /> Правителството определи заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева и вицепремиера по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев за представители на министерствата в Съвета на настоятелите на Българската академия на науките (БАН).<br /> Съставът на Съвета е разнороден и включва представители на българската и чуждестранната научна общност, на юридическите лица с нестопанска цел в областта на науката или изкуствата, на националните представителни организации на работодателите и др. Законът за БАН предвижда в състава на Съвета да бъдат включени и двама представители на министерства, определени с решение на Министерския съвет. Съветът на настоятелите на БАН е с 4-годишен мандат, изтекъл през 2015 г., което налага съставът да бъде подновен с оглед обезпечаване на неговото функциониране.<br /> <br /> Изборът на представителите на министерствата е съобразен с това, че в международен план периодът 2014-2020 г. се характеризира с тенденция за преодоляване на границите с цел създаване икономика на знанията, научните изследвания и иновациите. В тази връзка трябва да бъдат отчетени и спецификите в дейността на БАН като национална автономна организация за научни изследвания, която участва в развитието на науката в съответствие с общочовешките ценности и националните интереси, и която със своята дейност съдейства за умножаване на духовните и материалните богатства на българския народ, както и важните функции на Съвета на настоятелите на БАН за нейното развитие и ефективно финансово управление.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Предприятия от отбранителната индустрия<br /> се включват в списъка на стратегическите обекти</strong></em><br /> <br /> Правителството одобри промени в ПМС 181/2009, с което е приет списък на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност. Това са административни, промишлени, транспортни и комуникационни обекти, от чието нормално функциониране зависи дейността на органите на държавното управление и работата на основните отрасли на икономиката на страната.<br /> С днешното решение към тях се добавя нов сектор &ndash; &bdquo;Икономика&ldquo;. В него се включват две стратегически дейности &ndash; производство и съхранение на продукти, свързани с отбраната, и износ на продукти, свързани с отбраната. Новите стратегически обекти са &bdquo;ВМЗ&ldquo; ЕАД &ndash; Сопот, &bdquo;Арсенал&ldquo; АД &ndash; Казанлък, &bdquo;Дунарит&ldquo; АД &ndash; Русе, &bdquo;Емко&ldquo; ЕООД &ndash; София, &bdquo;Оптикс&ldquo; АД &ndash; София, &bdquo;Оптикоелектрон Груп&ldquo; АД &ndash; Панагюрище, &bdquo;Авионамс&ldquo; АД &ndash; Пловдив, &bdquo;Аркус&ldquo; АД &ndash; Лясковец, &bdquo;Самел-90&ldquo; АД &ndash; Самоков, &bdquo;Експал България&ldquo; АД &ndash; Габрово, и &bdquo;Черно море&ldquo; АД &ndash; Варна.<br /> Съгласно постановлението, ръководителите на стратегически обекти, съответно възлагащите стратегически дейности, отговарят за изпълнението на мерките за защитата им.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Синдикалните организации имат нов представител в УС на &bdquo;Сребърния фонд&ldquo;</strong></em><br /> <br /> Сергей Ревалски е определен за представител на работниците и служителите в Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. &bdquo;Сребърен фонд&ldquo;). Той заменя Ваня Борисова, досегашен представител на синдикатите, след като беше номиниран от ръководните органи на КНСБ и КТ &bdquo;Подкрепа&ldquo;. За избора на новия член правителството прие изменение на РМС 416/2010.<br /> Ръководството на Сребърния фонд се осъществява от Управителен съвет, който се състои от председател и осем членове, като министърът на финансите и министърът на труда и социалната политика са съответно председател и заместник-председател по право.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Правителството утвърди разходите<br /> за командировки за четвъртото тримесечие<br /> на 2015 г.</strong></em><br /> <br /> Правителството утвърди разходите за командировки в страната за четвъртото тримесечие на 2015 г. на министрите, заместник-министрите, областните управители и на органите към Министерския съвет.<br /> За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 5067,50 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници &ndash; 1169,93 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии &ndash; 350 лв., за командировки на областни управители &ndash; 6028,65 лв., и за командировки на ръководители на държавни институции &ndash; 60 лв.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Таксите по закона за регистрация и контрол<br /> на земеделската техника, ще се събират<br /> от областните дирекции &bdquo;Земеделие&rdquo; и от МЗХ</strong></em><br /> <br /> Правителството прие постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, събирани от Контролно-техническа инспекция към Министерството на земеделието и храните по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Измененията са свързани с преминаването на функциите на закритата Контролно-техническа инспекция към министъра на земеделието и храните чрез областните дирекции &bdquo;Земеделие&rdquo;.<br /> <br /> Предвижда се таксите за извършване на годишни и сезонни технически прегледи на техниката и за издаване и подмяна на свидетелство за правоспособност да се събират от съответната областна дирекция &bdquo;Земеделие&rdquo;. Таксите за издаване на сертификат за одобрение или изменение на типа и за извършване на изпитване на употребявана техника ще се събират от МЗХ.<br /> Въвежда се и такса за извършване на периодична проверка на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита, която ще се събира от МЗХ.<br /> <br /> <br /> <em><strong>До 1 декември 2016 г. ще бъдат издавани<br /> нови удостоверителни книжки<br /> на военноинвалидите и военнопострадалите</strong></em><br /> <br /> С промени в Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал правителството одобри нови образци на книжките, издавани от министъра на отбраната на военноинвалидите или военнопострадалите.<br /> По страниците на книжките се отбелязва ползването на полагащите се по закон рехабилитация, профилактика и транспорт. Отпечатаните в тях графи дават възможност за ползване на права до края на 2015 г. За да продължи правомерното им прилагане, до 1 декември 2016 г. ще се извърши подмяна на книжките, като стара книжка ще важи до издаването на нова.<br /> С друго постановление кабинетът одобри допълнителен трансфер в размер на 268 140 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са предвидени в централния бюджет за 2016 г. С тях ще бъдат разплатени извършени разходи през четвъртото тримесечие на миналата година по предоставени услуги на правоимащите лица по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.<br /> <br /> Двата закона регламентират правото на тази категория лица на престой и ползване на дейности и услуги в базите на &bdquo;Профилактика, рехабилитация и отдих&rdquo; ЕАД, като изрично предвиждат, че необходимите за целта средства са за сметка на централния бюджет.<br /> <br /> <em><strong><br /> Правителството отпусна 11,5 млн. лв. за транспорт на педагогически персонал</strong></em><br /> <br /> Правителството отпусна 11 522 146 лв. допълнителни трансфери по бюджетите на общините. Средствата са за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата им в друго населено място и обратно. Изчислени са при индикативна бройка от 15 434 лица.<br /> Ресурсът се осигурява от бюджета на Министерството на образованието и науката. С предоставените средства ще бъдат възстановени разходи на педагогически персонал в общинските детски градини, училища и обслужващи звена до 100% за 2016 г.<br /> <br /> <em><strong><br /> Отчуждават се части от частни имоти за изграждане на жп надлез край Ковачево<br /> </strong></em><br /> Правителството прие решение за отчуждаване на части от частни имоти, необходими за изграждането на пътен надлез при спирка Ковачево по трасето на железопътния участък Септември &ndash; Пловдив, за реконструкция и кабелиране на съществуваща електропроводна линия и за реконструкцията на съществуващи водопроводи. Терените са с обща площ 12,8 дка и са разположени в землищата на селата Ковачево и Лозен, община Септември.<br /> <br /> Отчуждаването на имотите се финансира от НКЖИ, а решението на кабинета може да бъде обжалвано по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.<br /> Министерският съвет промени от публична в частна държавна собственост статута на имот в с. Георги Дамяново. Теренът от 3,5 дка с пет сгради в него е с отпаднала необходимост за Областната дирекция по безопасност на храните в Монтана. Промяната дава възможност за по-ефективно използване на имота в бъдеще, извършване на разпоредителни действия с него и реализиране на допълнителни приходи.<br /> <br /> На министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията беше възложено да сключи договор за покупка на помещения в административната сграда на МТИТС на ул. &bdquo;Гурко&ldquo; №5 в София. Сградата се ползва за административните нужди на министерството, както и от ИА &bdquo;Автомобилна администрация&ldquo;. МТИТС ще закупи помещенията от &bdquo;Параходство Български морски флот&ldquo; АД, като стойността на обектите е определена от независим оценител.<br /> <br /> Правителството даде съгласието си &bdquo;Напоителни системи&rdquo; ЕАД да продаде имот в землището на с. Долнослав, община Асеновград. &bdquo;Напоителни системи&rdquo; е търговско дружество със сто процента държавно участие, в което принципал е министърът на земеделието и храните. Теренът с площ 1778 кв. м и едноетажна сграда от 30 кв. м в него ще бъде продаден на търг при начална цена не по-ниска от пазарната стойност, определена от сертифициран независим оценител.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Одобрено е Евро-средиземноморското споразумение за въздухоплаване между ЕС и Йордания</strong></em><br /> <br /> Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитското кралство Йордания, от друга страна.<br /> <br /> Документът е подписан през декември 2010 г. в Брюксел. Той урежда достъпа на европейски авиокомпании до авиопазара на Йордания, както и полетите на превозвачи от Хашемитското кралство до държави от евросъюза. Споразумението позволява правилата и разпоредбите на ЕС за въздушен транспорт да се прилагат и в Йордания.<br /> Премахването на ограниченията за пазарен достъп между ЕС и Йордания ще привлече нови участници на пазара. Ще бъдат създадени възможности за обслужване на по-малко използвани летища и ще бъде улеснен процесът на консолидация между въздушните превозвачи в ЕС. Очаква се общото авиационно пространство между ЕС и Йордания да привлече допълнително 54 000 пътници. Още през първата година след отварянето на пазара, в резултат на конкурентен натиск върху цените на самолетните билети, се очаква ползите за потребителите да достигнат до 30 милиона евро.<br /> <br /> <br /> <em><strong>За ратификация е предложено Споразумението<br /> с Международната организация на франкофонията за откриване в София на нейна структура</strong></em><br /> <br /> Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението с Международната организация на франкофонията (МОФ) за откриване в София на нейна структура.<br /> Документът беше подписан през октомври м. г. в Ереван в рамките на срещата на Постоянния съвет на Франкофонията. Той урежда предоставянето от българска страна на привилегии и имунитети на служителите на МОФ, както и на безвъзмездно право на ползване и имунитет на помещения и активи, необходими за функционирането в България на структурата на организацията.<br /> <br /> С ратифицирането на Споразумението ще бъдат създадени допълнителни условия за разгръщането и разширяването на дейността на МОФ, което е от интерес за страната ни и ще спомогне за повишаване на нейния авторитет в рамките на Организацията и на региона на Централна и Източна Европа. <br /> <br /> <br /> <em><strong>Времето, през което български граждани<br /> са били осигурявани в Бразилия и Тунис,<br /> ще се зачита за осигурителен стаж<br /> </strong></em><br /> Времето, през което български граждани са били осигурявани в Бразилия и Тунис, ще се зачита за осигурителен стаж. Това предвиждат спогодбите за социална сигурност на България с двете страни, подписани в края на миналата и в началото на тази година, които правителството предлага за ратификация от Народното събрание. <br /> <br /> Спогодбите се основават на принципите за еднакво третиране на лицата в съответните държави при сумирането на периодите за осигуряване. Документите обхващат всички лица, които са или са били подчинени на законодателството на едната или на двете договарящи страни, както и лицата, чиито права произтичат от правата на тези лица. От тях ще се възползват и лицата, работили и осигурявани в Бразилия и Тунис преди влизането в сила на спогодбите. <br /> <br /> <br /> <em><strong>България и САЩ ще обменят информация<br /> за изгубени и откраднати паспорти<br /> </strong></em><br /> Министерският съвет одобри проекта на междуправителствено споразумение на България и САЩ за взаимно предоставяне на информация чрез ИНТЕРПОЛ за изгубени и откраднати паспорти. Вицепремиерът и министър на вътрешните работи е упълномощен да проведе преговорите по споразумението, което ще бъде сключено чрез размяна на дипломатически ноти.<br /> България и към момента подава ежедневно информация към ИНТЕРПОЛ за обявените за издирване лични документи, а базата данни на международната организация на криминалната полиция може да се ползва от всички страни-членки. Необходимостта от сключване на двустранното споразумение е свързана с един от критериите за участие в Програмата на САЩ за безвизово пътуване.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Правителството одобри позицията на България<br /> за заседанието на Европейския съвет</strong></em><br /> <br /> Правителството одобри позицията на България за заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 март. На срещата си в Брюксел държавните и правителствените ръководители от ЕС ще обсъдят и приемат заключения по две основни теми &ndash; миграция и Европейски семестър. Българската страна ще бъде представлявана от министър-председателя Бойко Борисов.<br /> В частта, касаеща миграцията, България споделя виждането за по-решително въздействие върху Турция за максимално изпълнение на Плана за действие ЕС-Турция и реално ограничаване на притока на мигранти към границата на ЕС. Изпълнението на поетите от Турция ангажименти по отношение на връщането и реадмисията е основно условие за осъществяване на напредък по визовата либерализация. България ще изрази позиция, че ефективният контрол по външните граници на ЕС, които не се свеждат само до Шенген, е от първостепенно значение за овладяване на миграцията в краткосрочен и средносрочен план. Фокусът трябва да бъде върху подкрепата на всички държави-членки, които поради географското си разположение се налага да поемат по-големи отговорности. <br /> <br /> Във връзка с предложението за доброволна хуманитарна схема за Турция (презаселване), България ще подчертае, че инициативата може да бъде приложена само след като е налице преустановяване на притока на нелегални имигранти от Турция към ЕС. На този етап не считаме за целесъобразно да участваме в подобна схема за презаселване, доколкото като външна граница на ЕС в страната ни е налице постоянен приток на имигранти и лица, търсещи убежище, от Турция.<br /> В рамките на Европейския семестър Европейският съвет ще направи преглед на изпълнението на специфичните препоръки по страни и ще обсъди приоритетите за Европейския семестър за 2016 г. Държавните и правителствени ръководители ще бъдат информирани за развитието на икономическата ситуация в ЕС.<br /> <br /> Правителството одобри също резултатите от участието на българската делегация в 3453-ото заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, проведено на 7 март. На него България изрази подкрепа по предложението за нова програма за умения в Европа, която ще е насочена към развитие на квалификациите и преодоляване на недостига на умения, с фокус върху пригодността за заетост, мобилност и растеж. За България е важна връзката между образование и заетост, което е свързано и с признаване на дипломите и професионалните квалификации, придобитите умения и с подобряването на връзката между образование и реален живот.<br /> Държавите-членки единодушно подчертаха значението на реформите на пазара на труда, които се провеждат с широката подкрепа на заинтересованите страни, в частност на социалните партньори.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Над 100 000 лв. ще бъдат инвестирани в проучване на подземни богатства в три общини</strong></em><br /> <br /> Правителството одобри издаването на две разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства.<br /> &bdquo;Моллов &ndash; 07&ldquo; ООД, ще проучва скалнооблицовъчни материали в площта &bdquo;Дари&rdquo;, разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград. Разрешението се предоставя за срок от една година. През този период дружеството ще вложи минимум 31 480 лева в проучвателните дейности. Предвидени са и мероприятия по опазване на околната среда на стойност 3100 лева.<br /> Също за срок от една година &bdquo;Пътинженеринг-М&ldquo; АД ще проучва строителни материали в площта &bdquo;Косталево-2&ldquo;, разположена в землището на с. Косталево, община Враца, и с. Върбешница, община Мездра, област Враца. Очакваният размер на инвестициите е минимум 72 765 лева, а на средствата за опазване на околната среда &ndash; 7277 лева.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Осигурени са 20 млн. лв. за изпълнение<br /> на националния имунизационен календар</strong></em><br /> <br /> Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 20 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г. Целевото предназначение на средствата е заплащането на ваксини за изпълнение на националния имунизационен календар за годината.<br /> Имунопрофилактиката е най-ефективният начин за предпазване от заразни болести и едно от най-ефективните във финансово отношение съвременни медицински достижения, а развитието й е приоритетна средносрочна задача на МЗ съгласно Националната здравна стратегия. Ваксините за задължителни и целеви имунизации и реимунизации и биопродуктите за постекспозиционна профилактика се закупуват ежегодно за нуждите на страната.<br /> Приетото постановление съответства и изпълнява политиката на правителството за подобряване функционирането и финансирането на здравната система в България.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Петя Първанова е определена за председател<br /> на Държавната агенция за бежанците<br /> </strong></em><br /> Правителството определи Петя Първанова за председател на Държавната агенция за бежанците.<br /> Г-жа Първанова е министър на вътрешните работи в служебното правителство с премиер Марин Райков. Магистър е по немска филология от СУ &bdquo;Св. Климент Охридски&rdquo; и по право от Нов български университет. Дългогодишен служител в системата на МВР, повече от 10 години тя е директор на дирекцията за международно сътрудничество. В момента е ръководител на Общоакадемичната администрация на БАН. В периодите ноември 2014 г. &ndash; март 2015 г. и март 2015 г. &ndash; март 2016 г. е и съветник съответно на заместник-министър председателите Меглена Кунева и Румяна Бъчварова в областите вътрешни работи, миграция, убежище.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Началникът на отбраната генерал-лейтенант Константин Попов е предложен за удостояване<br /> със звание генерал</strong></em><br /> <br /> Правителството предлага на Президента на Република България да издаде укази за назначаване и освобождаване от длъжност и за удостояване с висши офицерски звания на военнослужещи.<br /> Началникът на отбраната генерал-лейтенант Константин Попов е предложен за удостояване с висшето офицерско звание генерал, считано от 1 май 2016 г.<br /> <br /> Контраадмирал Емил Ефтимов ще бъде освободен като директор на дирекция &bdquo;Сътрудничество и регионална сигурност&rdquo; в Международния военен секретариат на НАТО в Брюксел и, считано от 16 юли 2016 г., ще бъде назначен за заместник-началник на отбраната и удостоен със званието вицеадмирал.<br /> <br /> Полк. Валери Цолов &ndash; заместник-началник на щаба на Съвместното командване на силите, е предложен за началник на щаба на Сухопътните войски и за бригаден генерал. Полк. Иван Ортоманов, държавен експерт в дирекция &bdquo;Операции и подготовка&rdquo; в МО, ще оглави дирекцията. Начело на служба &bdquo;Военна информация&rdquo; застава заместник-директорът й полк. Светослав Даскалов, който ще бъде удостоен със звание бригаден генерал.<br /> <br /> Заместник-командирът на 68 бригада &bdquo;Специални сили&rdquo; полк. Костадин Кузмов ще бъде произведен в бригаден генерал и ще поеме ръководството на 2-ра механизирана бригада. Досегашния командир на механизираната бригада Димитър Илиев пък ще бъде назначен за заместник-командир на Корпуса за бързо развръщане на НАТО в Солун и ще бъде удостоен със званието генерал-майор. Той ще поеме поста от генерал-майор Пламен Лилов, който е подал рапорт за освобождаване от длъжност и от военна служба.<br /> <br /> В звание ще бъдат повишени контраадмирал Георги Фиданов &ndash; военен представител на Началника на отбраната във военните комитети на НАТО и на ЕС, комодор Кирил Михайлов &ndash; национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите в Монс, и капитан І ранг Боян Медникаров &ndash; началник на ВВМУ &bdquo;Н. Вапцаров&rdquo;. Те стават съответно вицеадмирал, контраадмирал и комодор.<br /> <br /> Правителството ще предложи също така на Президента на Република България да измени Указ 85/2012, с който са утвърдени длъжностите във въоръжените сили, НРС и НСО, изискващи висши офицерски звания.<br /> <br /> Предвид промените в законодателството, от обхвата на указа ще отпаднат директорът и заместник-директорът на НРС. Отпада и изискването главният инспектор на МО да е със звание генерал-майор/контраадмирал. В указа ще бъдат добавени длъжностите на директор на служба &bdquo;Военна информация&rdquo;, която ще може да бъде заемана от генерал-майор/контраадмирал, и на началник на ВВМУ &bdquo;Н. Вапцаров&rdquo;, за която ще се изисква звание комодор.<br /> <br /> <br /> <em><strong>България подкрепя издигнатите кандидатури<br /> за съдии в Общия съд на ЕС и в Съда на публичната служба на ЕС</strong></em><br /> <br /> Правителството одобри българската позиция за заседание на КОРЕПЕР ІІ, формат Конференция на представителите на държавите-членки, което ще се проведе на 23 март в Брюксел.<br /> Съгласно Договора за функционирането на ЕС, на всеки три години се извършва частична подмяна на членовете на Общия съд на ЕС. От 1 септември т. г. следва да бъдат назначени 14 съдии. Към момента назначените са двама.<br /> С решението си правителството ще подкрепи направените от Дания, Гърция, Люксембург, Полша, Австрия, Белгия, Кипър и Холандия предложения за назначаване на Стен Фримот Нилсен, Димитриос Грациас, Марк Ягер, Кристина Ковалик-Банцжик, Виктор Кройшиц, Пол Нихаул, Савас С. Папасавас и Марк ван дер Вауде за съдии в Общия съд на ЕС с мандат до 31 август 2022 г.<br /> <br /> В рамките на заседанието ще бъде разгледан и въпросът за назначаването на седем от 12-те допълнителни съдии в Общия съд на Европейския съюз. България ще подкрепи направените от Унгария, Гърция, Кипър, Полша и Люксембург предложения за назначаване съответно на Золтан Чехи, Константинос Илиопулос, Анна Маркули, Нина Полторак и Деан Шпилман за периода от влизането в сила на Решението до 31 август 2016 г. Страната ни подкрепя и направените от Испания и Литва предложения за назначаване съответно на Леополдо Калво-Сотело Ибанес-Мартин и на Виргилиус Валанциус за съдии в Общия съд на Европейския съюз за периода до 31 август 2019 г.<br /> <br /> Правителството подкрепя назначаването на трима съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз, сред които за първи път от началото на членството на страната ни е предложен български кандидат. Подкрепените назначения на съдии са на Шон ван Репенбуш, Жоао Сант'Анна и Александър Корнезов.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Одобрен е проект на закон за колективното управление на авторското право<br /> и сродните му права<br /> </strong></em><br /> Правителството одобри проект на закон за колективното управление на авторското право и сродните му права и предлага на Народното събрание да го приеме. С документа в националното ни законодателство се въвеждат изискванията на приетата през 2014 г. едноименна европейска директива.<br /> С промените се създават условия за гарантиране на прозрачно и в интерес на авторите колективно управление на техните права. <br /> <br /> Вече ще има и независими дружества за управление на права, които ще сключват договори с авторите и ще отстъпват правата върху съответния репертоар. Режимът на регистрация на независимите дружества е либерализиран в сравнение с този на организациите за колективно управление на авторските права.<br /> При използване на музика чрез публично изпълнение ползвателите вече ще могат да придобият необходимите права чрез договор с организация за колективни права или с независимо управляващо права дружество.<br /> <br /> За разработката на проекта, след широка обществена дискусия, бе сформирана работна група към Съвета за защита на интелектуалната собственост. В състава й бяха включени представители на правоносителите, на ползвателите, на съществуващите организации за колективно управление на права и други заинтересовани лица.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Правилникът за организацията и дейността<br /> на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане се актуализира съгласно промените<br /> в Закона за защита при бедствия</strong></em><br /> <br /> Правителството прие промени в Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. С тях се регламентират условията и редът за предоставяне на възстановителна помощ на лицата, които имат нужда от подпомагане при бедствия и се прецизират правомощията на всички участници в този процес.<br /> Измененията и допълненията са в следствие на приетия ЗИД на Закона за защита при бедствия. Съгласно промяната на чл. 55, ал. 3 от Закона, възстановителната помощ се предоставя на физически лица при необходимост от основен ремонт на жилищата им, засегнати от бедствие, ако лицата отговарят на критерии, наличието на които се установява въз основа на анкета, извършена от органите на Агенцията за социално подпомагане. <br /> <br /> <br /> <em><strong>Забранява се на болниците да искат доплащания или дарения от пациентите</strong></em><br /> <br /> Правителството одобри промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, с които се регламентират условията и редът, при които здравноосигурените лица могат да ползват здравни услуги, заплащани от НЗОК.<br /> В наредбата са прецизирани текстовете, регламентиращи пътя на пациента на съответните нива на системата за здравеопазване &ndash; първична и специализирана извънболнична и болнична помощ. Лекарите в извънболничната помощ вече имат задължение не само да информират пациентите си за необходимостта от болнично лечение, но и да документират решението си, дори и когато пациентът отказва хоспитализация. Те ще предоставят и по-изчерпателна информация за адрес, телефон и други форми на контакт в работното им време, а извън графика им, нощно време и в почивни и празнични дни &ndash; на дежурен кабинет. Всички лекари имат задължението да уведомяват пациентите за вида, действието, приложението, страничните реакции, реда и начина на приемане на лекарствата.<br /> <br /> С наредбата се ограничава до два месеца максималният срок, в рамките на който пациент може да бъде планиран за прием в болница. Нормативният акт определя и реда за вписване на пациент за планов прием, като за това ще се изисква писменото му съгласие, изразено след като е получил информация за срока, в който ще бъде осъществена хоспитализацията, възможните рискове и алтернативи, включително и възможността да се обърне за прием към друго лечебно заведение. Планираният срок за прием може да бъде удължен само при липса на медицински риск и с изричното съгласие на пациента, по медицински показатели, в случай, че състоянието на пациента не позволява провеждане на планираните дейности, както и ако има подобрение и е отпаднала необходимостта от лечение. Въвежда се изрично условие, че лечението на пациенти срещу заплащане, извън това на НЗОК, не може да променя реда за лечение на здравноосигурените лица.<br /> <br /> Лечебните заведения вече ще публикуват актуална информация за листата си за планов прием, включваща поредността на пациентите и определените дати за това, а НЗОК ще поддържа и публикува на интернет страницата си национална листа за планов прием на лечебните заведения, с които има договор.<br /> <br /> С нормативния акт се прецизират допълнителните услуги, които лечебните заведения могат да предлагат срещу заплащане по желание на пациентите, но само в случай, че са осигурили необходимите общи грижи и поисканите от пациентите услуги се различават от тях. Забранява се изрично допълнително заплащане за престой за придружител на деца до 7-годишна възраст, както и за придружител за деца до 18 години, които се нуждаят от осигуряване на допълнителни грижи. Не се допуска и заплащане за придружител на лица с увреждания, които не могат да се обслужват самостоятелно. Лечебните заведения могат да предоставят срещу заплащане самостоятелна стая с или без придружител, само когато болничните стаи не разполагат с еднакви битови условия и са налице свободни стаи. По свое желание пациентите могат да заплатят и за допълнителен помощен персонал, за меню за хранене по избор, за избор на лекар или екип от медицински специалисти. Регламентира се и услугата &bdquo;самостоятелен сестрински пост&rdquo;, която представлява допълнителни индивидуални грижи от медицинска сестра или акушерка извън осигурените необходими здравни грижи.<br /> <br /> Дава се възможност здравноосигурените лица да могат чрез електронна идентификация да разрешават регистриране на ползваните от тях здравни услуги, гарантирани от страна на НЗОК към конкретния изпълнител. По този начин на пациента се дава правото да удостоверява лично пред НЗОК, че съответната услуга му е била предоставена.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Министър Павлова ще ръководи делегацията ни<br /> за третата сесия Междуправителствената българо-туркменистанска комисия за икономическо сътрудничество</strong></em><br /> <br /> Правителството одобри позицията и състава на българската делегация за третата сесия на Междуправителствената българо-туркменистанска комисия за икономическо сътрудничество. Тя ще се проведе на 17 и 18 март в София и ще се председателства от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и Елдаш Шерипов, министър на икономиката и устойчивото развитие на Туркменистан.<br /> Предвижда се да бъдат разгледани въпроси на двустранното икономическо сътрудничество в областта на взаимната търговия, селското стопанство, транспорта и информационните технологии, строителството, туризма, спорта, образованието и науката, енергетиката и др.<br /> <br /> Търговско-икономическите отношения между България и Туркменистан се характеризират с висок интензитет на развитие, стабилни нива на стокообмен и потенциал за растеж. Туркменистан е една от бързо развиващите се икономики в света. Залежите на природен газ и експортът му формират значителни приходи в икономиката на страната. Заради своята затворена икономическа политика, глобалната икономическа криза оказва слабо влияние върху стопанството му.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Административната услуга по регистрация<br /> на цените на тютюневи изделия ще се предоставя изцяло в Агенция &bdquo;Митници&ldquo;<br /> </strong></em> <br /> Правителството прие промени в Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия. С тях административната услуга по регистрация на цените на тютюневи изделия ще се предоставя изцяло в Агенция &bdquo;Митници&ldquo;.<br /> По този начин клиентът ще подава уведомление, ще получава удостоверението за регистрираната цена и ще плаща за услугата в една администрация, от където впоследствие ще получава и отпечатаните акцизни бандероли. Промяната ще намали административната тежест както за бизнеса, така и за администрацията, ще допринесе за предоставянето на качествена услуга с по-висока ефективност, с което ще се повиши удовлетвореността на гражданите и организациите и ще се ограничат възможностите за корупционни практики.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Приети са промени в Устройствения правилник<br /> на Министерството на финансите<br /> </strong></em><br /> Правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите, според които дирекция &bdquo;Държавен дълг и финансови пазари&ldquo; се разделя на две нови дирекции &ndash; &bdquo;Държавен дълг&ldquo; и &bdquo;Регулация на финансовите пазари&ldquo;.<br /> Дирекция &bdquo;Държавен дълг&ldquo; ще подпомага министъра на финансите и администрацията на ведомството при провеждането и координирането на политиката по поемане и управление на държавния дълг.<br /> <br /> Дирекция &bdquo;Регулация на финансовите пазари&ldquo; ще има функции при координирането на държавната политика в областта на финансовите услуги и финансовите пазари. Причина за обособяването на тази дирекция е установената към момента недостатъчната административна обезпеченост, която възпрепятства пълноценното изпълнение на политиката в областта на финансовите услуги и пазари и създава предпоставки за репутационен риск за България. Освен това, изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на страната ни в Европейския съюз, и предстоящото българско председателство ще изискват по-активна роля на Министерството на финансите в тази област.<br /> Щатните бройки, необходими за двете дирекции, ще бъдат обезпечени в рамките на общата численост на персонала на Министерството на финансите.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Оптимизира се административната структура<br /> на БАБХ</strong></em><br /> <br /> Правителството прие промени в Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните. Целта е да се оптимизира административната й структура, като се вземат мерки за подобряване на организацията на дейностите и цялостното й функциониране.<br /> В Устройствения правилник на БАБХ се уреждат структурата, функциите и съставът й. Приетите промени имат за цел преструктуриране на вътрешните звена и правилно разпределение на правомощия между тях, както и преформулиране на функциите им. Преструктурирането се извършва в рамките на утвърдената обща численост на персонала.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Правителството предлага промени в Закона<br /> за кадастъра и имотния регистър<br /> </strong></em><br /> Правителството ще предложи на Народното събрание промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. Промените целят да се ускори процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната.<br /> Предвижда се преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта да се извърши от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с минимален финансов ресурс, като е регламентирана облекчена процедура. Със създаването на кадастрална карта за повече от 90% от територията на страната обслужването на гражданите с кадастрална информация ще се съсредоточи в един административен орган, което ще доведе до унифициране в предоставяните услуги и в заплащането им. Дават се правомощия на общинските служби по земеделие да извършват от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър част от дейностите по административно обслужване с кадастрална информация. Създава се и възможност общинските администрации да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър в извършването на административното обслужване.<br /> <br /> Ще се осигури пълноценна предпоставка за реализиране на заложените в Закона за кадастъра и имотния регистър цели за създаване на единен поземлен регистър, представляващ основа на имотния регистър. С предлаганите законодателни промени се въвеждат нови правно-технически решения, с които да се поддържа и развива адекватно ниво на интеграция между двете геореферирани бази данни &ndash; кадастър и имотен регистър. Улеснява се процесът по създаване на предварителни имотни партиди и на имотни партиди, което е предпоставка за плавния преход от поименна система към система на имотни вписвания.<br /> Измененията и допълненията в Закона за кадастъра и имотния регистър в частта &bdquo;Кадастър&rdquo; налагат мобилизирането на допълнителен финансов ресурс за прилагането им. Необходимите средства са за обезпечаване на дейностите по преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта &ndash; офис оборудване, компютри и обучение, надграждане на информационните системи, осигуряване на лицензи и сървъри, възнаграждения и осигуровки за персонал. Законопроектът не налага мобилизирането на допълнителен финансов ресурс за прилагането му в частта &bdquo;Имотен регистър&rdquo;.<br /> <br /> Увеличението на разходите ще бъде компенсирано изцяло от увеличението на приходите, тъй като в резултат на извършваните промени се предвижда постепенно пропорционално нарастване на приходите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Предимство на законопроекта е, че ще се прилага в рамките на съществуващата и утвърдена институционална структура на държавата и ще се опира на добре усвоени правни норми от агенцията, която е прилагащият орган.<br /> В резултат от приемането и последователното прилагане на предлаганите промени може да се очаква по-нататъшно развитие на системата от услуги, предлагани от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Над 1,2 милиона пенсионери ще получат по 40 лв. добавка към пенсиите си за Великден</strong></em><br /> <br /> Правителството одобри допълнителен трансфер от 50 500 000лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. Средствата са за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за месец април.<br /> По 40 лв. ще получат над 1,2 милиона пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях, за месец април 2016 г. е в размер до 300 лв. включително, колкото е размерът на линията на бедност за тази година. <br /> <br /> <br /> <em><strong>За ратификация е предложено<br /> Общото споразумение за създаване на рамка<br /> за управлението и условията на Механизма<br /> за Турция в полза на бежанците<br /> </strong></em><br /> Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Общото споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и сертификата за принос от страна на България с приложения към него график на плащанията.<br /> След ратификацията на документите страната ни ще изпрати на Европейската комисия подписания сертификат за принос в размер на 5,9 млн. евро и график за плащанията на отделните траншове от вноската в периода 2016-2019 г. Вноската, която България трябва да направи, е изчислена въз основа на дела на брутния национален доход (БНД) на страната в общата сума на БНД на ЕС.<br /> Механизмът на Турция в полза на бежанците беше създаден с цел да се координират и рационализират действията, финансирани от бюджета на ЕС и от приноса на двустранна основа от държавите-членки. Общият размер на помощта по механизма е 3 млрд. евро, от които 1 млрд. евро от бюджета на ЕС, а останалите следва да бъдат осигурени от вноски на държавите-членки към Механизма.<br /> <br /> Средствата са предназначени за финансиране на спешните нужди от хуманитарна помощ за бежанците и приемните общности в Турция &ndash; главно за предоставяне на храна, здравни услуги и образование. Те ще бъдат предоставени на Турция по съответните европейски програми, главно по линия на хуманитарна помощ и Инструмента за предприсъединителна помощ. /БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />