Закъсалият Дунав (Русе), който този сезон изпадна от елита на българския футбол и е в жестока финансова криза, може да смени своята собственост. Това ще стане, ако едноличният собственик на "драконите" Мартин Цирков продаде за максимум 100 лева всички акции на клуба. Кандидат купувачите са местни фенове и бизнесмени, които са се обединили.

Ето цялото писмо до собственика на Дунав (Русе):

"От Андрей Ангелов Кючуков,

председател на
Сдружение "Централен клуб на привържениците на
ФК "Дунав" Русе - Дунав - Завинаги ", БУЛСТАТ 117544018 (“Сдружение”)

До г-н Красен Кръстев,
в качеството му на представляващ
едноличния собственик на капитала на
“Професионален футболен клуб Дунав” ЕАД

Писмо за удостоверяване на намерение

Уважаеми г-н Цирков,

Обръщаме се към Вас в качеството Ви на председател на съвета на директорите на “Професионален футболен клуб Дунав” ЕАД с ЕИК 205642904, със седалище и адрес на управление гр. Русе, п.к. 7000 бул. „Цар Фердинанд” № 3, ет. 1, наричано за краткост по-долу “Дружество/то” или “Клуба/ът”.

Във връзка с редица публични изявления на представителите на Клуба в последните месеци относно неговото бъдеще, кулминирали на 27.07.2020 г. с публична покана за отправяне на оферти за придобиване на акциите на Дружеството, бихме искали да заявим следното:

1. С настоящото писмо декларираме готовността специално създадено за целта обединение от фенове на клуба и местни бизнесмени, включително представляваното от мен Сдружение, да придобие всичките 1 000 акции от капитала на Дружеството на цена, обект на изрична търговска договорка между страните, но не по-голяма от 0,10 лева на акция (“Сделка”).
2. Целта на това обединение и така предложената Сделка, е в средносрочен и дългосрочен план да се установи прозрачен начин на управление на Клуба, да се ангажира цялата русенска общественост с неговата кауза, както и не на последно място, да се съхрани участието на Клуба във Футболните първенства на България на ниво мъже и юноши, включително през предстоящия футболен сезон.

Winbet - най-голямото разнообразие от пазари! (18+)

3. С цел на придобиване на максимално количество информация за правилното планиране и осъществяване на Сделката, се нуждаем от следната допълнителна информация и документи:
- Копие от професионалния лиценз, издаден на клуба за участие в първенствата и турнирите на Български футболен съюз за сезон 2020/2021;
- Копие от всички трудови договори и анекси към тях със служители на клуба, както и ведомости, удостоверяващи изплатени суми за 12-те месеца, предхождащи датата на настоящото писмо;
- Копие от всички граждански договори, предвиждащи извършване на работа или предоставяне на услуги срещу определено заплащане, за 12-те месеца, предхождащи датата на настоящото писмо;
- Копие от всички договори с трети лица/доставчици, валидни към датата на настоящото писмо;
- Копие от всички спонсорски и дарителски договори, действащи към датата на настоящото писмо, както такива, които не са действащи към днешна дата, но са сключени в рамките на период от 36 месеца, предхождащ датата на настоящото писмо;
- Всякакви други документи, факти и обстоятелства, които обективно могат да послужат за установяване на текущото финансово и организационно състояние на Дружеството.
4. Всички документи / копия от документи, посочени в точка 3 по-горе, следва да бъдат предоставени по начин, който гарантира спазването на нормативните уредби на Република България и Европейския съюз относно защитата на личните данни. Където такива са налични (ЕГН, адреси, трудови възнаграждения и други), следва да бъдат предоставени срещу специално оформен протокол, съдържащ вида на документа, лицето което ги предава, неговата длъжност в Дружеството, лицето/лицата, на които се предават, както и целта на предоставяне на съответните лични данни.
5. Всички данни или друга информация, които може да представляват търговска тайна, след изричното посочване от страна на предоставящия ги, ще бъдат третирани като поверителна информация и като такава ще бъдат обект на неотменим ангажимент за неразпространение, с изключение на случаите, в които се предоставят кумулативни справки, които не могат да бъдат обвързани с конкретен контрагент.
6. Настоящото писмо следва да се счита за необвързваща оферта. Нищо в настоящото писмо не следва да се счита като създаващо задължение за подписалите го, да преминат към сключване на Сделката.

Гр. Русе, 28.07.2020 г.

С уважение,

Андрей Кючуков
/председател на Сдружение
"Централен клуб на привържениците на ФК "Дунав" Русе - Дунав - Завинаги "/

Деян Йорданов, Васил Златев, Венелин Иванов, Нели Йорданова, Ангел Бонев, Станислав Черкезов, Стилиян Петров, Виктор Войнов, Васил Тодоров, Петър Николов, Деян Рангелов, Пламен Левенски, Юлиян Йорданов