Пастор Йеремия Стийпек се превърна в бездомник и отиде в църква с 10 000 членове, за да бъде представен за главен пастор.

Той обикаляше своята скорошна църква в продължение на 30 минути, докато тя се пълнеше с хора за служба ... само 3 души от 7-10 000 души го поздравиха. Той помоли хората за дребни стоъинки, за да си купи храна ... НИКОЙ в църквата не му даде пари.

Той влезе в залата, за да седне в предната част на църквата, но беше помолен от разпоредителя дали би могъл да седне отзад. Той поздрави хората с надежда да бъде и той поздравен, хората го гледаха отвисоко и го осъждаха.

Докато седеше отзад на църквата, той слушаше църковните съобщения и подобни. Когато всичко това беше направено, старейшините се качиха и бяха развълнувани да представят новия пастор на църквата пред събранието ...

„Бихме искали да ви представим пастор Йеремия Стийпек“...

Събранието се огледа, пляскайки от радост и очакване ...

Бездомникът, седнал отзад, се изправи ... и започна да върви по пътеката ... пляскането спря с ВСИЧКИ погледи се насочиха към него ... той се качи до олтара и взе микрофона от старейшините и спря за момент ... след това цитира:

„Тогава Царят ще каже на тези, които са от дясната Му страна: Елате вие, благословени от Отца Ми, и наследете царството, приготвено за вас от създаването на света; защото гладен бях и Ме нахранихте; жаден бях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.

Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен и Те нахранихме; или жаден и Те напоихме? И кога Те видяхме странник и Те прибрахме; или гол и Те облякохме? И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме? А Царят в отговор ще им каже: Истина ви казвам: понеже сте направили това на един от тези Мои най-малки братя, на Мен сте го направили.“

След като изрече това, той погледна към събранието и им разказа всичко, което беше преживял тази сутрин ... мнозина започнаха да плачат и много глави бяха сведени от срам .... след това каза ...

„Днес виждам събиране на хората ... не църква на Исус Христос. Светът има достатъчно хора, но няма достатъчно ученици ... кога ВИЕ ще решите да станете ученици?"

След това разпусна службата до следващата седмица ...