Метро станция в Бруклин, Ню Йорк, на пръв поглед не е с нищо по-различна от другите станции в града. Милиони хора използват метрото, но замислят ли се с какво се отличава тази станция?
36-а улица &ndash; Бруклин, но какво е това нещо, която я прави уникална?&nbsp;Едно от стъпалата е с 2,5 см по-високо от останалите.&nbsp;Всеки ден хората се спъват в него.&nbsp;Вижте сами видеото...<br /> <br /> &nbsp;<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="500" height="400"> <param name="movie" value="https://i48.vbox7.com/player/ext.swf?vid=1618341111" /> <param name="quality" value="high" /><embed src="https://i48.vbox7.com/player/ext.swf?vid=1618341111" quality="high" pluginspage="https://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="403"></embed></object>