Представители на Камарата на следователите внесоха днес в Представителството на Европейската комисия декларация срещу зачестилия неправомерен натиск върху прокурори и следователи, представляващ  нарушаване на принципите за върховенството на правото и разделението на властите.

Един от вносителите бе следователят Ясен Тодоров. Точно в 13 часа бе внесена декларацията.

Ето и пълния ѝ текст: 

ДЕКЛАРАЦИЯ
НА КАМАРАТА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Камарата на следователите в България /КСБ/ е сдружение за защита независимостта и професионалните интереси на следователите и за подпомагане на тяхната професионална квалификация. С оглед нашите приоритети за утвърждаване законността и противодействие на престъпността, защита правата на човека и интересите на гражданското общество ние, като най-представителна съсловна организация в системата на съдебната власт, сме особено чувствителни към опитите за намеса в работата и оказване на натиск върху дейността на правоприлагащите органи.

Съгласно Конституцията на страната следователите и прокурорите са част от съдебната система, чиято основна функция е да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. По тази причина ние сме независими от останалите власти и при осъществяване на нашите функции се ръководим единствено от закона и вътрешното си убеждение.

През всичките години след приемането на новата българска Конституция през 1991 г. са правени многократни опити за политизиране, изменения в структурата и в правомощията на прокуратурата и следствените органи, както и за намеса в работата им по конкретни казуси. За съжаление това е особено видимо и днес. Настоящото противопоставяне между изпълнителната и съдебната власт е абсолютно излишно и е изцяло в противоречие с обществения интерес. Дългогодишното добро взаимодействие между МВР и прокуратурата на Република България в момента е заменено с демонстративен отказ за сътрудничество от страна на ръководството на МВР дори когато това сътрудничество е законово вменено.

Разделението на властите е основополагащ конституционен принцип, присъщ на всяко демократично общество. Но той предполага също взаимен контрол и взаимодействие между тях съгласно правомощията и задълженията им, регламентирани в Конституцията и законите на страната.

Върховенството на закона е друг основополагащ принцип в демократичните общества, а той предполага стриктно спазване на всички конституционни и законови норми, включително тези, регламентиращи ролята и функциите на отделните участници в един наказателен процес. Абсолютно недопустимо е принципът на законосъобразност да бъде изместван от някаква хипотетична и абстрактна целесъобразност, оправдавана с добри намерения.

Персоналните атаки срещу конкретни прокурори, в частност и срещу прокуратурата на Република България като цяло, са само и единствено в интерес на престъпността и в ущърб на българските граждани.

Камарата на следователите в България категорично се противопоставя срещу всеки опит за натиск и намеса във вътрешното убеждение на прокурорите и следователите, както и срещу всеки опит за склоняването им към извършване на действия, противоречащи на материалните и процесуалните наказателноправни норми.

Призоваваме и новоучредената законодателна власт да бъде изключително внимателна и прецизна със законовите промени в областта на правосъдието! Би следвало същите да се извършват само след проведен задълбочен професионален дебат и постигнат широк обществен консенсус. В противен случай съществува рискът широко афишираните добри намерения да доведат до коренно противоположен краен резултат, а именно блокиране на наказателното правосъдие в Република България.
С УВАЖЕНИЕ,

УС на
КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
 

 

 

 

 

 Оператор/снимки: Съйко СЪЕВ, БЛИЦ