23-ма кандидати подадоха документи в обявения конкурс за членове на Съвета на директорите (СД) на „Български енергиен холдинг” ЕАД, съобщиха от икономическото министерство. Документите са отворени, след като крайният срок изтече в 17.30 часа на 17 ноември.
В подбора участват хора с опит в енергетиката, работили в България и чужбина. Конкурсът се провежда при пълна конфиденциалност и гарантирана защита на личните данни на кандидатите.
Началото на процеса по подбор беше обявен от министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров на 6 ноември 2008 г., чрез публикуване на обява на интернет страницата на МИЕ, интернет страницата на списание Economist и със съобщение към медиите.
Конкурсът е част от дейностите по създаването на „БЕХ” ЕАД и цели да достигне стратегическите цели на една от най-големите енергийни компании в региона и национален енергиен лидер.
Освен стандартните задължителни документи, задължително изискване към кандидатите е и подготовка на визия за развитие на „БЕХ” ЕАД и приоритетите на дружеството в контекста на енергийната стратегия на ЕС и Р България. Сред основните изисквания към кандидатите са познания за състоянието и развитието на енергийния сектор на национално, регионално и европейско ниво и владеене на английски език. Сред критериите, които ще се считат за предимство при избора, са познаване на механизмите за работа на институциите на ЕС и предишен опит с инвестиционни проекти в енергетиката.
Изборът на кандидати за членове на СД на БЕХ ЕАД се провежда на два етапа, според препоръките на консултанта „Делойт България" ООД. Първият етап предвижда предварителен подбор по документи на основата на определени качествени критерии. На втория етап одобрените кандидати ще бъдат поканени на две интервюта – с консултанта „Делойт България" ООД и с комисията по подбор, в която са поканени представители на браншови организации, академичната общност, ДКЕВР, финансови институции. /БЛИЦ