АЕЦ "Козлодуй” ЕАД предсрочно погаси остатъка по дългосрочния кредит в щатски долари към Росексимбанк, Русия, предназначен за реализация на Програмата за модернизация на 5 и 6 енергоблок. Положителният ефект за Дружеството е на стойност 30,4 млн. лева. Освен това, чрез погасяването на кредита отпадна и ангажиментът на НЕК ЕАД като гарант по това кредитно споразумение, съобщиха от атомната централа.
Размерът на отпуснатия кредит е USD 52,5 млн., от които в края на октомври бе погасен целият остатък, включващ главница – USD 42,7 млн., и лихва – USD 1,6 млн. С предсрочното погасяване на кредита се реализира положителна курсова разлика в размер на 7,7 млн. лева, както и икономия на дължимите до 2021 г. лихви в размер на 22,8 млн. лева.
Решението за предсрочното погасяване на кредита бе взето през месец април от Съвета на директорите, след внесено предложение на изпълнителния директор на Дружеството. Целта бе да бъде премахнат валутният риск за баланса на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, който се поражда от факта, че приходите на Дружеството са в лева и в евро, а разходите по обслужване на главницата и лихвите по кредита са в щатски долари. При вземането на решението бе отчетен и благоприятният курс на щатския долар, който е най-нисък през последните 10 години./БЛИЦ