Българската петролна и газова асоциация излезе с декларация заради новите касови бележки за горивата. Ето какво пише в нея:

Българската петролна и газова асоциация би искала отново да заяви, че нейните членове винаги са подкрепяли усилията на правителството за борба със сивия сектор в търговията с течни горива и за повишаване на прозрачността на пазара.

Разбираме, че въпросите, свързани с цените на течните горива, са обект на голяма обществена чувствителност и сме ангажирани с всички мерки, целящи да подобрят информираността на потребителите.

В същото време нееднократно сме изразявали притесненията си относно влизането в сила на изискването за нови реквизити на касовите бележки от 1 април т. г., както е предвидено в измененията на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
Неведнъж сме излагали аргументите си против новите изисквания, а именно:

Изразяваме принципно несъгласие с разпоредба от наредбата, която изисква като задължителен реквизит в касовата бележка да бъде посочена „покупна цена на горивото без акциз и Данък добавена стойност”. Публичното оповестяване на чувствителна за конкуренцията информация, каквато е доставната цена на горивата, би могло да доведе до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията.

Посочването на доставната (покупната цена) в касовите бележки би довело до разкриване на чувствителна ценова информация, така че всеки един от участниците на пазара на всички нива ще има информация за цените, по които всички негови конкуренти купуват горива и би могъл да използва тази информация за антиконкурентни цели, които не са в интерес на крайния потребител. В този дух е и решението на Комисията за защита на конкуренцията, публикувано на 11.03.2019 г. КЗК намира, че „това задължение (въвеждането на специфични изискване при извършване на продажби на течни горива, а именно фискалната касова бележка да съдържа информация относно стойност на придобиване) би могло да засегне конкурентната среда на пазарите на търговия на едро и дребно с горива, които не се подчиняват на държавна регулация по отношение на цените, а последните се определят свободно от пазарните оператори и се влияят от икономически процеси. От извършения икономически анализ е видно, че цената е най-същественият конкурентен параметър, посредством който дружествата могат да се конкурират. На следващо място, пазарът на продажба на дребно се характеризира с висока степен на прозрачност. Всяка от бензиностанциите обявява текущите си цени на табла в своите обекти, което предоставя на конкурентите й актуална и пълна информация за този конкурентен показател. Задължаването на търговците на дребно да оповестяват цените, на които закупуват горивото, с което търгуват, би пренесло тази прозрачност и на нивото на търговия на едро. Това може да има ограничаващо въздействие и върху двете вертикално свързани нива на дистрибуция, тъй като намалява стопанската независимост на пазарните участници при вземане на решения и премахва стимулите им да се конкурират.”
БПГА разполага и с юридическо становище от една от най-престижните кантори в Брюксел - Covington and Burling LLP, специализирана във въпроси, свързани с конкурентното право на Европейския съюз и държавите членки. То потвърждава напълно заключенията на българската Комисия за защита на конкуренцията, че настоящите промени в Наредба № H-18, създават условия за развитие на антиконкурентни практики.


Въвеждането на изискване за допълнителна ценова информация само и единствено по отношение на горивата е прецедент за българската нормативна практика, нарушава принципа на равнопоставеност на субектите, участващи в търговския оборот и представлява своеобразна диксриминация на конкретен икономически сектор. Според нас на търговците на горива не би следвало да се вменяват задължения, каквито нямат търговци на други стоки, към които също има голям обществен интерес.

Посочването на покупната и продажната цена би могло да доведе до погрешни заключения и спекулативни твърдения, че разликата между двете стойности представлява печалба за търговеца на горива на дребно, без да се вземат предвид многобройните необходимо присъщи разходи на търговците.
Откриваме противоречие между разпоредбите на Наредба № Н-18 и изисквания на Закона за защита на потребителите. Той предвижда задължение на търговците да представят на потребителите „по ясен и разбираем начин“ информация относно „крайната цена на стоките или услугите с включени всички данъци и такси“, т.е. законодателството за защита на потребителите задължава търговеца да посочва крайната продажна цена с ДДС и акциз, така че да не няма възможност за добавяне към вече обявената цена на „скрити“ елементи, като например административни такси.

При проучване на нормативната уредба в други страни установихме, че подобни изисквания не съществуват в законодателството на останалите държави-членки на Европейския съюз.


Всичко това ни кара да се опасяваме, че няма да можем да функционираме нормално и създава риск пред бъдещи инвестиции на членовете на БПГА. Изправени сме пред избора да не спазим една или друга разпоредба, което ни поставя в абсурдна ситуация. Поради това настояваме за отмяна на визираните текстове от Наредба № Н-18.