Реалният брутен вътрешен продукт (БВП) на България ще отчете 3,8% растеж през тази година, който ще се ускори до 3,9% през 2022 г., след което се очаква да се забави до 3,2% през 2023 г. Това се посочва в макроикономическата прогноза на Българската народна банка (БНБ), направена в края на март, пише "Монитор". 

От централната банка уточняват, че прогнозата е направена, като са използвани предположения за развитието на международната конюнктура и динамиката на цените на основни стокови групи на международните пазари.

Анализаторите на БНБ посочват, че промяната в очакванията за по-висок икономически растеж е направена след ревизии на Европейската централна банка (ЕЦБ), Европейската комисия (ЕК) и Международния валутен фонд (МВФ) на последните им макроикономически прогнози за тази и следващата година в посока за по-висок растеж на световната търговия и на глобалния БВП.

Тези ревизии бяха отразени в допусканията за изменението на външното търсене на български стоки и услуги, което допринася най-много за прогнозирания по-висок растеж на икономическата активност в България през 2021 г. и 2022 г. спрямо макроикономическата прогноза от декември 2020 г., коментират в централната банка.

Експертите от БНБ напомнят, че въпреки това краткосрочните перспективи за растеж на основните търговски партньори на България се влошиха през последните месеци.

От февруари се наблюдава значително нарастване в света на броя на новозаразените с COVID-19. Това беше причина редица държави, включително някои от важните търговски партньори на България, да затегнат противоепидемичните мерки, което ще действа в посока на ограничаване на икономическата активност.

Прогнозираното завръщане към растеж на реалния БВП през тази година ще се дължи най-вече на преминаването от отрицателен към положителен принос на нетния износ и на инвестициите в основен капитал. Частното и правителственото потребление ще продължат да имат положителен принос за изменението на БВП през годината, отбелязват анализаторите на БНБ.

През 2022 г. централната банка прогнозира нетният износ да увеличи значително положителния си принос за растежа на реалния БВП, докато вътрешното търсене се очаква да забави темпа си на нарастване поради преустановяването на част от антикризисните мерки на правителството. БНБ очаква реалният БВП да достигне предкризисното си равнище през 2022 г., след което темпът на нарастване на икономическата активност да се забави.

Годишната инфлация се очаква да възлезе на 3% в края на тази година.

И през тази година ще продължи тенденцията на ръст на спестяванията на бизнеса и домакинствата в банките със сравнително високи темпове.

При допускане за постепенно овладяване на пандемията в периода 2022-2023 г. растежът на депозитите ще следва плавна тенденция към забавяне вследствие предвижданото постепенно възстановяване на икономическата активност, намаляване на несигурността и съответно на предпазните спестявания.

Запазващият се значителен приток на привлечени средства в банковата система ще допринася за задържане на лихвените проценти по депозитите на достигнатите исторически ниски равнища.

От БНБ прогнозират годишният растеж на кредита за бизнеса и домакинствата да се забави през тази година.

Изтичането на удължените срокове по частния мораториум върху плащанията по банкови кредити вероятно ще доведе до увеличаване на дела на лошите заеми в портфейлите на банките, до затягане на кредитните им стандарти, включително чрез известно повишаване на лихвените проценти по заемите, както и до погасяване на част от отсрочените кредити.