Европейската комисия поиска становища от заинтересованите страни за ангажиментите, предложени от държавния „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ) в отговор на опасенията за конкуренция на Брюксел за поведението на БЕХ на нерегулирания пазар на електроенергия на едро в България. Това съобщиха от пресслужбата на Еврокомисията.
Комисията изрази опасения, че БЕХ &ndash; вертикално интегрирано енергийно дружество, което е историческият оператор в сектора, възпрепятства конкуренцията на нерегулирания пазар на електроенергия на едро в България.<br /> <br /> По-специално, възможно е БЕХ да препятства препродажбата на електроенергия чрез налагане на териториални ограничения на търговците, в нарушение на антитръстовите правила на ЕС, коментират от Брюксел.<br /> <br /> В отговор на опасенията на Комисията, БЕХ предложи да създаде независима енергийна борса в България и да осигури ликвидността на пазара &bdquo;ден напред&ldquo; на тази борса. Ако пазарният тест потвърди, че ангажиментите са подходящо решение в отговор на опасенията ѝ, свързани с конкуренцията, Комисията може да направи ангажиментите правно обвързващи за БЕХ.<br /> <br /> За да разсее опасенията на комисията, БЕХ предложи да създаде енергийна борса в България с помощта на независима трета страна с експертен опит в оперирането на енергийни борси, да предлага предварително определени количества електроенергия на пазара &bdquo;ден напред&rdquo; на новата борса в продължение на пет години, да осигури независимостта на енергийната борса, като прехвърли контрола върху нея на българското министерство на финансите.<br /> <br /> Ангажиментите имат за цел да се направи така, че предварително определените количества електроенергия се продават на анонимен принцип, да се създаде ликвидност на борсата, да се подобри прозрачността на нерегулирания пазар на електроенергия на едро в България, да се насърчи свързването на българския пазар на електроенергия на едро със съседни пазари.<br /> <br /> През декември 2012 г. ЕК образува антитръстово производство заради поведението на БЕХ на пазара на електроенергия на едро в България.<br /> <br /> През август 2014 г. комисията прие изложение на възраженията, в което представи своите опасения, свързани с конкуренцията, че е възможно БЕХ да препятства търговците свободно да решават къде да продават електроенергията, закупена от БЕХ, по-специално чрез включване на териториални ограничения в договорите за доставка на електроенергия на дъщерните му производствени дружества.<br /> <br /> Ако се установи, че съществува такова поведение, това би било в нарушение на член 102 от договора за ЕС, който забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара. Ако пазарният тест покаже, че ангажиментите представляват задоволително решение в отговор на свързаните с конкуренцията опасения на комисията, тя може да приеме решение, с което да превърне ангажиментите в правно обвързващи за БЕХ.<br /> <br /> Такова решение не би заключило, че е налице нарушение на антитръстовите правила на ЕС, но то правно обвързва БЕХ да спазва ангажиментите, които е предложил. Ако дружество наруши подобни ангажименти, ЕК може да наложи глоба до 10 на сто от световния оборот на дружеството, без да се налага да установява нарушение на антитръстовите правила на ЕС.<br /> <br />