„Инвестбанк“ АД изпълни предсрочно и изцяло заложените в Капиталовия план мерки във връзка с извършената от ЕЦБ цялостна проверка през 2019 г. на качеството на активите и проведените стрес тестове.
Балансовите активи на „Инвестбанк“ АД към първо тримесечие на 2020 г. възлизат на 1,917 млрд. лева, а отчетеният финансов резултат е в размер на 9,3 млн.лв.

Към 31.03.2020г., Банката отчита изпълнение на Капиталовия план в размер на 52,8 млн.евро при отчетен капиталов недостиг при утежнения сценарий в размер на 51,8 млн.евро, като е осигурен допълнителен капиталов резерв в размер на 1 млн.евро.

За изграждане на този допълнителен капиталов буфер бяха реализирани посочените по-долу мерки в съответствие с приетия Капиталов план:
 
1. Увеличение на акционерния капитал в размер на  31,27 млн.евро, осъществено на два етапа:

- Преобразуване на притежавания от банката безсрочен капиталово дългов хибриден инструмент в акционерен капитал в размер на 20,05 млн.евро.
- Емитиране на нова емисия акции в размер на 11,22 млн.евро.
 
2. Печалба преди провизии:

- Одитирана и капитализирана печалба преди провизии за 2019 г. в размер на 17,87 млн.евро, като за целите на Капиталовия план се отчитат 15,45 млн.евро в съответствие с методологията на ЕЦБ.

- Печалба преди провизии към 31.03.2020г. – 4,74 млн.евро, за целите на капиталовия план - 4,72 млн.евро.
 
3. Продажба на активи вземания – 1,32 млн. евро.
 
Собственият капитал на Банката вече е 242,951 млн.лв., формиран изцяло от базов собствен капитал от първи ред, от който акционерния капитал е 155,571 млн.лв.

Преизпълнението на капиталовите мерки бе постигнато най-вече благодарение на получената силна подкрепа от страна на основния акционер на Банката и усилената работа на целия екип за постигане на заложените финансови параметри.

Изграденият допълнителен капиталов буфер в размер на 52,8 млн.евро и водената през последните години умерено консервативна политика по отношение управлението на рисковете, са стабилна основа за растеж и развитие на институцията, и изпълнение на стратегическите й  цели.